Skip to main content

Aineita koskevat ilmoitukset

 Phonak AG:n ilmoitus tuotetta koskevien kemikaalimääräysten noudattamisesta, versio 5, joulukuu 2015

 Phonak AG on sitoutunut noudattamaan kaikkia sen toimintaan sovellettavia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien Euroopan unionin uudelleenlaaditun RoHS-direktiivin (RoHS 2) mukaiset aineiden käytön rajoittamista koskevat uudet vaatimukset, sekä täyttämään kaikki sille Euroopan unionin REACH-asetuksen nojalla kuuluvat velvoitteensa.

REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. joulukuuta 2006 antama asetus 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH-asetus)) on Euroopan unionin (EU) kemikaaliasetus, joka astui voimaan 1.6.2007 jaksotetuin määräajoin vuoteen 2018 mennessä.

Phonak AG tukee REACH-asetuksen yleistä tavoitetta parantaa terveyden ja ympäristön suojelua. Phonak AG on sitoutunut tarjoamaan tuotteita, joita on turvallista käyttää ja joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä koko niiden elinkaaren ajan.

Lääkinnällisten laitteiden valmistajana Phonak AG noudattaa ennakoivaa lähestymistapaa tuotteissaan ja niiden osissa käytettyjen aineiden arvioinnissa ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien suhteen. Phonak AG voi rajoittaa aineiden käyttöä asiakkaan tai lainsäädännön vaatimusten vuoksi tai tilanteissa, joissa Phonak AG katsoo sen olevan perusteltua varovaisuusperiaatteen nojalla. Phonak AG pyrkii korvaamaan laissa sallitut aineet tilanteissa, joissa niiden on tieteellisen tiedon perusteella osoitettu aiheuttavan mahdollisen riskin terveydelle tai ympäristölle. Phonak AG on sitoutunut myös pienentämään riskiä, jos markkinoilla on saatavilla teknisesti ja kaupallisesti käyttökelpoisia vaihtoehtoja. Phonak AG:llä vaihtoehtoisia aineita arvioidaan jatkuvasti.

Phonak AG täyttää kaikki sovellettavat REACH-vaatimukset ja on sitoutunut antamaan asiakkailleen tietoa tuotteidensa ja niiden osien sisältämistä kemikaaleista. Phonak AG toimii yhdenmukaisella tavalla alan toimittajien kanssa sen varmistamiseksi, että Phonak AG:n tuotteet noudattavat REACH-asetusta.

Phonak AG ja sen toimittajat ovat toteuttaneet tarvittavat toimet vastatakseen REACH-asetuksen vaatimuksiin sen varmistamiseksi, että Phonak AG:n tuotteiden toimittamista ETA-alueella voidaan jatkaa.

Phonak AG:n REACH-ilmoitus esineiden sisältämistä aineista:

Alla olevassa taulukossa esitetään REACH-asetuksen 33 artiklan (velvollisuus tiedottaa esineiden sisältämistä aineista) mukaisesti, mitä erityistä huolta aiheuttavia aineita Phonak AG:n tuotteissa saattaa olla yli 0,1 painoprosentin pitoisuutena esineen painosta. Tämänhetkisen tietämyksemme ja tämänhetkisten toimittajatietojen perusteella muita erityistä huolta aiheuttavia aineita ei ole tuotteissamme tai niiden osissa.

Erityistä huolta aiheuttava aine: DEHP, Di(2-etyyli(heksyyli)ftalaatti)
CAS-numero: 117-81-7

Huomautukset: Tätä ainetta voi olla erikseen myytävissä PVC-letkuissta tai -johdoissa tai tuotteen sisällä olevissa PVC:stä valmistetuissa osissa. Tätä ainetta voi olla koristeosissa.

Erityistä huolta aiheuttava aine: 1,3-propaanisultoni
CAS-numero: 1120-71-4

Huomautukset: tätä ainetta voi olla Sonova brand -tuotteissa käytetyissä litiumparistoissa.

Erityistä huolta aiheuttava aine: lyijy-titaanitrioksidi
CAS-numero: 12060-00-3

Huomautukset: tätä ainetta voi olla Sonova brand -tuotteiden mikrofoneissa käytetyissä dielektrisissä kerroksissa.