Skip to main content

Garanti för Phonak-hörapparater

Garanti för Phonak-hörapparater

Nationell garanti
Fråga din audionom om de garantivillkor som gäller i ditt land.

Internationell garanti
Phonak erbjuder en begränsad internationell garanti på ett år som gäller från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti täcker fabrikationsfel och materialdefekter i själva hörapparaten, men inte tillbehör som t.ex. batterier, slangar, öroninsatser och externa hörtelefoner. Åtgärderna inom ramen för den internationella garantin är begränsade till kostnadsfri reparation av hörapparaten. Garantin är endast giltig om inköpsbevis uppvisas. Den internationella garantin påverkar inte några lagstadgade rättigheter du kan ha enligt den nationella garantin eller den gällande lagstiftning i ditt land som reglerar försäljningen av konsumentprodukter.

Garantibegränsningar
Garantin täcker inte skador som beror på felaktigt handhavande eller felaktig skötsel, exponering för kemikalier, vatten eller för stor belastning. Skador som orsakats av tredje part eller reparationer utförda av en ej auktoriserad serviceverkstad upphäver garantin. Denna garanti omfattar inte eventuella tjänster som utförts av en audionom på hörcentralen.