Skip to main content

Informacja o ochronie prywatności i regulamin – aplikacja myRogerMic

Informacja o ochronie prywatności

Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w związku z używaniem mikrofonu Roger On i aparatów słuchowych oraz zgodnie z obowiązującym prawem. W tym kontekście niniejsza Informacja o ochronie prywatności obejmuje przetwarzanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem aplikacji „myRogerMic” („Aplikacja mobilna”).

1. Kim jesteśmy

Niniejsza aplikacja mobilna to produkt firmy Sonova AG z siedzibą pod adresem Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Szwajcaria (www.sonova.com) („Sonova AG” lub „my”), która działa jako administrator w zakresie przetwarzania opisanego w poniższej sekcji.

2. Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim celu

Sonova AG korzysta z Google Analytics Firebase do celów analitycznych, aby zrozumieć sposób korzystania z aplikacji mobilnej i poprawić jej wydajność, ale tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Przetwarzanie to obejmowałoby następujące kategorie danych:

– Twój adres IP – który może być gromadzony, ale wyłącznie w formie zanonimizowanej, co oznacza brak możliwości identyfikacji w jakikolwiek sposób.
- Dane o użytkowaniu, zdarzenia w aplikacji mobilnej, dane o użytkowaniu systemu (np. adres IP, wersja systemu operacyjnego, aktualizacje systemu operacyjnego), informacje o połączeniu logowania (np. połączenie identyfikacyjne, powodzenie, niepowodzenie, utrata połączenia), informacje o urządzeniu (np. marka, kategoria, model) oraz informacje o raportach dotyczących awarii.

Można wyrazić zgodę na gromadzenie tego typu danych podczas konfiguracji aplikacji mobilnej lub wyrazić bądź cofnąć zgodę w późniejszym czasie w ustawieniach sekcji dotyczącej kwestii prawnych w aplikacji mobilnej.

3. Ujawnienie danych osobowych

Korzystając z aplikacji mobilnej i tylko za wyraźną zgodą, wymienione powyżej dane osobowe mogą zostać ujawnione firmie Google Inc.

4. Przenoszenie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane do krajów poza Twoją jurysdykcją, w tym do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych. W takim przypadku zastosujemy odpowiednie środki obejmujące zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i prawne w celu uregulowania przesyłu danych, aby zapewnić wymagany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Jak długo są przechowywane Twoje dane osobowe

Dane osobowe będą przechowywane przez Sonova AG przez minimalny okres proporcjonalny do czasu wymaganego do spełnienia celów wymienionych w poprzedniej sekcji. Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem lub innymi przepisami wymagany będzie dłuższy okres przechowywania danych, wówczas wprowadzimy dłuższy okres przechowywania danych w celu spełnienia zobowiązań prawnych.

6. Twoje prawa

Masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Zgodnie z lokalnymi przepisami prawa możesz również mieć prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania przeniesienia danych, a także wydania instrukcji dotyczących wykorzystania danych osobowych po Twojej śmierci. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, możesz również wnieść skargę do lokalnego organu nadzorczego. Możliwość dochodzenia tego rodzaju praw nie jest bezwarunkowa i podlega ograniczeniom narzuconym przez obowiązujące prawo.

7. Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań w sprawie Informacji o ochronie prywatności lub przetwarzania danych osobowych skontaktuj się z Zespołem ds. Prywatności Danych pod adresem privacy@sonova.com lub z Inspektorem ochrony danych – Sonova Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Szwajcaria.

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Aplikacja mobilna myRogerMic („Aplikacja mobilna”) i powiązane usługi („Usługa” lub „Usługi”) są obsługiwane przez firmę Sonova AG z siedzibą pod adresem Laubisrüstistrasse 28, 8712 Stäfa, Szwajcaria. („Sonova”). Dostęp do Usług i korzystanie z nich przez użytkowników („Użytkownik” lub „Użytkownicy”) podlega niniejszym Warunkom korzystania („Warunki korzystania”). Instalując lub korzystając z Aplikacji mobilnej Użytkownik wyraża zgodę na Warunki korzystania, w tym na wszelkie przyszłe modyfikacje.

Niniejsze Warunki korzystania mogą być okresowo aktualizowane. W takim przypadku firma Sonova poinformuje Cię, że niniejsze Warunki korzystania zostały zmodyfikowane, a data „ostatniej aktualizacji” na górze tego dokumentu zostanie zmieniona. Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszych Warunków korzystania.

2. Dostęp i korzystanie z Usług aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna umożliwia Użytkownikowi dostęp do następujących Usług: Ustaw kierunkowość na rozmówcę(-ów), którego(-ych) chcesz słuchać; Zmień tryb mikrofonu; Wycisz / wyłącz wyciszenie; Sprawdź aktualny stan urządzenia, na przykład poziom naładowania baterii i aktualny tryb mikrofonu.

Aplikacja mobilna nie jest przeznaczona do obsługi przez dzieci poniżej 14 roku życia.

a. Dostęp i korzystanie z Aplikacji mobilnej

Aby uzyskać dostęp do Aplikacji mobilnej, Użytkownik musi pobrać ją bezpłatnie z Apple App Store lub Google Play. Urządzenie Użytkownika, którym musi być smartfon z systemem Android lub iOS, musi spełniać określone wymagania sprzętowe i programowe (np. zaktualizowana wersja systemu operacyjnego).

Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji mobilnej Użytkownik proszony jest o przeczytanie i akceptację Regulaminu. Użytkownik zyska wtedy dostęp do różnych Usług świadczonych przez Aplikację mobilną.

b. Opis oferowanych Usług

Aplikacja mobilna umożliwia Użytkownikowi dostęp do Usług opisanych poniżej:

Zdalne sterowanie: Ta funkcja umożliwia Użytkownikowi dostęp i zarządzanie funkcjami podłączonego mikrofonu bezprzewodowego, takimi jak: Ustaw kierunkowość na rozmówcę(-ów), którego(-ych) chcesz słuchać; Zmień tryb mikrofonu; Wycisz / wyłącz wyciszenie.

3. Prawa własności intelektualnej

Firma Sonova jest właścicielem Aplikacji mobilnej, zarówno w zakresie jej elementów technicznych, graficznych, tekstowych, jak i innych, z wyłącznym zastrzeżeniem treści i danych dostarczanych przez strony trzecie. W szczególności Aplikacja mobilna jest dostępna za pośrednictwem oprogramowania i baz danych zaprojektowanych i opracowanych przez firmę Sonova, które należą do niej lub do których ma ona prawa własności intelektualnej.

Niniejsze Warunki korzystania nie przyznają Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Aplikacji mobilnej, jej komponentów ani marek i elementów wizualnych Sonova. Użytkownik otrzymuje wyłącznie osobistą, niezbywalną, niewyłączną i odwołalną licencję na korzystanie z Aplikacji mobilnej i Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

W szczególności, lecz nie jest to lista wyczerpująca, Użytkownik nie jest upoważniony do: powielania znaków towarowych i logo Sonova, tworzenia linków hipertekstowych do elementów Aplikacji mobilnej, korzystania lub wyodrębniania w całości lub w części baz danych i programów wykorzystywanych przez Aplikację mobilną itp.

Jakiekolwiek inne użycie lub wykorzystanie, które nie zostało wyraźnie wymienione w niniejszym dokumencie lub przyznane na mocy umowy z firmą Sonova, jest niedozwolone i wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody firmy Sonova.

4. Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do:
- Korzystania z Aplikacji mobilnej zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Zapewnienia poufności swoich identyfikatorów konta, jeśli takie istnieją, i zobowiązania się do zachowania ich w tajemnicy oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
- Zaakceptowania faktu, że realizacja Usług wymaga połączenia z Internetem oraz sprawnego działania funkcji Bluetooth jego urządzenia, a jakość Usług zależy od tych połączeń, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.
- Potwierdzenia, że Usługi oferują mu dodatkowe, ale nie alternatywne rozwiązanie w stosunku do środków dostępnych gdzie indziej, aby osiągnąć ten sam cel oraz że to rozwiązanie nie zastępuje tych innych środków.

5. Odpowiedzialność

Firma Sonova zobowiązuje się do użycia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia jak najlepszego świadczenia Usług oferowanych Użytkownikom. Firma Sonova ma obowiązek zapewnienia środków, z wyłączeniem jakiegokolwiek zobowiązania do rezultatu, co Użytkownik wyraźnie potwierdza i akceptuje.

Firma Sonova nie ponosi odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej lub zdarzeń pozostających poza jej kontrolą. Ponadto firma Sonova nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, nawet jeśli firma Sonova została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód, które mogą wyniknąć z korzystania lub niemożności korzystania z Aplikacji mobilnej, a w szczególności z zakłócenia, przerwy lub ograniczenia funkcjonalności Aplikacji mobilnej i Usług wynikające z awarii sieci telefonicznej lub dostawcy dostępu do Internetu, z którego usług korzysta Użytkownik.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz w zakresie, w jakim firma Sonova ponosiłaby odpowiedzialność za szkody nieprzewidziane w powyższych postanowieniach, odpowiedzialność firmy Sonova jest ograniczona do szkód osobistych, bezpośrednich i ustalonych, spowodowanych rażącym zaniedbaniem lub złym zamiarem.

6. Prawo właściwe i właściwa jurysdykcja

Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu szwajcarskiemu. Wszelkie spory lub kontrowersje związane z wykonaniem lub interpretacją niniejszego Regulaminu, których nie można rozstrzygnąć polubownie między stronami, będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z obowiązującym prawem.