Aplikacja Phonak RemoteControl — często zadawane pytania

Pierwsze uruchomienie aplikacji po instalacji

Po uruchomieniu w aplikacji wyświetlany jest ekran startowy — nie zostaje rozpoczęta procedura parowania.

Rozwiązanie 1
Sprawdź, jaki system operacyjny jest wykorzystywany w smartfonie. Do uruchomienia aplikacji niezbędny jest system operacyjny Apple iOS 7 lub 8 bądź system operacyjny Android w wersji 4.0 lub nowszej.
Odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie, a następnie spróbuj jeszcze raz.

Rozwiązanie 2
Upewnij się, że w telefonie włączona jest obsługa technologii Bluetooth.

Parowanie ze smartfonem

W jaki sposób przebiega parowanie ze smartfonem?

Rozwiązanie
Szczegółowe instrukcje dotyczące parowania aplikacji ze smartfonem są wyświetlane po uruchomieniu aplikacji. Pod adresem www.phonak.com/rcapp dostępna jest także instrukcja użytkowania zawierająca więcej wskazówek.

Dodatkowe parowanie z telefonem iPhone firmy Apple

Czy w celu skorzystania z aplikacji w telefonie iPhone firmy Apple niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych kroków parowania?

Rozwiązanie
Poza procesem parowania z aplikacją w telefonie iPhone należy także przeprowadzić parowanie z urządzeniem do przekazu strumieniowego Phonak.
Upewnij się, że urządzenie do przekazu strumieniowego marki Phonak jest w trybie parowania. W obszarze ustawień systemu iOS wybierz opcję Bluetooth i wybierz nazwę swojego urządzenia z listy.

Parowanie aplikacji RemoteControl z aparatami słuchowymi

Czy muszę sparować aplikację RemoteControl z aparatami słuchowymi?

Rozwiązanie
Nie. Konieczne jest wyłącznie sparowanie aplikacji z urządzeniem do przekazu strumieniowego marki Phonak, takim jak ComPilot II lub ComPilot Air II

Programowanie aplikacji

Czy aplikacja musi zostać zaprogramowana przez protetyka słuchu?

Rozwiązanie
Nie. Aplikację można pobrać ze sklepu z aplikacjami i zainstalować w dowolnym momencie.

Połączenie kilku aplikacji z jednym urządzeniem do przekazu strumieniowego

Czy mogę użyć kilku aplikacji Phonak RemoteControl z jednym urządzeniem do przekazu strumieniowego?

Rozwiązanie
W danym momencie urządzenie do przekazu strumieniowego marki Phonak może pozostawać połączone z tylko jedną aplikacją Phonak RemoteControl.

Tryb demonstracyjny aplikacji

Czy z aplikacji można skorzystać bez łączenia się z urządzeniem do przekazu strumieniowego marki Phonak w celu sprawdzenia jego funkcji?

Rozwiązanie
Nie. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji można wybrać opcję trybu demonstracyjnego w celu sprawdzenia funkcji aplikacji — nie trzeba w tym celu łączyć się z urządzeniem do przekazu strumieniowego.

W trybie demonstracyjnym nie jest możliwe sterowanie działaniem aparatów słuchowych.

Parowanie urządzenia do przekazu strumieniowego z aplikacją

W jaki sposób sparować aplikację z innym urządzeniem do przekazu strumieniowego marki Phonak?

Rozwiązanie
Wybierz w aplikacji opcję „Sparuj nowe urządzenie do przekazu strumieniowego” na ekranie Ustawienia i wykonaj odpowiednie instrukcje.

Brak połączenia z urządzeniem do przekazu strumieniowego marki Phonak

Nie można połączyć aplikacji z urządzeniem do przekazu strumieniowego.

Rozwiązanie 1
Upewnij się, że dysponujesz modelem ComPilot Air II lub ComPilot II, a nie ComPilot.
Podłączone urządzenie do przekazu strumieniowego powinno być włączone i znajdować się w trybie parowania.

Rozwiązanie 2
Sprawdź, czy w telefonie włączona jest funkcja Bluetooth.

Rozwiązanie 3
W urządzeniu do przekazu strumieniowego brakuje informacji wymaganych przez aplikację. Skontaktuj się z protetykiem słuchu.

Rozwiązanie 4
Sprawdź, jaki system operacyjny jest zainstalowany w telefonie. Do uruchomienia aplikacji niezbędny jest system operacyjny iOS 7 lub 8 LUB Android w wersji 4.0 lub nowszej.

Rozwiązanie 5
W niektórych przypadkach niezbędne jest ponowne uruchomienie telefonu. Wykonaj następujące czynności:
1. Wyczyść w urządzeniu do przekazu strumieniowego spis urządzeń Bluetooth i ponownie uruchom urządzenie
2. Przejdź do obszaru ustawień telefonu i wyłącz, a następnie ponownie włącz funkcję Bluetooth
3. Uruchom ponownie telefon
4. Przejdź do obszaru ustawień telefonu, wybierz opcję Bluetooth i sparuj urządzenie do przekazu strumieniowego z telefonem
5. Uruchom aplikację i powtórz kroki parowania w aplikacji

Status połączenia aparatu słuchowego

Skąd wiadomo, czy aplikacja i urządzenie do przekazu strumieniowego połączyły się z aparatami słuchowymi?

Rozwiązanie
Status połączenia można sprawdzić w menu ustawień aplikacji. Postępuj według instrukcji, aby sprawdzić, czy aplikacja, urządzenie do przekazu strumieniowego i aparaty słuchowe są połączone.

Brak programu do wybrania

W aplikacji nie można wybrać żadnego przekazu strumieniowego sygnału audio.

Rozwiązanie 1
Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth połączyło się z urządzeniem do przekazu strumieniowego marki Phonak. Zapoznaj się z instrukcją użytkowania urządzenia do przekazu strumieniowego, aby sprawdzić, jak połączyć urządzenia Bluetooth z urządzeniem do przekazu strumieniowego. Upewnij się, że połączone urządzenia Bluetooth są włączone.

Rozwiązanie 2
Aby wyświetlić na liście programów dostępne urządzenia do przekazu strumieniowego, należy przejść do zaawansowanego trybu ekranu (nie do podstawowego trybu ekranu).

Lista dostępnych programów

Jak wyświetlić programy, które protetyk słuchu ustawił dla pacjenta w aparacie słuchowym?

Rozwiązanie
W zaawansowanym trybie ekranu wybierz pozycję „Programy”, aby wyświetlić dostępne programy aparatów słuchowych.

Brak odpowiedzi w aparatach słuchowych

W aparacie słuchowym użytkownika nie słychać żadnych ulepszeń aplikacji RemoteControl.

Rozwiązanie 1
Użyj opcji „Sprawdzenie łączności” na ekranie „Ustawienia”, aby sprawdzić, czy aparaty słuchowe odbierają sygnały.

Rozwiązanie 2
Sprawdź baterie aparatu słuchowego i upewnij się, że aparaty słuchowe są włączone.

Rozwiązanie 3
Jeśli sygnały dźwiękowe aparatów słuchowych zostały wyłączone w oprogramowaniu dopasowującym, aplikacja również nie może generować sygnałów dźwiękowych. Skontaktuj się z protetykiem słuchu.

Konfiguracja urządzenia do przekazu strumieniowego

Aplikacja umożliwia konfigurację wybranych ustawień urządzenia do przekazu strumieniowego. Czy po podłączeniu urządzenia do przekazu strumieniowego do programu do dopasowania marki Phonak ustawienia urządzenia do przekazu strumieniowego skonfigurowane za pośrednictwem aplikacji zostaną trwale usunięte?

Rozwiązanie
Jeśli urządzenie do przekazu strumieniowego zostało podłączone do komputera u protetyka słuchu, ustawienia te zostaną zresetowane po podłączeniu urządzenia do przekazu strumieniowego do programu do dopasowania marki Phonak. Należy ponownie dostosować konfigurację urządzenia do przekazu strumieniowego.

Wskaźnik poziomu głośności

Wskaźnik poziomu głośności w aplikacji nie pokazuje poziomu głośności po zmianie w aparacie słuchowym.

Rozwiązanie
Wskaźnik poziomu głośności jest synchronizowany z urządzeniem do przekazu strumieniowego. Zmiany poziomu głośności z poziomu aparatu słuchowego nie mogą być widoczne ani zsynchronizowane w aplikacji.

Niezależna regulacja poziomu głośności przekazu strumieniowego

Nie można niezależnie wyregulować głośności źródła sygnału audio, z którego pochodzi przekaz strumieniowy.

Rozwiązanie
Możliwość wprowadzenia tego rodzaju zmiany istnieje wyłącznie podczas przekazu strumieniowego z urządzenia TVLink II marki Phonak. Funkcja ta nie jest dostępna, gdy jako źródło sygnału audio jest podłączone inne urządzenie Bluetooth.

W aplikacji wyświetlana jest informacja o trwającym przekazie strumieniowym

Po każdym dotknięciu ekranu następuje automatyczne uruchomienie, a następnie zatrzymanie krótkiego przekazu strumieniowego, ale w żadnym z urządzeń audio z technologią Bluetooth nie jest dostępny aktywny przekaz.

Rozwiązanie
W niektórych telefonach dotykaniu ekranu lub naciskaniu klawiszy towarzyszą dźwięki, które mogą symulować przekaz strumieniowy do aplikacji — w takim przypadku wyświetlany jest szybki przekaz strumieniowy, który jest następnie automatycznie zatrzymywany.
Przejdź do ustawień telefonu, wybierz ustawienia dźwięków i wyłącz wszystkie dźwięki dotknięcia ekranu i klawiatury.