Skip to main content

Personvernerklæring – myPhonak Junior-app

PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert: 11.02.2023

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysningene dine, inkludert sensitive opplysninger, samles inn og behandles i sammenheng med bruken av høreapparatene dine («HD»). I denne sammenhengen dekker denne personvernerklæringen behandlingen av personopplysningene dine som utføres via «myPhonak Junior»-appen («mobilappen») sammen med all tilknyttet teknologi for å få tilgang til eller på annen måte bruke mobilappen som beskrevet nedenfor. Behandlingen av personopplysningene dine skjer i samsvar, i henhold til landet ditt, med lokale lovkrav, inkludert den sveitsiske føderale personvernloven («FDPA»), parlament- og rådsforordning 2016/679 (EU) av 27. april 2016 («Personvernforordningen») eller Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 («HIPAA») for personopplysningene dine, kvalifisert som beskyttet helseinformasjon.

Denne personvernerklæringen kan fra tid til annen bli oppdatert. I så fall vil vi informere deg om at denne personvernerklæringen er endret, og datoen for "sist oppdatert" øverst i dette dokumentet endres. Vi anbefaler at du jevnlig gjennomgår den nyeste versjonen av denne personvernerklæringen.

Hvem vi er

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Sveits (https://www.sonova.com/en), (“Sonova AG”) fungerer som behandlingsansvarlig for behandlingen som beskrives i det følgende avsnittet.

Din audiograf («audiografen») kan også opptre som behandlingsansvarlig for behandlingen som beskrives nederst i avsnittet nedenfor.

Personopplysningene vi samler inn fra deg, og hvorfor

Sonova AG behandler personopplysningene dine for følgende formål:

Basert på ditt samtykke (behandling av disse er ikke obligatorisk og skjer kun dersom du godtar og samtykker i det):

 • gjøre det mulig for deg å få tilgang til og se brukstid i mobilappen: brukstid, tid i ulike akustiske miljøer, strømmetid, HD-informasjon (f.eks. serienummer og høreside)
 • forstå din demografi og dine preferenser ved bruk av mobilappen: telefoninformasjon (f.eks. merke, modell, informasjon om operativsystem, plattform og språk), grunnleggende samhandling med mobilappen (f.eks. første åpning av mobilappen, skjermbildeoverganger og bruk av elementer i mobilappen, f.eks. knapper, glidebrytere og funksjoner), mobilappversjon, informasjon om deg (dvs. alder, kjønn, språk, interesser) (Sonova vil ikke lagre brukeres posisjoninformasjon og vil ikke kunne spore dem på noen måte)
 • sende tilfredshetsundersøkelse til deg på mobilappen via SurveyMonkey: alder, land og HD-type. IP-adressen samles inn av SurveyMonkey. Resultatene av undersøkelsen kan inneholde andre personopplysninger som en bruker kan skrive inn i fritekstfeltet, men dette er ikke vår intensjon og ikke formålet ved denne behandlingen

Basert på oppfyllelse av avtale (behandling av dette er obligatorisk da dette er nødvendig for å forbedre hørselopplevelsen din og sørge for at HD og mobilappen fungerer som de skal):

 • sørge for at dine HD-er og mobilappen fungerer som tiltenkt og la deg gjøre justeringer av HD: opplysninger som er lagret i HD av audiografen (f.eks. fødselsdato, alder, kjønn, audiogram), HD-produktidentifikasjon (f.eks. produktnavn, HD-type, HD-versjon, hovedmerke, privat merke, prisnivå, batteritype, enhetstype, enhetsalternativer, fastvareversjon, maskinvareversjon), personlige justeringsinnstillinger (inkludert egendefinerte tilpasningsjusteringer og eventuelle egendefinerte innstillinger).

Basert på vår juridiske forpliktelse (ifølge forordningen om medisinsk utstyr må vi som produsent sette opp et overvåkningssystem som muliggjør innsamling og analyse av opplysninger om kvaliteten, ytelsen og sikkerheten til vårt medisinske utstyr):

 • overvåke HD-enes ytelse og sørge for riktig drift og sikkerhet (ettermarkedsovervåkning): tilkobling med HD (f.eks. tilkoblingsstatus, produkt-ID, oppdagelsesinformasjon, sammenkoblingsinformasjon, detaljert tilkoblingsinformasjon), ladeperioder, data om mobilappkrasj og annen svikt i mobilappen, teknisk logg over mobilapphendelser (f.eks. hendelser for oppdagelse og diagnostikk av ytelsesrelaterte, sikkerhetsrelaterte og andre problemer, kan kreve IP-adresse).

Audiografen din behandler personopplysningene dine for følgende formål, basert på oppfyllelse av kontrakten:

 • tilpasse dine HD-er via fjernstyring med den (RID)-baserte Remote Support-tjenesten: opplysninger lagret på HD (fødselsdato, alter, kjønn, audiogram), HD-produktidentifikasjon (produktnavn, HD-type, HD-versjon, hovedmerke, privat merke, prisnivå, batteritype, enhetstype, enhetsalternativer, fastvareversjon, maskinvareversjon), navn på Bluetooth-enhet, serienummer, HD-sammenkoblingsnøkkel, loggføring av HD-bruk (oppstartsteller, justeringer, driftstid siden første/seneste tilpasning, brukstid per akustisk situasjon, driftstid, korrigeringer, antall ladesykluser), konfigurasjon av HD-tilpasning og andre driftsopplysninger (tjenesteregistrerings-ID eller tjenesteregistreringsstatus, IP-adresse, RID-nummer lagret på HD).

Slik deler vi dine personopplysninger

Personopplysningene dine behandles i henhold til instruksjonene vi gir våre ansatte som har mottatt nødvendig opplæring i personvern og som er underlagt taushetsplikt.

Personopplysningene dine kan også utleveres til:

 • andre selskaper i vårt konsern, for eksempel datterselskaper som alle er pålagt å beskytte personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning
 • våre forretningspartnere, entreprenører og tredjeparts tjenesteleverandører. Disse tredjepartene behandler kun personopplysninger som er strengt nødvendige for tjenestene de leverer til oss, i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med våre krav til personvern og sikkerhet.
 • andre organisasjoner og offentlige organer, tilsynsmyndigheter samt politimyndigheter dersom loven krever det

Når mobilappen brukes, deles kun personopplysninger som er strengt nødvendig til følgende formål (hvor personopplysningene som deles blir oppbevart, kan variere avhengig av land):

 • Microsoft Ireland Operations Limited – Microsoft Azure (Nederland): leverer skyinfrastruktur som er vert for tjenestene våre.
 • Twilio Inc, Xirsys (data lagres ikke permanent og behandles som en videresendingsserver basert på plasseringen til samtaledeltakerne og de identifiserte IP-adresseområdene – for mer informasjon se: https://www.twilio.com/docs/stun-turn/regions eller https://docs.xirsys.com/?pg=api-intro): administrere og vedlikeholde WebRTC-tjenesten og levere teknisk støtte.
 • Google Ireland Limited – Google Analytics (Irland): analyser.
 • Google Ireland Limited – Google Firebase (Irland): krasjanalyser, fjernkonfigurasjon og push-varsler.
 • SurveyMonkey Inc. (USA, Irland): brukes til å samle inn brukertilfredshetsundersøkelser.
 • Elasticsearch B.V (Nederland): logging av inndata for overvåkning, sikkerhet og observasjonsformål.

Før vi utleverer personopplysninger til andre tredjeparter enn dem som er angitt ovenfor, vil vi be deg om ditt uttrykkelige samtykke. Hvis vi imidlertid er forpliktet til å utlevere personopplysninger uten ditt samtykke, vil vi bare utlevere personopplysninger som er strengt nødvendige til det formålet, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Internasjonale overføringer av personopplysninger

Vær oppmerksom på at noen av tredjepartene som er nevnt ovenfor, kan være plassert utenfor landet ditt. Derfor kan det hende personopplysningene dine overføres til land som ikke har samme nivå av beskyttelse av personvern som ditt eget land. I slike tilfeller forplikter vi oss til å:

 • implementere tilbørlige prosedyrer for å etterleve gjeldende lov
 • iverksette tilbørlige organisatoriske, tekniske og rettslige sikkerhetstiltak for å sikre et tilbørlig beskyttelsesnivå for de overførte personopplysningene
 • implementere, om nødvendig, og i henhold til gjeldende lov, standard avtaleklausuler vedtatt av EU-kommisjonen
 • avhengig av landet til den importerende tredjeparten, iverksette ytterligere tiltak, f.eks. en vurdering av overføringens innvirkning

Så lenge oppbevarer vi dine personopplysninger

Sonova AG beholder personopplysningene dine i en miniumsperiode som tilsvarer tiden det tar å oppfylle formålene beskrevet i punkt 2. Dersom gjeldende lov eller andre forskrifter krever en lengre oppbevaringsperiode, vil vi benytte den lengre oppbevaringsperioden for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Personopplysningene dine som behandles av audiografer, oppbevares i henhold til gjeldende lov. Kontakt audiografen for å få informasjon om de spesifikke oppbevaringsperiodene vedkommende benytter.

Dine rettigheter

Innenfor rammeverket for innsamling og behandling av personopplysningene dine, og i henhold til gjeldende lov, kan du ha rett til å be om innsyn i, retting av og sletting av personopplysningene dine og til begrensning av behandlingen. I tillegg kan du protestere på behandlingen, kreve dataportabilitet og trekke samtykket ditt tilbake når som helst. Avhengig av hvilket land du bor i, kan du ha andre rettigheter, for eksempel til å gi instruksjoner om hvordan personopplysningene dine skal behandles posthumt. I henhold til HIPAA kan du også ha rett til å be om en liste over utleveringer av personopplysningene dine, og rett til å motta en papirkopi av dette på skriftlig forespørsel.

Du kan utøve rettighetene dine ved å bruke kontaktopplysningene i punktet «Slik kan du kontakte oss» nedenfor, eller ved å ta kontakt med audiografen dersom det gjelder personopplysninger som behandles i forbindelse med Remote Support-tjenesten.

Vær oppmerksom på at utøvelse av disse rettighetene er underlagt begrensninger i henhold til gjeldende lov.

Hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med gjeldende lov, kan du også sende inn en klage til den lokale tilsynsmyndigheten eller kompetent kontrollorgan.

Tredjepartslenker i mobilappen

Mobilappen kan inneholde lenker til andre nettsteder eller innhold som tilhører eller kommer fra tredjeparter, eller lenker til nettsteder og funksjoner i bannere eller annen reklame. Slike eksterne lenker blir ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, tilstrekkelighet, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet av Sonova. Vær derfor oppmerksom på at mobilappen ikke utleverer personopplysninger til disse tredjepartene og deres nettsteder, og at vi ikke på noen måte er ansvarlige for personopplysninger som behandles av dem.

Slik kan du kontakte oss

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller behandlingen av personopplysningene dine, ber vi deg ta kontakt med vår personvernavdeling på privacy@sonova.com.