Skip to main content

Personvernerklæring og vilkår – myRogerMic-app

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan dine personopplysninger samles inn og behandles i forbindelse med bruk av Roger On-mikrofonen og høreapparatene, og i henhold til gjeldende lov. I denne konteksten dekker denne personvernerklæringen behandlingen av personopplysninger som samles inn via "myRogerMic"-applikasjonen ("mobilappen").

1. Hvem vi er

Denne mobilappen er et produkt fra Sonova AG, et selskap som ligger i Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Sveits (www.sonova.com) ("Sonova AG" eller "vi"), og som fungerer som behandlingsansvarlig for behandlingen som er beskrevet i følgende avsnitt.

2. Hvilke personopplysninger blir samlet inn og hvorfor

Sonova AG bruker Google Analytics Firebase til analyseformål, for å forstå mobilappbruk og forbedre bruksytelsen, men bare hvis du gir ditt samtykke. Denne behandlingen vil omfatte følgende opplysningskategorier:

- IP-adresse – som kan bli innhentet, men bare i anonymisert form, noe som betyr at det ikke er mulig å identifisere deg på noen måte.
- Bruksdata, mobilapphendelser, systembruksdata (f.eks. IP-adresse, OS-versjon, OS-oppdateringer), påloggingsinformasjon (f.eks. ID-tilkobling, vellykket, mislykket, tapt tilkobling), enhetsinformasjon (f.eks. merke, kategori, modell) og krasjrapportinformasjon.

Du kan velge slik datainnsamling under oppsettsprosessen til mobilappen eller velge det og velge det bort senere i de juridiske innstillingene i mobilappen.

3. Utlevering av dine personopplysninger

Ved å bruke mobilappen, og kun hvis du gir ditt uttrykkelige samtykke, kan personopplysningene som er listet opp ovenfor, bli utlevert til Google Inc.

4. Overføring av personopplysninger

Personopplysninger kan bli overført til land utenfor din jurisdiksjon, inkludert til land som ikke har det samme nivået av beskyttelse av personopplysninger som ditt eget. I slike tilfeller vil vi sette inn egnede tiltak, inkludert egnede organisatoriske, tekniske og juridiske sikkerhetstiltak for å styre den relevante overføringen og for å sikre det nødvendige nivået av beskyttelse ifølge gjeldende lovgivning.

5. Hvor lenge personopplysningene blir lagret

Sonova AG vil lagre personopplysningene dine i en kort periode som er i henhold til tiden som kreves for å oppfylle formålene som er nevnt i forrige avsnitt. Dersom gjeldende lovgivning eller andre bestemmelser krever en lengre lagringsperiode, vil vi bruke den lengre lagringsperioden for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

6. Dine rettigheter

Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Ifølge gjeldende lokal lov kan du også ha rett til å be om innsyn, retting og sletting av personopplysningene, begrenset behandling, nekte behandling eller be om overføring av opplysningene, samt gi instruksjoner for bruk av personopplysningene etter din død. Hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine bryter gjeldende lov, kan du også sende en klage til den lokal tilsynsmyndigheten. Vær oppmerksom på at utøvelsen av slike rettigheter er underlagt begrensningene i lokal gjeldende lov.

7. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller behandlingen av personopplysningene, kan du kontakte personvernteamet på privacy@sonova.com eller personvernansvarlig – Sonova Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Sveits.

Vilkår

1. Generelle bestemmelser

myRogerMic-mobilapplikasjonen ("mobilapp") og tilknyttede tjenester ("tjeneste" eller "tjenester") drives av Sonova AG med registrert kontoradresse i Laubisrüstistrasse 28, 8712 Stäfa, Sveits. (“Sonova"). Brukeres ("bruker" eller "brukere") tilgang til og bruk av tjenestene er underlagt disse vilkårene for bruk ("vilkår for bruk"). Ved å installere eller bruke mobilappen samtykker brukeren til vilkårene for bruk, inkludert fremtidige endringer av disse.

Disse vilkårene for bruk kan bli oppdatert innimellom. Sonova vil i så tilfelle informere deg om at disse vilkårene for bruk har blitt endret og datoen for "sist oppdatert" på toppen av dette dokumentet blir endret. Vi anbefaler at du regelmessig går gjennom disse vilkårene for bruk.

2. Tilgang til og bruk av mobilapptjenestene

Mobilappen gir brukeren tilgang til følgende tjenester: styre retningen til strålen(e) mot personen de ønsker å lytte til; endre mikrofonmodus; dempe / oppheve demping; kontrollere gjeldende enhetsstatus, slik som batterinivå og faktisk mikrofonmodus.

Mobilappen er ikke beregnet for bruk av barn under 14 år.

a. Tilgang til og bruk av mobilappen

For å få tilgang til mobilappen må brukeren laste den ned gratis fra Apple App Store eller Google Play. Brukerens enhet, som må være en Android- eller iOS-smarttelefon, må oppfylle bestemte maskinvare- og programvarekrav (f.eks. en oppdatert versjon av operativsystemet).

Den første gangen mobilappen åpnes, blir brukeren bedt om å lese og akseptere vilkårene. Deretter har brukeren tilgang til de ulike tjenestene i mobilappen.

b. Beskrivelse av tjenestene som tilbys

Mobilappen gir brukeren tilgang til tjenestene som er beskrevet nedenfor:

Fjernkontroll: Denne funksjonen gir brukeren mulighet til å gå inn på og styre funksjonene til den tilkoblede trådløse mikrofonen, slik som: styre retningen til strålen(e) mot den personen de ønsker å lytte til; endre mikrofonmodus; dempe / oppheve demping.

3. Immaterielle rettigheter

Sonova er eier av mobilappen, både tekniske, grafiske, tekstlige og andre komponenter, med forbehold om innholdet og dataene som er levert av tredjeparter. Mobilappen er tilgjengelig ved hjelp av programvare og databaser som er designet og utviklet av Sonova, som tilhører oss eller som vi har de immaterielle rettighetene til.

Disse vilkårene for bruk gir ikke brukeren noen immaterielle rettigheter til mobilappen, komponentene i den eller Sonovas merkevarer og visuelle elementer. Brukeren får bare en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv og gjenkallelig lisens til å bruke mobilappen og tjenestene i henhold til disse vilkårene for bruk.

Spesielt, uten at denne listen er uttømmende, er ikke brukeren autorisert til å: kopiere varemerkene og logoene til Sonova, opprette hypertekstlenker til elementer av mobilappen, bruke eller trekke ut hele eller deler av databasene og programmene som brukes av mobilappen osv.

All annen bruk eller utnyttelse som ikke er uttrykkelig henvist til her, eller gitt gjennom avtale med Sonova, er ikke tillatt og krever uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra Sonova.

4. Brukerens forpliktelser

Brukeren forplikter seg til å:
- Bruke mobilappen i henhold til dens formål og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
- Sikre konfidensialiteten til hans eller hennes kontoidentifikatorer, om noen, og forplikter seg til å holde dem hemmelige og ikke utlevere dem til noen tredjepart.
- Akseptere at implementering av tjenestene krever at han eller hun er koblet til internett og at Bluetooth-funksjonen på brukerens enhet er slått på, og at kvaliteten på tjenestene er avhengig av disse tilkoblingene som hun eller han har det fulle ansvaret for.
- Erkjenne at tjenestene tilbyr ham eller henne en ekstra, men ikke alternativ løsning til midlene som er tilgjengelige andre steder for å oppnå det samme målet, og at denne løsningen ikke er en erstatning for disse andre midlene.

5. Ansvar

Sonova er forpliktet til å bruke alle nødvendige midler for å sikre best mulig levering av tjenestene som tilbys til brukere. Sonova har en innsatsforpliktelse, som utelukker enhver resultatforpliktelse, noe brukeren uttrykkelig erkjenner og aksepterer.

Sonova skal ikke holdes ansvarlig ved force majeure eller hendelser utenfor deres kontroll. Dessuten skal ikke Sonova holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte skade, selv om Sonova har blitt informert om muligheten for slik skade, som kan komme av bruk eller manglende evne til bruk av mobilappen og spesielt av avbrudd, forstyrrelse eller funksjonell begrensing av mobilappen og tjenestene som kommer av en feil i brukerens telefonnettverk eller hos internettleverandøren.

I den grad det er tillatt av gjeldende lov og i den grad Sonova ville blitt holdt ansvarlig for skader som ikke skyldes det ovennevnte, skal Sonovas ansvar være begrenset til personlige, direkte og fastslåtte skader som skyldes grov uaktsomhet eller urettmessig hensikt.

6. Gjeldende lov og egnet jurisdiksjon

Disse vilkårene for bruk er underlagt sveitsisk lov. Eventuelle konflikter eller uenigheter knyttet til gjennomføring eller tolkning av disse vilkårene for bruk som ikke kan løses i minnelighet mellom partene, skal fremlegges for egnet domstol i henhold til gjeldende lov.