Skip to main content

Dlaczego nie mogę odebrać połączenia przez naciśnięcie przycisku na swoich aparatach słuchowych firmy Phonak?

Po sparowaniu aparatów słuchowych z telefonem za pośrednictwem Bluetooth przycisku wielofunkcyjnego na aparatach słuchowych firmy Phonak można ich używać do przyjmowania i odrzucania połączeń. Krótkie naciśnięcie (trwające krócej niż sekundę) spowoduje odebranie połączenia przychodzącego, a długie naciśnięcie (naciśnięcie i przytrzymanie przez dłużej niż dwie sekundy) spowoduje odrzucenie połączenia przychodzącego.
Uwaga: Odbieranie i odrzucanie połączeń telefonicznych jest połączone z funkcjami regulacji głośności i zmiany programów przycisku aparatu słuchowego. Funkcja ta jest domyślnie włączona. Jeśli Twój protetyk słuchu wyłączył tę funkcję, musisz odbierać i kończyć połączenia bezpośrednio w telefonie. Tę funkcję może włączyć tylko protetyk słuchu.

Jeśli nie jesteś w stanie odebrać lub odrzucić połączenia za pomocą przycisku wielofunkcyjnego aparatu słuchowego, przyczyną może być jeden z wymienionych poniżej problemów. 

a. Konfiguracja Twojego telefonu może powodować problem:

iPhone
Być może Twój telefon iPhone ustawia tryb przekierowania sygnału audio na „Automatyczny”, który zwykle oznacza przesyłanie dźwięku do telefonu. Z tego względu, gdy dzwoni dzwonek telefonu, urządzenie nie rozpoznaje aparatów słuchowych jako zestawu słuchawkowego Bluetooth, dlatego naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego aparatu słuchowego w celu odebrania połączenia nie działa. W takim przypadku wykonaj następujące czynności w swoim telefonie iPhone: Ustawienia — Ogólne — Dostępność — Przekierowanie sygnału audio — Zmień na zestaw słuchawkowy Bluetooth.

Inne telefony
Postępuj zgodnie z niniejszymi ogólnymi wskazówkami, aby móc odbierać połączenia naciskając przycisk wielofunkcyjny na swoich aparatach słuchowych:
  • Po udanym sparowaniu telefonu z aparatami słuchowymi upewnij się, że symbol Bluetooth (na górze ekranu telefonu) wskazuje na połączenie.
  • Niektóre telefony automatycznie przekażą połączenie do aparatów słuchowych w przypadku odebrania połączenia za pomocą przycisku wielofunkcyjnego aparatu słuchowego, natomiast w przypadku odebrania połączenia przyciskiem telefonu, połączenie jest przekazywane przez telefon. Jeśli odbierzesz połączenie w telefonie, możesz zmienić przekierowanie połączenia z telefonu do aparatów słuchowych.
  • Sprawdź symbol Bluetooth podczas połączenia telefonicznego. Upewnij się, że symbol Bluetooth jest włączony (aktywny), wybierając go (patrz ilustracja). Widok może być różny w zależności od modelu telefonu. Jeśli symbol Bluetooth nie jest włączony, a połączenie telefoniczne jest nadal przekierowywane do telefonu, dotknij symbolu, aby przekierować dźwięk do aparatów słuchowych.

b. Mogą wystąpić problemy z łącznością, jeśli telefon jest daleko od aparatów słuchowych, korzystasz z telefonu w samochodzie lub jeśli omyłkowo naciśniesz dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny aparatu słuchowego, aby odebrać połączenie, co spowoduje natychmiastowe rozłączenie.

c. Odebranie połączenia zaczyna się od telefonu, ponieważ bez aparatu słuchowego byłoby to zwykłe połączenie przychodzące. Z tego względu ważne, aby poczekać kilka sekund na dźwięk dzwonka w aparacie słuchowym i w telefonie. Zapewnia to przekierowane dźwięku do aparatu słuchowego.