Sekretessmeddelande - myPhonak Junior app

Senast uppdaterat: 18-10-2022

Det här sekretessmeddelandet beskriver hur dina personuppgifter samlas in och bearbetas när det gäller myPhonak Junior-appen (mobilappen) tillsammans med all relaterad teknik för att disponera åtkomst eller på annat sätt använda Mobilapplikationen ("Mobiltjänst") som beskrivs nedan.

Det här sekretessmeddelandet kan komma att uppdateras. När så sker kommer vi att informera dig om att sekretessmeddelandet har ändrats och senast uppdaterat-datumet överst i dokumentet kommer att ändras. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar detta sekretessmeddelande.

1. Identitet för personuppgiftsansvarig

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz (www.sonova.com), (“Sonova AG”) agerar som personuppgiftsansvarig vid insamling av användnings- och beteendedata från mobilappen och anslutna hörapparater.

Audionomer kan också agera som personuppgiftsansvariga för behandlingen som beskrivs i slutet av avsnittet nedan.

2. Syfte med bearbetning och personuppgifter som samlas in

a. Analys för förbättring av produkter och tjänster

    Syfte

     - Tillse tillgänglighet för mobiltjänsten
     - Förbättra användningsprestanda för mobilappen
     - Identifiera problem med hörapparaten och förbättra produkten
     - Identifiera problem och förbättra mobilappen

    Juridisk grund

     - Samtycke

    Personuppgifter som samlas in

     - Användningsdata (t.ex. Mobilenhet, mobilapp och dess användning, status för hörapparat, språk på enheten ...)
     - Beteendedata (t.ex. användning av hörapparaten – bärtid i olika akustiska miljöer, batteriladdningscykler, dina interaktioner med hörapparaten som fjärrkontroll och justeringar)

Omedelbart efter insamlingen avidentifieras informationen i våra system. All behandling för analys utförs endast med avidentifierade personuppgifter. Du kan anmäla dig för sådan datainsamling under installationsprocessen för Mobilappen eller välja bort och välja till senare i inställningarna för Mobilappen.

b. Fjärrsupporttjänsten

    Syfte

     - Tillhandahålla anpassning på distans och hjälpa användaren med användning av hörapparaten

    Juridisk grund

     - Prestanda för avtalet med audionomen

    Personuppgifter som samlas in

     - Hörapparatdata (bärtid)
     - Mobildata (scenarionamn/basnamn)
     - Nätverkstyp

3. Utlämnande av personuppgifter

Sonova AG kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande tredje parter:

- Till audionomer, vid användning av fjärrsupporttjänsten, i förekommande fall.
- Andra företag i vår grupp, exempelvis våra dotterbolag.
- Företagspartner, entreprenörer och leverantörer av tredjepartstjänster som Microsoft, Twilio och/eller Xirsys, Google Inc., Apple Inc., Survey Monkey.
- Andra organisationer och offentliga myndigheter inklusive polismyndigheten om så krävs av lag.

Innan vi lämnar ut personuppgifter till tredje parter kommer vi be om ditt uttryckliga samtycke. Om vi måste lämna ut personuppgifter utan ditt samtycke kommer vi dock bara att lämna ut sådana personuppgifter som är absolut nödvändiga för att uppfylla våra lagstadgade krav.

4. Dataöverföringar

Observera att ovanstående tredje parter kan befinna sig utanför det land där du är bosatt. Därmed kan dina personuppgifter komma att överföras till länder som inte erbjuder samma skyddsnivå för personuppgifter. I sådana fall kommer vi att vidta lämpliga mått, inklusiva organisatoriska, tekniska och juridiska, för att styra den relevanta överföringen och tillse att nödvändig skyddsnivå upprättas under tillämplig lagstiftning. 

5. Lagring av uppgifter 

Sonova AG kommer att lagra dina personuppgifter under den minsta möjliga tid som krävs för att uppfylla de syften som omnämnts i föregående avsnitt. I fall där tillämplig lagstiftning eller andra regler kräver en längre lagringsperiod, kommer vi att använda oss av den längre perioden för att uppfylla våra juridiska krav.

Dina personuppgifter som bearbetas av audionomer för fjärrsupporttjänsten kommer att kvarhållas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Mer information om specifika lagringsperioder kan du få från din audionom.

6. Dina juridiska rättigheter

Inom ramverket för insamling och bearbetning av dina personuppgifter och i enlighet med tillämplig lag så kan du ha rätt att begära åtkomst till, rättelse och radering av dina personuppgifter, eller att begränsa bearbetning. Dessutom kan du motsätta dig bearbetning, begära dataportabilitet, när som helst dra tillbaka ditt samtycke och i vissa jurisdiktioner, ge anvisningar om hur dina personuppgifter som bearbetas efter din död. Du kan utöva dina rättigheter genom att använda dig av kontaktuppgifterna i kontaktavsnittet nedan, eller så kan du kontakta din audionom om dina rättigheter rör personuppgifter som bearbetats för fjärrsupporttjänsten.

Observera att utövandet av sådana rättigheter inte är absolut och omfattas av de begränsningar som föreskrivs i tillämplig lag.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot tillämplig lagstiftning så kan du även lämna in ett klagomål med behörig tillsynsmyndighet. 

7. Länkar till tredje part

Mobilappen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller innehåll som tillhör eller kommer från tredje parter eller länkar till webbsidor och funktioner i banderoller eller annan reklam. Sådana externa länkar vare sig undersöks, övervakas eller kontrolleras för korrekthet, lämplighet, giltighet, pålitlighet, tillgänglighet eller fullständighet av Sonova.

8. Kontakt

Om du har frågor gällande det här sekretessmeddelandet eller bearbetning av dina personuppgifter, kontakta vårt datasekretessteam på privacy@sonova.com eller +41 58 928 01 01.