Skip to main content

Deklaracje materiałowe

 Zgodność Phonak AG z przepisami chemicznymi dotyczącymi produktów, wersja 5, grudzień 2015 r.

 Phonak AG zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów, w tym wszelkich nowych ograniczeń materiałowych, które mogą zostać przyjęte na mocy przekształconej dyrektywy Unii Europejskiej RoHS, znanej również jako RoHS 2, a także do wypełniania wszystkich odpowiednich zobowiązań wynikających z rozporządzenia REACH Unii Europejskiej.

REACH („Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)”) to rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) dotyczące chemikaliów, które weszło w życie 1 czerwca 2007 r. z terminami rozłożonymi do 2018 r.

Phonak AG wspiera ogólny cel rozporządzenia REACH, jakim jest poprawa ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Phonak AG jest zaangażowana w dostarczanie produktów, które są bezpieczne w użyciu i mają niewielki wpływ na środowisko przez cały cykl ich życia.

Jako producent urządzeń medycznych Phonak AG stosuje proaktywne podejście do oceny materiałów stosowanych w swoich produktach i komponentach w celu oceny zagrożeń dla środowiska, zdrowia lub bezpieczeństwa. Phonak AG może ograniczyć stosowanie substancji ze względu na wymagania klientów lub przepisy prawne, lub jeśli firma Phonak AG uzna, że jest to właściwe w oparciu o zachowanie zasad ostrożności. Phonak AG dąży do zastąpienia prawnie dozwolonych materiałów, gdy dane naukowe wskazują na potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub środowiska. Phonak AG zobowiązuje się również do obniżania ryzyka, jeśli na rynku dostępne będą komercyjnie i technicznie opłacalne alternatywy. W Phonak AG ocena alternatywnych materiałów jest procesem ciągłym.

Phonak AG spełni wszystkie obowiązujące wymagania rozporządzenia REACH i jest zobowiązana do dostarczania klientom informacji na temat substancji chemicznych zawartych w naszych komponentach lub produktach. Phonak AG ściśle współpracuje z dostawcami z branży, aby zapewnić zgodność produktów firmy Phonak AG z rozporządzeniem REACH.

Phonak AG i jej dostawcy podjęli niezbędne działania w celu spełnienia wymagań rozporządzenia REACH, aby zapewnić ciągłość dostaw produktów marki Phonak AG w EOG.

Deklaracja REACH marki Phonak AG dotycząca substancji w wyrobach:

Zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia REACH (przekazywanie informacji o substancjach w wyrobach) poniższa tabela wskazuje, które substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) mogą być obecne w produktach marki Phonak AG w ilości powyżej progu 0,1% wagi w wyrobie. Na podstawie naszej aktualnej wiedzy i bieżących informacji od dostawców żadne inne substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) nie są obecne w naszych komponentach lub produktach.

Substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC): DEHP, ftalan di-2-etyloheksylu
Numer CAS: 117-81-7

Uwagi: substancja ta może być obecna w sprzedawanych oddzielnie rurkach i przewodach z PVC lub w elementach wykonanych z PVC w produkcie; substancja ta może występować w elementach dekoracyjnych.

Substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC): 1,3-propanesulton
Numer CAS: 1120-71-4

Uwagi: substancja ta może być obecna w akumulatorach litowych stosowanych w produktach marki Sonova.

Substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC): Trójtlenek tytanu ołowiu
Numer CAS: 12060-00-3

Uwagi: substancja ta może występować w warstwach dielektrycznych mikrofonów we wszystkich produktach marki Sonova.