Skip to main content

Materialdeklaration

 Phonak AG:s efterlevnad av produktrelaterade kemiska föreskrifter Rev. 5 december 2015

 Phonak AG har åtagit sig att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive alla nya krav på materialbegränsningar som antagits under Europeiska unionens omarbetade RoHS-direktiv, även känt som RoHS 2, och att uppfylla alla relevanta skyldigheter enligt Europeiska unionens REACH-förordning.

REACH (”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)”) är en kemikalieförordning inom Europeiska unionen (EU), som trädde i kraft den 1 juni 2007 med förskjutna tidsfrister fram till 2018.

Phonak AG stöder REACH:s övergripande mål att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön. Phonak AG har åtagit sig att erbjuda produkter som är säkra att använda och som har låg miljöpåverkan under hela livscykeln.

Som tillverkare av medicintekniska produkter vidtar Phonak AG proaktiva åtgärder för att utvärdera material i sina produkter och komponenter för att bedöma miljö-, hälso- eller säkerhetsrisker. Phonak AG kan begränsa användningen av ämnen för att kundrelaterade eller lagliga regleringar kräver detta eller för att Phonak AG anser det lämpligt inom ramen för försiktighetsprincipen. Phonak AG strävar efter att ersätta lagligt tillåtna material när vetenskapliga data indikerar en potentiell hälso- eller miljörisk. Phonak AG har också åtagit sig att minska riskerna när kommersiellt och tekniskt genomförbara alternativ blir tillgängliga på marknaden. På Phonak AG är utvärderingen av alternativa material en kontinuerlig process.

Phonak AG kommer att följa alla tillämpliga REACH-krav och har åtagit sig att förse sina kunder med information om kemikalierna i våra komponenter eller produkter. Phonak AG har ett nära samarbete med leverantörer i branschen för att säkerställa att Phonak AG-produkter är REACH-kompatibla.

Phonak AG och dess leverantörer har vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppfylla kraven i REACH och säkerställa att Phonak AG:s produkter kan fortsätta att göras tillgängliga inom EES.

Phonak AG om REACH-deklarationen gällande ämnen i varor:

I enlighet med artikel 33 i REACH-förordningen (Kommunikation av information om ämnen i varor) anger tabellen nedan vilka särskilt farliga ämnen (SVHC) som kan finnas i Phonak AG-produkter över tröskelvärdet på 0,1 viktprocent av varan. Enligt vår nuvarande kunskap och aktuell information från våra leverantörer finns inga andra SVHC-ämnen i våra komponenter eller produkter.

Särskilt farligt ämne (SVHC): DEHP, bis(2-etyl(hexyl)ftalat)
CAS-nummer: 117-81-7

Anmärkningar: Detta ämne kan förekomma i PVC-slangar och -kablar som säljs separat eller i PVC-komponenter i produkten. Detta ämne kan förekomma i dekorativa delar.

Särskilt farligt ämne (SVHC): 1,3-propansulton
CAS-nummer: 1120-71-4

Anmärkningar: Detta ämne kan förekomma i litiumbatterier som används i alla Sonova-märkta produkter.

Särskilt farligt ämne (SVHC): blytitantrioxid
CAS-nummer: 12060-00-3

Anmärkningar: Detta ämne kan förekomma i de dielektriska skikten av mikrofoner i alla Sonova-märkta produkter.