Skip to main content

Sekretessmeddelande – myPhonak

Senaste uppdatering: 02.11.2023

Detta sekretessmeddelande beskriver hur dina personuppgifter, inklusive känsliga data, samlas in och behandlas i relation till användningen av din hörapparat ("hörapparaten"). I detta sammanhang täcker det här sekretessmeddelandet behandling av dina personuppgifter som utförs via applikationen myPhonak (mobilappen) eller myPhonak-webbportalen (webbportalen) samt all relaterad teknik för att komma åt eller på annat sätt använda mobilappen, såsom beskrivs nedan. Behandlingen av dina personuppgifter följer ditt lands lokala lagkrav, inklusive den schweiziska federala dataskyddslagen (FDPA), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27:e april 2016 (GDPR) eller Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996 (HIPAA) för de av dina personuppgifter som kvalificerar som skyddad hälsoinformation.

Det här sekretessmeddelandet kan komma att uppdateras. I sådana fall kommer vi att informera dig om att detta sekretessmeddelande har ändrats och datumet för "senaste uppdatering" högst upp i detta dokument kommer att ändras. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar den senaste versionen av detta sekretessmeddelande.

1. Vilka vi är

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz (www.sonova.com), ("Sonova AG") fungerar som registeransvarig för behandlingen som utförs i följande avsnitt.

Din audionom ("audionomen") kan också fungera som registeransvarig för behandlingen som beskrivs i slutet av avsnittet nedan.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och varför
2.1 Personuppgifter som samlas in med mobilappen

Sonova AG behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Baserat på ditt samtycke (behandlingen är inte obligatorisk och kommer endast att ske om du samtycker till den):

 • Hantera din kundkontoinformation: din kontoinformation (förnamn (valfritt), efternamn (valfritt), e-postadress, lösenord, land, telefonnummer), information om din hörapparat och dina tillbehör (serienummer, typ av hörapparat, modellidentifikation). Observera att när ditt konto väl skapats och du senare väljer att ändra inställningen för land så kommer det inte påverka datalagringen, vilket innebär att hemvisten för data kommer fortsätta vara den som definierats inledningsvis. Observera även att om du väljer att radera ditt konto kan information om hörapparat och tillbehör inte raderas.
 • Tillåta dig att komma åt och se dina hälsodata i mobilappen* – den här behandlingen kräver att du skapar ett konto och loggar in: hälsodata (räknade steg, aktivitetsnivåer, användningstid, tid i olika akustiska miljöer, streamingtid, hjärtfrekvens, avstånd, mål för steg och användningstid, laddningsperioder, kalorier), information om hörapparaten (t. ex. serienummer och hörselsida), din kontoinformation (förnamn, efternamn, e-postadress, lösenord, land, telefonnummer).
 • Samla in information om användning och identifiering av hörapparater för vidare produktutveckling* – den här behandlingen kräver att du skapar ett konto och loggar in: hälsodata (räknade steg, aktivitetsnivå, användningstid, laddningsperioder, tid i olika akustiska miljöer, streamingtid, hjärtfrekvens, avstånd, mål för steg och användningstid, kalorier), information om hörapparaten (t. ex. serienummer och hörselsida).
 • Förstå din demografi och dina preferenser vid användning av mobilappen: din plats, t. ex. ort/region/land (Sonova lagrar inte platsinformationen för användare och kommer inte att kunna spåra användare på något sätt), telefoninformation (t. ex. märke, modell, information om operativsystem, plattform och språk), grundläggande interaktion med mobilappen (t. ex. första gången mobilappen öppnas, skärmövergångar och användande av mobilappen, t. ex. dess knappar, reglage och funktioner), version av mobilappen.
 • Skicka undersökningar om användarnöjdhet till dig i mobilappen (via SurveyMonkey): åldersgrupp, land och typ av hörapparat. IP-adressen samlas in av SurveyMonkey. Resultaten av undersökningen kan innehålla andra personuppgifter som användare kan ange i fritextfältet, även om detta inte är vår avsikt och inte heller syftet med denna behandling.

*För denna typ av behandling kan kategorierna av data som samlas in variera beroende på din hörapparat. För mer information om din hörapparats funktioner kan du kontakta din audionom eller Sonova på den e-postadress som anges i slutet av detta dokument.

Baserat på utförandet av ditt avtal (den här behandlingen är obligatorisk eftersom den behövs för att förbättra din hörupplevelse och tillse korrekt funktion för din hörapparat och mobilappen):

 • Se till att din hörapparat och mobilappen fungerar som avsett och att du kan göra justeringar i din hörapparat: uppgifter lagrade i din hörapparat (födelsedatum, ålder, kön, audiogram), produktidentifiering av hörapparaten (produktnamn, typ av hörapparat, hörapparatversion, huvudsakligt märke, eget märke, prisnivå, batterityp, enhetstyp, enhetsalternativ, firmware-version, maskinvaruversion), personliga justeringsinställningar (inklusive eventuella anpassade anpassningsjusteringar och anpassade inställningar).

Baserat på vår juridiska skyldighet (i enlighet med förordningen om medicintekniska produkter måste vi, som tillverkare, upprätta ett övervakningssystem som möjliggör insamling och analys av data rörande våra medicintekniska produkters kvalitet, prestanda och säkerhet):

 • Övervaka hörapparatens prestanda och säkerställa korrekt drift och säkerhet (eftermarknadsövervakning): anslutning med hörapparaten (t. ex. anslutningsstatus, produkt-ID, upptäcktsinformation, parkopplingsinformation, detaljerad anslutningsinformation), data om mobilappskrascher och andra fel med mobilappen, teknisk logg över mobilappshändelser (såsom händelser för upptäckt och diagnos av prestanda, säkerhet och andra problem, kan kräva IP-adress).

Din audionom behandlar dina personuppgifter för följande ändamål, baserat på fullgörandet av ditt avtal:

 • Fjärranpassa din hörapparat via (RID)-baserad Remote Support-tjänst: uppgifter lagrade i din hörapparat (födelsedatum, ålder, kön, audiogram), produktidentifiering av hörapparaten (produktnamn, typ av hörapparat, hörapparatversion, huvudsakligt märke, eget märke, prisnivå, batterityp, enhetstyp, enhetsalternativ, firmware-version, maskinvaruversion), Bluetooth-enhetsnamn, serienummer, parkopplingsnyckel för hörapparaten, loggning av hörapparatanvändning (starträknare, justeringar, driftstid sedan första/senaste anpassning, användningstid per akustisk situation, driftstid, korrigeringar, antal laddningscykler), hörapparatens anpassningskonfiguration och andra driftsdata (ditt tjänsteregistrerings-ID eller din tjänsteregistreringsstatus, IP-adress, RID-nummerlagring på hörapparaten).

2.2 Personuppgifter som samlas in via webbportalen

Genom att använda webbportalen och skapa och/eller använda ditt kundkonto behandlas dina personuppgifter av Sonova AG i följande syfte:

 • Hantera ditt kundkonto (skapa ditt kundkonto, underlätta självregistrering av ditt konto, tillåt dig att ta bort ditt konto) baserat på ditt samtycke: din e-postadress, dina ID-uppgifter (namn, efternamn, kön, födelsedatum), adress, telefonnummer.
 • Hantera hörapparatinformationen som är kopplad till ditt konto, baserat på vårt legitima intresse: hörapparatens serienummer, hörapparatens användningstid.
 • Skicka nyhetsbrev till dig via e-post och/eller framtida e-post med marknadsundersökningar, baserat på ditt samtycke: din e-postadress.
3. Hur vi delar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt de instruktioner vi ger till våra medarbetare, vilka har fått nödvändig utbildning i dataskydd och omfattas av tystnadsplikt.

Dina personuppgifter kan också lämnas ut till:

 • Andra företag i vår företagsgrupp, såsom våra dotterbolag, vilka alla är skyldiga att skydda personuppgifter i enlighet med tillämpliga sekretess- och dataskyddslagar;
 • Våra affärspartners, underentreprenörer och leverantörer av tredjepartstjänster. Dessa tredje parter behandlar endast personuppgifter som är strikt nödvändiga för de tjänster som de tillhandahåller till oss, enligt våra instruktioner och i enlighet med våra sekretess- och säkerhetskrav.
 • Andra organisationer och offentliga myndigheter, inklusive polismyndigheten, om så krävs enligt lag.

Vid användning av mobilappen och/eller webbportalen delas endast personuppgifter som är strikt nödvändiga för följande ändamål (platsen för personuppgifter som delas kan variera beroende på ditt land):

 • Microsoft Ireland Operations Limited - Microsoft Azure (Nederländerna): tillhandahålla molninfrastruktur som är värd för våra tjänster.
 • Salesforce, Inc (USA, Europeiska unionen): tillhandahållande av kundkonto och administration av kontodatabasen.
 • Twilio Inc, Xirsys (data lagras inte varaktigt och behandlas som en reläserver baserat på platsen för samtalsdeltagarna och de identifierade IP-adressintervallen – för mer information, se: https://www.twilio.com/docs/stun-turn/regions eller https://docs.xirsys.com/?pg=api-intro): hantera och underhålla WebRTC-tjänsten och tillhandahålla teknisk support.
 • Google Ireland Limited - Google Analytics (Irland): analys.
 • Google Ireland Limited - Google Firebase (Irland): kraschanalys, fjärrkonfiguration och push-meddelanden.
 • SurveyMonkey Inc. (USA, Irland): används för att samla in undersökningar om användarnöjdhet.
 • Elasticsearch B.V (Nederländerna): inmatningsloggning för övervaknings-, säkerhets- och observerbarhetsändamål.
 • Cloudflare Inc. (USA, Europeiska unionen): används för att verifiera om användaren är en bot eller en människa i syfte att förhindra skadlig botaktivitet.
 • Adobe Marketing Cloud (Irland, Japan, USA): för marknadsföringskampanjer via webbportalen.

Innan vi lämnar ut några personuppgifter till andra tredje parter än de som anges ovan kommer vi uttryckligen att be dig om ditt samtycke. Om vi måste lämna ut personuppgifter utan ditt samtycke kommer vi dock bara att lämna ut sådana personuppgifter som är absolut nödvändiga för att uppfylla våra lagstadgade krav.

4. Internationella överföringar av personuppgifter

Observera att vissa av ovan nämnda tredje parter kan vara baserade i andra länder än ditt land. Därmed kan dina personuppgifter komma att överföras till länder som inte tillhandahåller samma skyddsnivå för personuppgifter som ditt land. I sådana fall förbinder vi oss att:

 • implementera lämpliga förfaranden för att följa tillämplig lag;
 • vidta lämpliga organisatoriska, tekniska och juridiska skyddsåtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för de överförda personuppgifterna;
 • om nödvändigt, och i enlighet med tillämplig lag, genomdriva standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen;
 • beroende på vilket land som utgör den importerande tredje parten, vidta ytterligare åtgärder, exempelvis göra en bedömning av överföringens effekter.
5. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Sonova AG kommer att lagra dina personuppgifter under en minimiperiod som är proportionell mot den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i avsnitt 2. Relevanta personuppgifter kommer till exempel inte att fortsätta lagras om du tar bort ditt konto eller om våra avtalsenliga skyldigheter har uppfyllts. I fall där tillämplig lagstiftning eller andra regler kräver en längre lagringsperiod, kommer vi att använda oss av den längre perioden för att uppfylla våra juridiska krav.

Dina personuppgifter som behandlas av audionomer kommer att lagras i enlighet med gällande lagar. Mer information om specifika lagringsperioder kan du få från din audionom.

6. Dina juridiska rättigheter

Inom ramverket för insamling och bearbetning av dina personuppgifter, och i enlighet med tillämplig lag, kan du ha rätt att begära åtkomst till, rättelse och radering av dina personuppgifter, eller att begränsa behandling. Du kan du dessutom motsätta dig behandlingen, begära dataportabilitet och dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Du kan, enligt ditt land, ha andra rättigheter, såsom att tillhandahålla instruktioner för hur dina personuppgifter ska behandlas postumt. Under HIPAA kan du också ha rätt att begära redovisning av vilka av dina personuppgifter som har lämnats ut samt rätt att erhålla en papperskopia av detta meddelande på skriftlig begäran.

Du kan utöva dina rättigheter genom att använda dig av kontaktuppgifterna i avsnittet "Kontakta oss" nedan, eller så kan du kontakta din audionom om dina rättigheter rör personuppgifter som behandlas för Remote Support-tjänsten.

Observera att utövandet av sådana rättigheter är föremål för begränsningar i gällande lagstiftning.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot tillämplig lagstiftning så kan du även lämna in ett klagomål hos behörig tillsynsmyndighet.

7. Tredjepartslänkar i mobilappen

Mobilappen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller innehåll som tillhör eller kommer från tredje parter eller länkar till webbsidor och funktioner i banderoller eller annan reklam. Sådana externa länkar vare sig undersöks, övervakas eller kontrolleras för korrekthet, lämplighet, giltighet, pålitlighet, tillgänglighet eller fullständighet av Sonova. Observera därför att mobilappen inte lämnar ut några personuppgifter till dessa tredje parter och deras webbplatser och att vi inte på något sätt är ansvariga för personuppgifter som behandlas av dem.

Detta är till exempel fallet med fliken Hälsoresurser, där du får tillgång till en lista över hälsoinriktade appar från tredje part som därmed inte är Sonovas ansvar.

8. Kontakta oss

Om du har frågor gällande det här sekretessmeddelandet eller behandlingen av dina personuppgifter, kontakta vårt datasekretessteam på privacy@sonova.com.