Skip to main content

Materialerklæringer

 Phonak AGs samsvar med kjemiske forskrifter knyttet til produkt, rev. 5. desember 2015.

 Phonak AG er forpliktet til å overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert eventuelle nye materialrestriksjonskrav som kan være innført under EUs nye RoHS-direktiv, ellers kjent som RoHS 2 samt til å oppfylle alle relevante forpliktelser i EUs REACH-forskrift.

REACH ("Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 angående registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)") er en kjemikalieforordning fra Den europeiske union (EU) som trådte i kraft 1. juni 2007, med gradvise frister til 2018.

Phonak AG støtter det samlede REACH-målet om å forbedre vernet av menneskers helse og miljøet. Phonak AG er forpliktet til å levere produkter som er trygge å bruke og som har liten innvirkning på miljøet gjennom hele levetiden.

Som produsent av medisinsk utstyr har Phonak AG en proaktiv tilnærming til vurdering av materialer i sine produkter og komponenter for å evaluere risikoer for miljø, helse eller sikkerhet. Phonak AG kan begrense stoffer på grunn av kundekrav eller juridiske krav, eller fordi Phonak AG mener at det er passende basert på en forsiktighetstilnærming. Phonak AG har som mål å erstatte lovlige materialer når vitenskapelige data har slått fast en potensiell risiko for helse eller miljø. Phonak AG forplikter seg også til å redusere risikoen hvis kommersielt og teknisk mulige alternativer er tilgjengelige på markedet. Hos Phonak AG er evalueringen av alternative materialer en kontinuerlig prosess.

Phonak AG vil oppfylle alle gjeldende REACH-krav og er forpliktet til å gi kundene våre informasjon om kjemikaliene i komponentene og produktene våre. Phonak AG samarbeider med leverandører i bransjen for å sikre at Phonak AGs produkter samsvarer med REACH.

Phonak AG og deres leverandører har gjennomført nødvendige tiltak for å oppfylle kravene i REACH for å sikre at Phonak AGs produkter fortsatt kan leveres i EØS.

Phonak AGs REACH-erklæring knyttet til stoffer i artikler:

I henhold til REACH-forskriftens artikkel 33 (kommunikasjon av informasjon om stoffer i artikler) angir tabellen nedenfor hvilke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC) som kan finnes i Phonak AGs produkter over terskelnivået på 0,1 % av artikkelvekten. Basert på vår nåværende kunnskap og nåværende leverandørinformasjon, finnes det ingen andre SVHC i våre komponenter eller produkter.

Stoff med stor grunn til bekymring (SVHC): Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP)
CAS-nummer: 117-81-7

Kommentarer: Dette stoffet kan finnes i PVC-slanger og kabler som selges separat, eller i komponenter som er laget av PVC inne i produktet; dette stoffet kan finnes i dekorative deler.

Stoff med stor grunn til bekymring (SVHC): 1,3-propansulton
CAS-nummer: 1120-71-4

Kommentarer: Dette stoffet kan finnes i Li-batterier som brukes i noen av Sonova-produktene.

Stoff med stor grunn til bekymring (SVHC): blytitantrioksid
CAS-nummer: 12060-00-3

Kommentarer: Dette stoffet kan finnes i dielektriske lag i mikrofoner i noen av Sonova-produktene.