Skip to main content

Warunki korzystania

I. Akceptacja

Ta strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez firmę Sonova AG. Otwierając i przeglądając tę stronę internetową, akceptujesz niniejszy Regulamin.

II. Wyłączenie gwarancji

Dołożyliśmy – i nadal będziemy dokładać – ogromnych wysiłków, aby zapewnić dokładne i aktualne informacje. Nie udzielamy jednak żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, że informacje zawarte lub przywoływane w niniejszym dokumencie są dokładne lub kompletne. Ponadto firma Sonova nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub karne szkody wynikające z korzystania, dostępu do lub niemożności korzystania z tych informacji. Dodatkowo firma Sonova nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia w treści niniejszego dokumentu. Dotyczy to w szczególności wszelkich odniesień do produktów i usług dostarczanych przez firmę Sonova AG. Informacje na tej stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Firma Sonova może również wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach i/lub programach opisanych w tych informacjach w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe konsekwencje takich zmian.

Informacje publikowane przez firmę Sonova w sieci WWW mogą zawierać odniesienia lub odsyłacze do produktów, programów i usług firmy Sonova — zilustrowanych lub opisanych — które nie są ogłaszane lub dostępne w Twoim kraju. Tego rodzaju odniesienia nie oznaczają, że firma Sonova ma zamiar ogłosić takie produkty, programy lub usługi w Twoim kraju. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Sonova.

Do Ciebie należy podjęcie środków ostrożności, aby upewnić się, że wszystko, co zdecydujesz się używać, jest wolne od takich elementów, jak wirusy, konie trojańskie i inne elementy o charakterze destrukcyjnym. W żadnym wypadku firma Sonova nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne lub inne szkody następcze wynikające z korzystania z tej strony internetowej, w tym między innymi za utracone zyski, przerwy w działalności, utratę programów lub innych danych związanych z przetwarzaniem informacji systemu lub powstałe w inny sposób, nawet jeśli wyraźnie poinformowano nas o możliwości wystąpienia takich szkód.

III. Łącza

Na stronie internetowej mogą się pojawiać lub być dostępne z jej poziomu treści stron trzecich. Firma Sonova nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści osób trzecich. Ponadto ta strona internetowa może zawierać łącza lub odniesienia do innych stron internetowych niepowiązanych z firmą Sonova; jednakże firma Sonova nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron tego typu i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z dostępu użytkowników do takich stron. Łącza do innych stron internetowych są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkowników naszej strony.

IV. Prawo autorskie

Cała zawartość tej strony internetowej firmy Sonova jest chroniona prawami autorskimi, przy czym wszelkie prawa są zastrzeżone. Możesz swobodnie przeglądać stronę internetową, jednak możesz uzyskiwać dostęp, pobierać lub wykorzystywać informacje z tej strony, w tym dowolny tekst, obrazy, audio i wideo („Informacje”) wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować ani wykorzystywać Informacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Sonova AG. Musisz zachować i odtworzyć każdą informację o prawach autorskich lub innych informacjach o prawach własności zawartych we wszelkich Informacjach, które pobierasz.

Użytkownik powinien założyć, że wszystko, co ogląda lub czyta w tej stronie internetowej, jest chronione prawami autorskimi, o ile nie zaznaczono inaczej, i nie może być wykorzystywane z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie lub w tekście strony internetowej bez pisemnej zgody firmy Sonova AG.

V. Znaki towarowe

Należy założyć, że wszystkie nazwy produktów pojawiające się na tej stronie internetowej, niezależnie od tego, czy są pisane dużym drukiem, kursywą lub w połączeniu z symbolem znaku towarowego, są znakami towarowymi firmy Sonova AG lub innych podmiotów. Nie udziela się użytkownikowi żadnej licencji ani prawa do takich znaków towarowych.

VI. Zmiany

Firma Sonova AG może w dowolnym momencie zmienić niniejszy Regulamin, aktualizując ten wpis. Wszelkie takie zmiany są dla Ciebie wiążące i dlatego należy okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z obowiązującym w danym momencie Regulaminem.

Data wejścia w życie: 05/07/2015

Data ostatniej aktualizacji: 05/07/2015