Feilsøking for høreapparater

Hearing Aids Troubleshooting Infographic

Hver del av forsterkningssystemet må pleies og vedlikeholdes skikkelig. Pleie og vedlikehold av høreapparater blir vanligvis tatt opp under tilpasningen av apparatet. Vanligvis vil audiografen gi deg et "pleiesett for høreapparat" sammen med høreapparatene. Disse settene består av tilbehør som kan forlenge levetiden til høreapparatene og gi langvarig funksjon uten problemer.

Hvis du legger merke til at barnets høreapparat ikke lyder som det skal, er det flere ting du kan gjøre for å finne problemet.

  • Sjekk batteriet eller bytt det.
  • Fjern øreproppslangen fra ørehengeren. Lytt til høreapparatet for å se om det fungerer. Hvis det gjør det, ligger problemet i øreproppen eller slangen. Hvis det fortsatt ikke fungerer, ligger problemet i høreapparatet.
  • Legg øreproppen og slangen i såpevann og tørk slangen med luft ved hjelp av slangesugeren. Sørg for at slangen er helt tørr før du setter det sammen igjen.
  • La høreapparatet ligge en dag i tørkebeholderen. Hvis det fortsatt ikke fungerer, må det kanskje sendes til reparasjon. Kontakt audiografen for å få reparert høreapparatet, og kanskje få låne et annet i mellomtiden.

Høreapparater er svært følsomme elektroniske enheter. Selv fuktigheten i luften er nok til å gi problemer for høreapparatet over tid. Det er ikke uvanlig at høreapparater må repareres to eller tre ganger i året. Det å ta godt vare på høreapparatene kan bidra til å redusere antall ganger høreapparatet må repareres.


Each part of the amplification system needs to be cared for and properly maintained. Hearing aid care and maintenance should be discussed during the fitting appointment. Usually the audiologist will provide a “hearing aid care kit” for your child along with the hearing aids.These kits consist of accessories which can extend a hearing aid’s life expectancy and provide for long-term trouble-free functioning.
 

If you notice that your child’s hearing aid does not sound like it should, there are several steps you can take to figure out the problem.

1. Check the battery or replace it.

2. Remove the earmold tubing from the earhook.
Listen to the hearing aid and see if it works.
If it does, the problem is in the earmold or tubing.
If it still doesn’t work, the problem is in the hearing aid.

3. Soak the earmold and tube in soapy water
and blow out the tubing using the bulb syringe.
Make sure the tubing is completely dry before
putting it back together.

4. Put the hearing aid in the drying container for a day.
If it still doesn’t work, may have to be sent for repair.
Contact your audiologist for repair services
and the possibility of a loaner.
 

Hearing aids are very sensitive electronic devices. Even the humidity in the air is enough to cause hearing aid problems over time. It is not uncommon for hearing aids to be repaired two or three times a year. Taking care of the hearing aids properly can help reduce the number of times that the hearing aid has to be repaired.