Skip to main content

Sekretesspolicy och användarvillkor – myRogerMic app

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver hur dina personuppgifter samlas in och behandlas när du använder Roger On-mikrofonen och dina hörapparater och i enlighet med lokal gällande lagstiftning. I denna kontext täcker denna sekretesspolicy den behandling av dina personuppgifter som utförs via appen ”myRogerMic” (”mobilappen”).

1. Vilka vi är

Denna mobilapp är en produkt från Sonova AG, ett företag med säte på Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz (www.sonova.com) (”Sonova AG” eller ”vi”) och agerar som personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs i följande avsnitt.

2. Vilka personuppgifter som samlas in och varför

Sonova AG använder Google Analytics Firebase för analyssyften, för att förstå användningen av mobilappen och förbättra dess användningsprestanda, men endast om du ger ditt samtycke till det. Denna behandling omfattar följande kategorier av uppgifter:

- Din IP-adress – som kan samlas in, men endast i anonymiserad form, vilket innebär att det inte är möjligt att identifiera dig personligen på något sätt.
- Användningsdata, händelser i mobilappen, data över systemanvändning (t. ex. IP-adress, OS-version, OS-uppdateringar), information om inloggningsanslutning (t. ex. ID-anslutning, lyckad, misslyckad eller förlorad anslutning), information om din enhet (t. ex. märke, kategori, modell) och information från kraschrapport.

Du kan samtycka till att sådana uppgifter samlas in under konfigurationen av mobilappen, eller samtycka eller inte vid ett senare tillfälle under inställningarna i mobilappens juridiska avsnitt.

3. Yppande av dina personuppgifter

Genom att använda appen, och endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke till det, kan de personuppgifter som anges ovan komma att yppas för Google Inc.

4. Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför din jurisdiktion, inklusive till länder som inte tillhandahåller samma nivå av skydd för personuppgifter som ditt eget land. I sådana fall kommer vi att vidta rimliga åtgärder, inklusive lämpliga organisatoriska, tekniska och juridiska säkerhetsåtgärder, för att kontrollera den aktuella överföringen och för att säkerställa att nödvändig skyddsnivå fastställs i enlighet med gällande lagstiftning.

5. Hur länge dina personuppgifter lagras

Sonova AG kommer att behålla dina personuppgifter under en minimal tidsperiod som står i proportion till den tid som krävs för att verkställa de syften som angavs i föregående avsnitt. Om gällande lagstiftning eller andra föreskrifter kräver att uppgifterna lagras under en längre tidsperiod kommer vi att tillämpa den längre lagringsperioden för att uppfylla våra juridiska förpliktelser.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. I enlighet med lokal gällande lagstiftning kan du även ha rätt att begära tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter, rätt att begränsa behandlingen av dem, rätt att invända mot behandlingen av dem eller rätt att begära dataportabilitet, liksom rätt att informera om hur dina personuppgifter ska behandlas postumt. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot gällande lagstiftning kan du även anmäla detta till lokal reglerande myndighet. Observera att utövandet av sådana rättigheter lyder under de begränsningar som anges av lokal gällande lagstiftning.

7. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, eller behandlingen av dina personuppgifter, ska du kontakta vårt dataskyddsteam på privacy@sonova.com eller vårt dataskyddsombud – Sonova Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz.

Användarvillkor

1. Allmänna bestämmelser

Mobilappen myRogerMic (”mobilappen”) och associerade tjänster (”tjänsten” eller ”tjänsterna”) drivs av Sonova AG med säte på Laubisrüstistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz. (”Sonova”). Tillgång till och användning av tjänsterna av användare (”användaren” eller ”användarna”) lyder under dessa användarvillkor (”användarvillkoren”). Genom att installera eller använda mobilappen samtycker användaren till användarvillkoren, inklusive eventuella framtida ändringar av dem.

Dessa användarvillkor kan uppdateras från tid till annan. Då kommer Sonova att informera dig om att användarvillkoren har ändrats och datumet under ”uppdaterades senast” längst upp i detta dokument kommer att ändras. Vi rekommenderar att du läser igenom dessa användarvillkor regelbundet.

2. Tillgång till och användning av tjänsterna i mobilappen

Med mobilappen kan användaren få tillgång till följande tjänster: styra riktmikrofonen (-mikrofonerna) mot den eller de högtalare som du vill lyssna på; byta mikrofonläge; tyst läge på/av; kontrollera enhetens aktuella status, till exempel batterinivå och faktiskt mikrofonläge.

Mobilappen är inte avsedd att användas av barn under 14 år.

a. Tillgång till och användning av mobilappen

För att få tillgång till mobilappen måste användaren ladda ner den gratis från Apple App Store eller Google Play. Användarens enhet, som måste vara en Android- eller iOS-smartphone, måste uppfylla vissa maskinvaru- och programvarukrav (t. ex. uppdaterad version av operativsystemet).

Den första gången mobilappen öppnas ombes användaren att läsa och godkänna användarvillkoren. Användaren har därefter tillgång till de olika tjänsterna som tillhandahålls i mobilappen.

b. Beskrivning av de tjänster som erbjuds

Mobilappen ger användaren tillgång till de tjänster som beskrivs nedan:

Fjärrstyrning: med denna funktion får användaren tillgång till och kan hantera funktionerna i den anslutna trådlösa mikrofonen, till exempel att styra riktmikrofonen (-mikrofonerna) mot den eller de högtalare som du vill lyssna på; byta mikrofonläge; tyst läge på/av.

3. Immateriella rättigheter

Sonova äger mobilappen, både vad gäller teknik, grafik och text samt andra komponenter, med enda förbehåll för det innehåll och de uppgifter som tillhandahålls av tredje parter. Närmare bestämt är mobilappen tillgänglig med hjälp av programvara och databaser som har designats och utvecklats av Sonova, som tillhör företaget eller till vilka företaget har immateriella rättigheter.

Dessa användarvillkor ger inte användaren några immateriella rättigheter till mobilappen, dess komponenter eller Sonovas varumärke eller profil. Användaren får endast en personlig, ej överföringsbar, icke- exklusiv och återkallelig licens att använda mobilappen och tjänsterna i enlighet med dessa användarvillkor.

Närmare bestämt har användaren inte rätt att (utan att denna lista är helt uttömmande): reproducera varumärken och logotyper som tillhör Sonova, skapa hypertextlänkar på element i mobilappen, använda eller extrahera hela eller delar av de databaser och program som används av mobilappen, etc.

All annan användning eller exploatering som inte uttryckligen anges häri, eller som tillåts i kontrakt med Sonova, är förbjuden och kräver uttryckligt föregående skriftligt tillstånd från Sonova.

4. Användarens förpliktelser

Användaren åtar sig att:
- Använda mobilappen i enlighet med dess avsedda syfte och i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter.
- Garantera säkerheten för hans eller hennes eventuella kontoidentifierare, samt åta sig att hålla dem hemliga och inte yppa dem för någon tredje part.
- Acceptera att utövandet av tjänsterna kräver att han eller hon är ansluten till Internet och att Bluetooth-funktionen på hans eller hennes enhet måste vara effektiv, och att kvaliteten på tjänsterna är beroende av kvaliteten på dessa anslutningar, för vilka användaren är ensamt ansvarig.
- bekräfta att tjänsterna erbjuder honom eller henne en ytterligare men inte alternativ lösning till de metoder som är tillgängliga på andra håll för att uppnå samma mål och att denna lösning inte utgör en ersättning för dessa andra metoder.

5. Ansvar

Sonova åtar sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tjänsterna tillhandahålls användarna på bästa möjliga sätt. Sonova har en skyldighet att vidta åtgärder, med undantag för skyldigheter att uppnå resultat, vilket användaren uttryckligen bekräftar och samtycker till.

Sonova ska inte hållas ansvariga vid force majeure eller för händelser som står utanför företagets kontroll. Sonova ska inte heller hållas ansvariga för eventuella direkta eller indirekta skador, även om Sonova har informerats om risken för sådana skador, som kan uppstå vid användning av eller oförmåga att använda mobilappen, i synnerhet vad gäller störning, avbrott eller funktionell begränsning av mobilappen eller tjänsterna som orsakas av ett fel i användarens telefonnätverk eller hos användarens internetleverantör.

I största möjliga utsträckning som tillåts i gällande lagstiftning och i den utsträckning som Sonova skulle kunna hållas ansvariga för skador som inte anges ovan, ska Sonovas ansvar begränsas till personlig, direkt och fastställd ersättning för skador som orsakas av grov oaktsamhet eller felaktigt uppsåt.

6. Gällande lagstiftning och behörig jurisdiktion

Dessa användarvillkor lyder under schweizisk lag. Varje tvist eller anspråk gällande verkställandet eller tolkning av dessa användarvillkor som inte kan avgöras i godo mellan parterna ska inlämnas till behörig domstol i enlighet med gällande lagstiftning.