Skip to main content

Polityka prywatności - aplikacji myPhonak Junior

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji: 11.02.2023 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym danych wrażliwych, związanych z użytkowaniem aparatów słuchowych („Aparatów słuchowych”). W tym kontekście niniejsza Polityka prywatności obejmuje przetwarzanie danych osobowych Użytkownika za pośrednictwem aplikacji „myPhonak Junior” („Aplikacja mobilna”) wraz ze wszystkimi powiązanymi technologiami umożliwiającymi dostęp do Aplikacji mobilnej lub korzystanie z niej w inny sposób, jak opisano poniżej. W zależności od kraju przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa lokalnego, w tym ze szwajcarską federalną ustawą o ochronie danych osobowych (FDPA), rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) lub ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) z 1996 roku w przypadku danych osobowych kwalifikujących się jako chronione informacje zdrowotne.

Niniejsza Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. W takim przypadku poinformujemy użytkownika, że niniejsza Polityka prywatności została zmieniona. Data „ostatniej aktualizacji” na początku tego dokumentu również ulegnie zmianie. Zalecamy co jakiś czas powtórnie zapoznawać się z treścią niniejszej Polityki prywatności.

Kim jesteśmy

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Szwajcaria https://www.sonova.com/en, („Sonova AG”) pełni funkcję administratora przetwarzania wymienionego w poniższej sekcji.

Protetyk słuchu może również pełnić rolę Administratora danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania danych opisanych na końcu poniższej sekcji.

Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego

Spółka Sonova AG przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Na podstawie zgody Użytkownika (przetwarzanie danych nie jest obowiązkowe i odbywa się tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę):

 • Umożliwienie dostępu do czasu użytkowania i sprawdzania go w Aplikacji mobilnej: czas użytkowania, czas w różnych środowiskach akustycznych, czas przesyłania strumieniowego, informacje dotyczące Aparatu słuchowego (np. numer seryjny i strona słyszenia).
 • Zrozumienie danych demograficznych i preferencji Użytkownika w odniesieniu do jego korzystania z Aplikacji mobilnej: danych dotyczących telefonu (np. marki, modelu, danych dotyczących systemu operacyjnego, platformy i języka), podstawowych informacji o interakcjach z Aplikacją mobilną (np. pierwszym otworzeniu Aplikacji mobilnej, przechodzeniu między ekranami i obsłudze Aplikacji mobilnej, w tym przyciskach, suwakach i funkcjach), wersji Aplikacji mobilnej, danych Użytkownika (takich jak wiek, płeć, kraj, język, zainteresowania) (firma Sonova nie będzie przechowywać informacji o lokalizacji użytkowników i nie będzie w żaden sposób ich śledzić).
 • Przesłanie ankiety zadowolenia klienta w Aplikacji mobilnej za pośrednictwem SurveyMonkey: przedział wiekowy, kraj i typ Aparatu słuchowego. Adres IP jest gromadzony przez SurveyMonkey. Wyniki ankiety mogą zawierać inne dane osobowe, które niektórzy użytkownicy mogą wprowadzić w wolnym polu tekstowym, chociaż nie jest to naszą intencją ani celem tego przetwarzania.

Na podstawie realizacji umowy przez Użytkownika (te rodzaje przetwarzania są obowiązkowe, ponieważ są niezbędne do poprawiania doświadczeń słuchowych i zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania Aparatu słuchowego i Aplikacji mobilnej):

 • Zapewnianie, że Aparat słuchowy i Aplikacja mobilna działają zgodnie z przeznaczeniem i umożliwiają użytkownikowi dokonywanie regulacji Aparatu słuchowego: dane przechowywane w Aparacie słuchowym przez Protetyka słuchu (np. data urodzenia, wiek, płeć, audiogram), oznaczenie Aparatu słuchowego (np. nazwa produktu, typ Aparatu słuchowego, wersja Aparatu słuchowego, marka główna, marka własna, poziom cenowy, typ baterii, typ urządzenia, opcje urządzenia, wersja oprogramowania sprzętowego, wersja sprzętu), ustawienia osobiste (w tym indywidualne dopasowanie i indywidualne ustawienia, jeśli występują).

W oparciu o nasz obowiązek prawny (zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wyrobów medycznych my, jako producent, musimy stworzyć system monitorowania umożliwiający gromadzenie i analizę danych na temat jakości, działania i bezpieczeństwa naszych wyrobów medycznych):

 • Monitorowanie działania Aparatu słuchowego oraz zapewnienie jego prawidłowego działania i bezpieczeństwa (nadzór po wprowadzeniu na rynek): połączenie z Aparatem słuchowym (np. status połączenia, identyfikator produktu, informacje o wyszukiwaniu, informacje o parowaniu, szczegółowe informacje o połączeniu), okresy ładowania, dane dotyczące błędów Aplikacji mobilnej oraz innych awarii Aplikacji mobilnej, dziennik techniczny dotyczący zdarzeń w Aplikacji mobilnej (takich jak zdarzenia umożliwiające wykrycie i diagnozę działania, zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa i innych kwestii; w tym celu może być wymagany adres IP).

Protetyk słuchu przetwarza dane osobowe Użytkownika w następującym celu, w związku z realizacją umowy Użytkownika:

 • Zdalne dopasowanie Aparatu słuchowego za pomocą usługi Zdalnego Wsparcia (RID): dane przechowywane w Aparacie słuchowym Użytkownika (data urodzenia, wiek, płeć, audiogram), oznaczenie Aparatu słuchowego (nazwa produktu, typ Aparatu słuchowego, wersja Aparatu słuchowego, marka główna, marka własna, poziom cenowy, typ baterii, typ urządzenia, opcje urządzenia, wersja oprogramowania sprzętowego, wersja sprzętu), nazwa urządzenia Bluetooth, numer seryjny, klucz parowania Aparatu słuchowego, rejestr użytkowania Aparatu słuchowego (licznik uruchomień, regulacji, czas użytkowania od pierwszego/ostatniego dopasowania, czas użytkowania w zależności od sytuacji akustycznej, czas pracy, korekty, liczba cykli ładowania), konfiguracja dopasowania Aparatu słuchowego oraz inne dane operacyjne (identyfikator rejestracji Usługi lub stan rejestracji Usługi, adres IP, numer RID zapisany w pamięci Aparatu słuchowego).

W jaki sposób udostępniamy dane osobowe Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez nas naszym pracownikom, którzy otrzymali odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane:

 • innym firmom należącym do naszej grupy firm, np. naszym podmiotom zależnym, z których wszyscy mają obowiązek zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie ze stosownymi prawami ochrony prywatności i danych;
 • naszym partnerom biznesowym, wykonawcom i usługodawcom zewnętrznym. Te strony trzecie przetwarzają dane osobowe wyłącznie w stopniu, w jakim jest to niezbędne go świadczenia usług na naszą rzecz, a także zgodnie z naszymi instrukcjami oraz z naszymi wymaganiami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa.
 • innym organizacjom i organom publicznym, organom nadzoru i kontroli, w tym organom ścigania, w zakresie wymaganym przez prawo.

Podczas korzystania z Aplikacji Mobilnej udostępniane są wyłącznie dane osobowe, które są absolutnie niezbędne do następujących celów (lokalizacja udostępnianych danych osobowych może się różnić w zależności od kraju):

 • Microsoft Ireland Operations Limited – Microsoft Azure (Holandia): zapewnia infrastrukturę w chmurze obsługującą nasze usługi.
 • Twilio Inc, Xirsys (dane nie są przechowywane trwale i są przetwarzane jako serwer przekazujący na podstawie lokalizacji uczestników połączenia i zidentyfikowanych zakresów adresów IP – więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.twilio.com/docs/stun-turn/regions lub https://docs.xirsys.com/?pg=api-intro): zarządzanie i utrzymywanie usług WebRTC oraz zapewnienie wsparcia technicznego.
 • Google Ireland Limited – Google Analytics (Irlandia): analiza.
 • Google Ireland Limited – Google Firebase (Irlandia): analiza awarii, zdalna konfiguracja i powiadomienia push.
 • SurveyMonkey Inc. (Stany Zjednoczone, Irlandia): wykorzystywane do zbierania ankiet dotyczących zadowolenia użytkowników.
 • Elasticsearch B.V (Holandia): rejestrowanie pozyskiwania dla celów monitorowania, bezpieczeństwa i obserwacji.

Zanim ujawnimy jakiekolwiek dane osobowe stronom trzecim innym niż wymienione powyżej, wyraźnie poprosimy użytkownika o zgodę. Jeśli jednak będziemy zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika bez jego zgody, ujawnimy wyłącznie te dane osobowe, które są bezpośrednio potrzebne do tego, aby wypełnić spoczywające na nas obowiązki prawne.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Należy pamiętać, że niektóre z wyżej wymienionych stron trzecich mogą znajdować się poza krajem użytkownika. Z tego względu dane osobowe użytkownika mogą zostać przesłane do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ich ochrony jak kraj użytkownika. W takich przypadkach zobowiązujemy się do tego, aby:

 • wdrażać odpowiednie procedury w celu zapewnienia zgodności ze stosownym prawem;
 • stosować odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i prawne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przekazywanych danych osobowych;
 • w razie konieczności i zgodnie ze stosownym prawem wdrażać standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską;
 • w zależności od kraju importującej strony trzeciej, podejmować środki dodatkowe, takie jak ocena wpływu przekazania.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika

Firma Sonova AG będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez minimalny okres, który będzie proporcjonalny do czasu potrzebnego do realizacji celów określonych w Sekcji 2. W przypadku, gdy stosowne prawo lub inne przepisy wymagają dłuższego okresu przechowywania, zastosujemy dłuższy okres przechowywania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Dane osobowe użytkownika przetwarzane przez protetyków słuchu będą przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Aby uzyskać więcej informacji na temat określonych okresów przechowywania, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.

Prawa Użytkownika

W ramach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także zgodnie z obowiązującym prawem, Użytkownik może mieć prawo do zażądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, zażądać przeniesienia danych oraz wycofać zgodę. W zależności od kraju Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa, np. do przekazania instrukcji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych po śmierci Użytkownika. Na mocy ustawy HIPAA użytkownikowi może przysługiwać prawo do zażądania sprawozdania z ujawnień jego danych osobowych oraz prawo do otrzymania papierowej kopii niniejszych informacji po przedstawieniu pisemnego wniosku.

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, korzystając z danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji „Kontakt z nami” lub powinien skontaktować się ze swoim Protetykiem słuchu, jeśli jego prawa dotyczą danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Usługi Zdalnego Wsparcia.

Należy pamiętać, że możliwość skorzystania z tych praw zależy od ograniczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może również złożyć skargę do odpowiedniej jednostki nadzorującej lub kompetentnego urzędu regulacyjnego.

Łącza do zasobów stron trzecich w Aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna może zawierać łącza do innych stron internetowych lub treści należących do lub pochodzących od stron trzecich lub łącza do stron internetowych i funkcji zawartych w banerach lub innych materiałach reklamowych. Tego rodzaju łącza do stron zewnętrznych nie są sprawdzane, monitorowane lub weryfikowane pod kątem dokładności, adekwatności, ważności, niezawodności, dostępności lub kompletności przez spółkę Sonova. Należy pamiętać, że Aplikacja mobilna nie ujawnia żadnych danych osobowych tym stronom trzecim oraz ich witrynom internetowym, a także że w żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za dane osobowe przez nie przetwarzane.

Kontakt z nami

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania przez nas Danych osobowych należy skontaktować się z naszym zespołem ds. prywatności danych, pisząc na adres e-mail privacy@sonova.com.