Cleaning and caring for your hearing aids

Learn how to clean hearing aids and take care of them

The placement of hearing aids in the ear canal means that they are constantly exposed to moisture as well as ear wax - conditions that are not ideal for any piece of technology. It’s therefore important to take care of your hearing aids and to regularly clean them so they stay in good condition and functioning at their best.

Cleaning Hearing Aids

The following are general recommendations on how to clean your In-the-ear or behind-the-ear hearing aids. Your hearing care professional can provide you with more detailed information on how to clean your specific model.

We also provide a line of cleaning and care products specifically designed to make cleaning and taking care of your hearing aids easier than ever.

Rengöring och skötsel

Frågor och svar

Hur sköter jag min hörapparat?

Varsam hantering av hörapparaterna gör att de kommer att fungera i många år och minimerar eventuella problem vid den dagliga användningen. Hörapparater har en robust konstruktion - men tål inte felaktig skötsel eller behandling. Nedan följer några användbara underhållstips:

Skydda din hörapparat från smuts
Se alltid till att dina händer är rena och torra innan du tar i hörapparaten. Mikrofoningången är mycket liten och kan täppas till vid olämplig hantering.

Undvik stötar
Undvik att tappa hörapparaten på hårda ytor. Detta kan hända vid rengöring eller när du byter batteri. Var försiktig när du sätter in eller tar bort din hörapparat.

Skydda dina hörapparater från höga temperaturer
Du bör aldrig utsätta din hörapparat för värme. Skydda den från direkt solljus (hemma eller i parkerade bilar) och placera den inte i närheten av värmeelement.

Skydda din hörapparat från fukt
Avlägsna hörapparaten från örat innan du duschar, badar eller simmar. Med tanke på de höga fuktnivåerna, lägg aldrig hörapparaten i badrummet. Rengör dina öron då och då innan du sätter in hörapparaterna. Fukt och kondens kan skada elektroniken i din hörapparat. Vi rekommenderar att du avlägsnar batteriet från hörapparaten och lämnar batterifacket öppet. Du kan använda speciella torksystem som finns tillgängliga hos din audionom.

Håll hörapparaten borta från barn och husdjur
Placera hörapparaten utom räckhåll för barn och husdjur. Hörapparater som ligger framme och fortfarande är påslagna avger högfrekventa ljud som kan irritera hundar. Detta har resulterat i att hörapparater har blivit söndertuggade av hundar.

Undvik kontakt med hårspray eller smink
Fina partiklar från hårspray eller smink kan täppa till mikrofoningången och få volymkontrollen att kärva. Avlägsna hörapparaten innan du använder kroppsvårdsprodukter och kosmetika.

Rengöring
Rengör din hörapparat försiktigt med en mjuk, torr handduk. Alkohol, lösningsmedel eller rengöringsprodukter skadar hörapparaten.

Öronhygien
Tillämpa alltid ordentlig öronhygien. För att dina hörapparater ska fungera så bra som möjligt måste dina öron alltid vara fria från öronvax och smuts, t.ex. torr hud eller infektioner. Detsamma gäller även för öroninsatsen till bakom-örat apparater. Du kan få produkter för att hålla örat eller öroninsatserna rena hos din audionom. De kommer att kunna undersöka ditt öra och dina hörapparater noggrant rörande eventuella blockeringar orsakade av vax eller smuts och kontrollera att hörapparaterna fungerar korrekt.

Förvara dina hörapparater på en säker plats
När du inte använder dina hörapparater, förvara dem i deras etui. Transportera alltid dina hörapparater i deras etui. Ta ur batterierna om du inte ska använda hörapparaterna under en längre tid.

Låt endast specialister utföra reparationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skruvmejslar och olja är inte bra för hörapparater. Om du kommer i kontakt med hörapparatens elektronik kan du orsaka skador som inte kan repareras.

 

Så här rengör och sköter du dina i-öra apparater korrekt

Din audionom kommer att ge dig detaljerad information om hur du rengör dina hörapparater och kan rekommendera dig produkter ur Phonaks sortiment för rengöring och skötsel.

  • Vatten och lösningsmedel kan skada känsliga elektroniska komponenter. När du har tagit av dem, torka hörapparaterna med en mjuk och torr trasa (om din hörapparat kommer i kontakt med vatten eller lösningsmedel, torka omedelbart av den med en mjuk och torr trasa)
  • Kontrollera din hörapparat och öroninsats varje dag för att se om det finns rester av öronvax eller fukt och rengör vid behov. Använd en särskild borste för detta ändamål. Rengör alltid hörapparaterna från topp till botten för att förhindra att öronvax eller dammpartiklar kommer in i hörapparaterna.
  • Om hörapparatens volym blir lägre kan vaxfiltret vara blockerat. Byt ut vaxfiltret eller rådgör med din audionom.

Viktigt för i-örat apparater

Eftersom elektroniken i en i-örat apparat är inbyggd i skalet är dessa hörapparater särskilt känsliga för öronvax, fukt och smuts.

Så här rengör och sköter du dina bakom-örat apparater korrekt

Den avlägsnade öroninsatsen bör rengöras dagligen (använd antingen rengöringsservetter ur Phonaks sortiment för rengöring och skötsel eller en mjuk och fuktig trasa).

I samband med rengöring, kontrollera noggrant öroninsatsens öppning. Den får inte vara blockerad, eftersom ljudet från hörapparaten då blir förvrängt eller inte kommer att kunna höras alls. Rengör öroninsatsen noggrant åtminstone en gång i veckan. Fråga din audionom om produkterna i Phonaks sortiment för rengöring och skötsel.

Rådgör med din audionom om:

  • Du upplever obehag eller smärta trots korrekt placering av öroninsatsen.
  • Det går inte längre att avlägsna öronvax från öroninsatsens öppning.
  • Öroninsatsens slang är gul och skör.
  • Du kan inte längre justera volymen till önskad nivå, eftersom det då börjar vissla om hörapparaten.

     

Important for Behind-the-Ear hearing aids

Always separate the earpiece from the hearing aid before cleaning it. The hearing aid should never come into contact with water! When you connect the earpiece to your hearing aid, it has to be absolutely dry. It is best to dry the tube with a puff of air using an air puffer (do not blow air through the tube from your mouth). You can get this inexpensive accessory from your hearing care professional. Alternatively, shake the drops of water out of the tube where possible and leave the tube to dry on a clean cloth overnight. Re-attach the tube and hearing aid in the morning.

Taking care of your hearing aid

How do I care for my hearing aid?

By carefully handling your hearing aids, you will maintain their functionality for many years and minimize possible problems during daily use. Hearing aids have a robust design - but need to be correctly taken care of. Below are a few valuable maintenance tips:

Protect your hearing aid from dirt
Always make sure that your fingers are clean and dry before touching your hearing aid. The microphone input is very small and can become blocked if handled incorrectly.

Avoid impacts
Avoid dropping the hearing aid on hard surfaces. This can happen while cleaning or changing the battery. Take care when inserting or removing your hearing aid.

Protect your hearing aid from the effects of high temperatures
You should never expose your hearing aid to heat. Protect it from direct sunlight (at home or in a parked car) and do not place it near heaters.

Protect your hearing aid from moisture
Remove the hearing aid from your ear before showering, bathing or swimming. Due to high moisture levels, you should not leave it in the bathroom. Occasionally clean your ears before inserting the hearing aids. This means cleaning the outer part of your ear, including the bowl shaped part before the entrance to the ear canal. Try not to insert cotton buds/Q- tips down inside your ear canal as this can push wax further inside. Moisture and condensation can damage the electronics in your hearing aid. We recommend that you remove the battery from the hearing aid at night and to leave the battery compartment open. You can use special drying systems that are available from your hearing care professional.

Keep away from children and pets
Place the hearing aid out of reach of children and pets. Hearing aids that are still switched on and lying around emit high pitched sounds that can irritate pets. This has resulted in some hearing aids getting eaten by pet dogs.

Avoid contact with hair spray or make-up
Fine particles from hair spray or make-up powder can clog up the microphone and jam the volume control switch. Remove your hearing aid before applying body care products and cosmetics. 

Ear hygiene
Always pay attention to proper ear hygiene. For your hearing aids to provide the best performance, your ears must always be free of earwax and debris, e.g. dry skin or infections, the same also applies to the earpiece in Behind-the-Ear aids. You can get products  from your hearing care professional to help keep the ear or earpieces clean. They can also examine your ear and hearing aids thoroughly for any blockages caused by ear wax, or debris and check that the hearing aids are functioning properly.

Store your hearing aids in a safe place
When you are not using your hearing aids, store them in a dry cloth. Always transport your hearing aids in their storage case. Remove the batteries if you are not going to use the hearing aids for a long period of time.

Only have repairs performed by specialists
Please note that your hearing aid repairs should only be performed by your hearing care professional. Using the incorrect tools or attempting to perform any unwarranted maintenance can be bad for hearing aids. If a screwdriver or oil comes into contact with the electronics or micromechanics,  it may cause irreparable damage.                                                                               

 

Viktigt för bakom-örat hörapparater

Skilj alltid öroninsatsen från hörapparaten innan du rengör den. Hörapparaten får aldrig komma i kontakt med vatten! När du ansluter öroninsatsen till hörapparaten måste den vara helt torr. Det bästa är att torka slangen genom att blåsa in luft med hjälp av en luftblås (undvik att blåsa in luft i slangen med munnen). Du kan hitta detta billiga tillbehör hos din audionom.