Phonak Naída Marvel

שאלות נפוצות

האם יש צורך במיקרופון Roger עם מכשיר שמיעה Phonak Marvel?

מעבר למרחק של 1.5 מטרים, למכשירי שמיעה, גם המתקדמים ביותר,  יש מגבלות באספקת שיפור ביחס האות-לרעש, דרישת יסוד להבנת דיבור. לכן יש צורך במיקרופונים מתקדמים של Roger לגישור על פער ההבנה במצב קרוב ועל פני מרחק, בשקט וברעש. 

כיצד מחברים מכשיר שמיעה Phonak Marvel ל-TV Connector או PartnerMic?

RogerDirect הוא תכונה של מכשיר שמיעה Phonak Marvel שמאפשרת למיקרופונים של Roger להזרים ישירות למכשיר שמיעה Phonak Marvel. לאחר התקנה פשוטה של מקלט Roger לתוך מכשיר שמיעה Phonak Marvel, אפשר ליהנות מהביצועים המוכחים של Roger ברעש ועל פני מרחק, בלי לחבר מקלט חיצוני.

מהי התקנת Roger?

טקסט יסופק על-ידי Pascal 

מה זה RogerDirect™‎?

TV Connector ו-PartnerMic הם טכנולוגיות Airstream. הם אינם מחייבים התקנת Roger. הם יתחברו באופן אוטומטי.

אילו מכשירי טלפון יפעלו עם מכשיר שמיעה Phonak Marvel? 

כמעט כל הטלפונים הסלולריים יפעלו, כל עוד הטלפון תומך בטכנולוגיה אלחוטית Bluetooth. מכשירי שמיעה Phonak Marvel מאושרים לגרסה 4.2 של Bluetooth

  • עבור שיחות טלפון, כל טלפון שתומך ב-Bluetooth 2.1 או גרסה מתקדמת יותר
  • עבור יישום myPhonak, על הטלפון לעמוד בדרישות המינימליות הבאות: Bluetooth 4.2‏; iOS גרסה 10.2.1; Android 6.0 או גרסאות מתקדמות יותר