Aplikacja do obsługi aparatów słuchowych myRogermic - polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z mikrofonu Roger On i aparatów słuchowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego. W tym kontekście niniejsza polityka prywatności opisuje przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem aplikacji „myRogerMic” („Aplikacji mobilnej”).

1. O nas

Niniejsza Aplikacja mobilna jest produktem spółki Sonova AG z siedzibą pod adresem Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Szwajcaria (www.sonova.com), („Sonova AG” lub „my”), która jest administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych wyszczególnionych w następujących sekcjach.

2. Jakie dane osobowe są gromadzone i dlaczego? 

Spółka Sonova wykorzystuje usługę Google Analytic Firebase w celach analitycznych, aby zrozumieć sposób korzystania z Aplikacji mobilnej i poprawić jej wydajność tylko, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych: 

- Adres IP – dane o adresie IP mogą być gromadzone jedynie w formie zanonimizowanej, która uniemożliwi identyfikację użytkownika.
- Dane dotyczące użytkowania, wydarzenia związane z Aplikacją mobilną, dane dotyczące użytkowania systemu (np. adres IP, wersja systemu operacyjnego, aktualizacje systemu operacyjnego), informacje na temat połączenia podczas logowania (połączenie identyfikatora, sukces, niepowodzenie, utrata połączenia), informacje o urządzeniu (np. marka, kategoria, model) i informacje na temat raportu błędu.

Użytkownik może zezwolić na zbieranie takich danych podczas procesu konfiguracji Aplikacji mobilnej lub zmienić swoją decyzję w późniejszym czasie w ustawieniach części dotyczącej zagadnień prawnych Aplikacji mobilnej.

3. Ujawnianie danych osobowych użytkownika 

Korzystanie z Aplikacji mobilnej może spowodować ujawnienie wyżej wymienionych danych osobowych firmie Google Inc. jedynie po otrzymaniu wyraźnej zgody użytkownika. 

4. Transfer danych osobowych

Dane osobowe użytkownika mogą zostać przesłane do krajów podlegających innym systemom prawnym, w tym do takich, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj użytkownika. W takich przypadkach wdrożymy odpowiednie środki obejmujące zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i prawne, aby zarządzać odpowiednim transferem i zagwarantować wymagany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem. 

5. Jak długo przechowuje się dane osobowe

Spółka Sonova AG będzie przechowywała dane osobowe użytkownika przez minimalny okres odpowiadający czasowi potrzebnemu na realizację celów wyszczególnionych w poprzedniej części. Jeśli obowiązujące przepisy prawa lub inne rozporządzenia będą wymagały dłuższego okresu przechowywania, zastosujemy dłuższy okres przechowywania w celu wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych.

6. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym użytkownik ma prawo do zażądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwienia się przetwarzaniu, możliwości przeniesienia danych, a także do przekazania instrukcji dotyczących wykorzystania danych osobowych po śmierci. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz również złożyć skargę do odpowiedniej jednostki nadzorującej. Należy pamiętać, że możliwość skorzystania z tych praw zależy od ograniczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa lokalnego.

7. Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z zespołem ds. prywatności danych pod adresem privacy@sonova.com lub z inspektorem ochrony danych –Sonova, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Szwajcaria.

REGULAMIN
 

1. Postanowienia ogólne

Aplikacja mobilna myRogerMic („Aplikacja mobilna”) i powiązane z nią usługi („Usługa” lub „Usługi”) są obsługiwane przez spółkę Sonova AG z siedzibą pod adresem Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Szwajcaria. („Sonova”) Dostęp i korzystanie z Usług udostępnionych Użytkownikowi („Użytkownik” lub „Użytkownicy”) podlegają pod niniejszy Regulamin („Regulamin”). Instalując lub korzystając z Aplikacji mobilnej, Użytkownik akceptuje Regulamin, w tym również zmiany wprowadzone w przyszłości.

Niniejszy Regulamin może być od czasu do czasu aktualizowany. W takim przypadku spółka Sonova poinformuje Użytkownika, że niniejszy Regulamin został zmieniony. Data „ostatniej aktualizacji” na początku tego dokumentu również ulegnie zmianie. Zalecamy co jakiś czas powtórnie zapoznawać się z treścią niniejszego Regulaminu.

2. Dostęp i korzystanie z Usług Aplikacji mobilnej

Za pomocą Aplikacji m]obilnej Użytkownik uzyskuje dostęp do następujących Usług: wybór kierunku słuchania, aby skupić się na rozmówcy; zmiana trybu mikrofonu; wyciszenie / wyłączanie wyciszenia; sprawdzenie aktualnego stan urządzenia, w tym poziomu naładowania baterii i bieżącego trybu mikrofonu.

Aplikacja mobilna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 14. roku życia.

a. Dostęp i korzystanie z Aplikacji mobilnej

Aby uzyskać dostęp do Aplikacji mobilnej, Użytkownik musi ją bezpłatnie pobrać ze sklepu App Store lub Google Play. Urządzenie Użytkownika, smartfon z systemem operacyjnym Android lub iOS, musi spełniać określone kryteria dotyczące sprzętu i systemu operacyjnego (np. posiadać zaktualizowaną wersję systemu operacyjnego).

Po pierwszym otwarciu Aplikacji mobilnej Użytkownik otrzyma komunikat z prośbą o przeczytanie i zatwierdzenie Regulaminu. Następnie Użytkownik otrzymuje dostęp do różnych Usług w ramach Aplikacji mobilnej.

b. Opis oferowanych Usług

Za pomocą Aplikacji mobilnej Użytkownik uzyskuje dostęp poniższych Usług:

Zdalne sterowanie: niniejsza funkcja umożliwia Użytkownikowi dostęp i zarządzanie funkcjami połączonego mikrofonu bezprzewodowego, takimi jak: wybór kierunku słuchania, aby skupić się na rozmówcy; zmiana trybu mikrofonu; wyciszenie / wyłączanie wyciszenia. 

3. Prawa dotyczące własności intelektualnej

Firma Sonova jest właścicielem Aplikacji mobilnej, jej technicznych, graficznych, tekstowych i innych podzespołów z wyłącznym zastrzeżeniem treści oraz danych dostarczonych przez strony trzecie. Dostęp do Aplikacji mobilnej można uzyskać za pośrednictwem oprogramowania i baz danych stworzonych oraz opracowanych przez spółkę Sonova, których jest właścicielem lub do których posiada prawa własności intelektualnej.

Niniejszy Regulamin nie udziela Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Aplikacji mobilnej, jej podzespołów lub marek Sonova i zasobów wizualnych. Zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownik otrzymuje imienną, nieprzekazywalną, niewyłączną i możliwą do cofnięcia licencję na użytkowanie Aplikacji mobilnej i Usług. 

Użytkownik w szczególności nie ma upoważnienia do: powielania znaków towarowych i logo spółki Sonova, tworzenia łączy hipertekstów związanych z elementami Aplikacji mobilnej, wykorzystywania lub pobierania całości lub części baz danych i programów wykorzystywanych przez Aplikację mobilną, itp. Niniejsza lista nie jest kompletna.

Jakiekolwiek inne sposoby wykorzystania, które nie zostały wymienione lub nie wynikają z umowy ze spółką Sonova, nie są dozwolone i wymagają uzyskania pisemnej zgody spółki Sonova.

4. Zobowiązania Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do:
- Korzystania z Aplikacji mobilnej zgodnie z jej przeznaczeniem i wymogami prawa oraz przepisami.
- Zachowania poufności danych dotyczących identyfikacji konta, o ile ma to zastosowanie, oraz zachowania ich w tajemnicy i nieujawniania stronom trzecim.
- Akceptacji warunków realizacji Usług, które obejmują połączenie z Internetem, sprawne działanie funkcji łączności Bluetooth w urządzeniu, a także wyłączną odpowiedzialność Użytkownika za powyższe połączenia, od których zależy jakość świadczonych usług.
- Oświadczenia, że oferowane Usługi stanowią dodatkowe, a nie alternatywne rozwiązanie do dostępnych środków przeznaczonych w tym samym celu, oraz że rozwiązanie nie jest substytutem tych środków.

5. Odpowiedzialność

Spółka Sonova zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu jak najlepszego świadczenia Usług oferowanych Użytkownikom. Spółka Sonova ma obowiązek podjęcia odpowiednich środków, wyłączając zobowiązania osiągnięcia wymaganego rezultatu, na które Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę.

Spółka Sonova nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia związane z działaniem siły wyższej lub wydarzenia, na które nie ma wpływu. Ponadto spółka Sonova nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody, nawet w przypadku świadomości potencjalnych szkód, które mogą wynikać z korzystania lub braku możliwości korzystania z Aplikacji mobilnej, a w szczególności za zakłócenia lub ograniczenia funkcji Aplikacji mobilnej i Usług wynikające z braku połączenia sieci telefonicznej Użytkownika lub braku dostępu do Internetu.

W maksymalnym stopniu dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i stopniu, w jakim spółka Sonova ponosi odpowiedzialność za szkody niewyszczególnione powyżej, odpowiedzialność spółki Sonova ogranicza się do personalnych, bezpośrednich i określonych szkód wynikających z rażącego zaniedbania lub działania umyślnego.

6. Obowiązujące prawo i właściwa jurysdykcja

Niniejszy Regulamin podlega prawu szwajcarskiemu. Wszelkie przedmioty sporu związane ze stosowaniem lub interpretacją niniejszego Regulaminu, których stronom nie uda się rozwiązać polubownie, należy skierować do sądów właściwych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH


To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.