SEKRETESSMEDDELANDE OCH VILLKOR

myRogermic app

SEKRETESSMEDDELANDE
 

Detta sekretessmeddelande beskriver hur dina personuppgifter samlas in och behandlas i samband med användningen av Roger On-mikrofonen och dina hörapparater och i enlighet med lokal tillämplig lag. I det här sammanhanget täcker detta sekretessmeddelande behandlingen av dina personuppgifter som utförs via "myRogerMic"-applikationen ("mobilappen").

1. Vilka vi är

Denna mobilapp är en produkt från Sonova AG, ett företag som har sitt säte på Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz (www.sonova.com) ("Sonova AG" eller "vi"), och som fungerar som registeransvarig för behandlingen som beskrivs i det kommande avsnittet.

2. Vilka personuppgifter som samlas in och varför 

Sonova AG använder Google Analytics Firebase för analytiska ändamål, för att se hur mobilappen används och för att förbättra dess användningsprestanda, men bara om du ger ditt samtycke. Denna behandling omfattar följande kategorier av data: 

- Din IP-adress – denna kan samlas in, men endast i anonymiserad form, vilket innebär att det inte är möjligt att identifiera dig på något sätt.
- Användningsdata, händelser i mobilappen, systemanvändningsdata (t.ex. IP-adress, OS-version, OS-uppdateringar), anslutningsinformation för inloggningar (t.ex. ID-anslutning, lyckad/misslyckad anslutning, förlorad anslutning), information om din enhet (t.ex. fabrikat, kategori, modell) och kraschrapportinformation.

Du kan anmäla dig för sådan datainsamling under installationsprocessen för mobilappen eller välja till och välja bort den senare i inställningarna för mobilappen.

3. Utlämnande av personuppgifter 

Genom att du använder mobilappen kan ovan angivna personuppgifter komma att lämnas ut till Google Inc., dock endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke. 

4. Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför din jurisdiktion, inklusive till länder som inte tillhandahåller samma skyddsnivå för dina personuppgifter som ditt eget land. I sådana fall kommer vi att vidta lämpliga åtgärder, inklusive organisatoriska, tekniska och juridiska åtgärder, för att styra den relevanta överföringen och tillse att en nödvändig skyddsnivå upprätthålls i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

5. Hur länge dina personuppgifter lagras 

Sonova AG kommer att lagra dina personuppgifter under en minimiperiod som är proportionell mot den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i det föregående avsnittet. I fall där tillämplig lagstiftning eller andra regler kräver en längre lagringsperiod kommer vi att använda oss av den längre perioden för att uppfylla våra juridiska krav.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Enligt lokal tillämplig lag kan du också ha rätt att begära åtkomst till samt rättelse och radering av dina personuppgifter, begränsa behandlingen, invända mot behandlingen eller begära dataportabilitet, samt att tillhandahålla instruktioner för hur dina personuppgifter ska behandlas postumt. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot tillämplig lag kan du också lämna in ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten. Observera att utövandet av sådana rättigheter är föremål för begränsningar i gällande lokal lagstiftning.

7. Kontakta oss

Om du har frågor om detta sekretessmeddelande eller behandlingen av dina personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsteam på privacy@sonova.com eller vårt dataskyddsombud – Sonova Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz.

VILLKOR

1. Allmänna bestämmelser

myRogerMic-mobilapplikationen ("mobilappen") och tillhörande tjänster ("tjänsten" eller "tjänsterna") drivs av Sonova AG, som har sitt säte på Laubisrüstistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz. ("Sonova"). Användares ("användaren" eller "användarna") tillgång till och användning av tjänsterna är föremål för dessa användarvillkor ("användarvillkoren"). Genom att installera eller använda mobilappen samtycker användaren till användarvillkoren, inklusive eventuella framtida ändringar av dem.

Dessa villkor kan komma att uppdateras från tid till annan. I sådana fall kommer Sonova att informera dig om att dessa användarvillkor har ändrats och att datumet för "senaste uppdatering" högst upp i detta dokument kommer att ändras. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom dessa användarvillkor.

2. Åtkomst till och användning av mobilapptjänsterna

Mobilappen ger användaren tillgång till följande tjänster: styra riktmikrofonen/riktmikrofonerna mot talaren/talarna som du vill lyssna på, ändra mikrofonläge, aktivera och inaktivera tyst läge, kontrollera aktuell enhetsstatus som batterinivå och aktuellt mikrofonläge.

Mobilappen är inte avsedd att användas av barn under 14 år.

a. Åtkomst till och användning av mobilappen

För att få åtkomst till mobilappen måste användaren ladda ner den gratis från Apple App Store eller Google Play. Användarens enhet, som måste vara en Android- eller iOS-smartphone, måste uppfylla vissa maskin- och programvarukrav (t.ex. en uppdaterad version av operativsystemet).

Första gången mobilappen öppnas uppmanas användaren att läsa igenom och acceptera villkoren. Användaren har därefter tillgång till de olika tjänster som tillhandahålls av mobilappen.

b. Beskrivning av de erbjudna tjänsterna

Mobilappen ger användaren tillgång till de tjänster som beskrivs nedan:

Fjärrstyrning: Den här funktionen gör det möjligt för användaren att komma åt och hantera funktionerna hos den anslutna trådlösa mikrofonen, till exempel: styra riktmikrofonen/riktmikrofonerna mot talaren/talarna som du vill lyssna på, ändra mikrofonläge, aktivera och inaktivera tyst läge. 

3. Immateriella rättigheter

Sonova är ägare till mobilappen, både vad gäller dess tekniska, grafiska, textuella och övriga komponenter, med reservation för innehåll och data som tillhandahålls av tredje part. Mobilappen kan användas med programvara och databaser som har utformats och utvecklats av Sonova, som tillhör Sonova eller över vilka Sonova har immateriella rättigheter.

Dessa användarvillkor ger inte användaren några immateriella rättigheter över mobilappen, dess komponenter eller Sonovas varumärken och bilder.Användaren får endast en personlig, icke-överförbar, icke-exklusiv och återkallelig licens för att använda mobilappen och tjänsterna i enlighet med dessa användarvillkor. 

Användaren har framför allt, utan att denna lista är uttömmande, inte behörighet att: reproducera Sonovas varumärken och logotyper, skapa hypertextlänkar på element i mobilappen, helt eller delvis använda eller extrahera databaser och program som används av mobilappen, med mera.

Användning eller utnyttjande som inte uttryckligen anges häri, eller som inte beviljats genom avtal med Sonova, är inte tillåten och kräver uttryckligt skriftligt samtycke från Sonova.

4. Användarens skyldigheter

Användaren förbinder sig att:
- Använda mobilappen i enlighet med dess syfte och i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
- Säkra konfidentialiteten för eventuella kontoidentifierare samt att hålla dem hemliga och inte avslöja dem för tredje part.
- Acceptera att implementeringen av tjänsterna kräver att användaren är ansluten till internet och att Bluetooth-funktionen på användarens enhet är effektiv samt att kvaliteten på tjänsterna beror på dessa anslutningar för vilka användaren är ensam ansvarig.
- Tillstå att tjänsterna erbjuder användaren en ytterligare men inte alternativ lösning till de medel som finns tillgängliga annorstädes för att uppnå samma mål och att denna lösning inte är en ersättning för dessa andra medel.

5. Ansvar

Sonova förbinder sig att använda alla nödvändiga medel för att säkerställa bästa möjliga tillhandahållande av de tjänster som erbjuds användare. Sonova har en skyldighet att vidta åtgärder, men ingen skyldighet att uppnå resultat, vilket användaren uttryckligen är införstådd med och accepterar.

Sonova ska inte hållas ansvarigt i händelse av force majeure eller händelser utanför dess kontroll. Sonova kan inte heller hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador, även om Sonova har informerats om risken för sådana skador, som kan uppstå till följd av användningen av eller oförmågan att använda mobilappen, i synnerhet om detta härrör från störningar, avbrott eller funktionsbegränsningar för mobilappen och tjänsterna till följd av ett fel i användarens telefonnät eller hos användarens internetleverantör.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och i den utsträckning Sonova skulle hållas ansvarigt för skador som inte härrör från ovanstående ska Sonovas ansvar begränsas till personliga, direkta och fastställda skador orsakade av grov vårdslöshet eller felaktigt uppsåt.

6. Tillämplig lag och behörig jurisdiktion

Dessa användarvillkor är föremål för schweizisk lag. Eventuella tvister eller kontroverser som rör implementeringen eller tolkningen av dessa användarvillkor och som inte kan lösas i godo mellan parterna ska överlämnas till behöriga domstolar enligt tillämplig lag.