Service

Underretning v. insendelse

Skulle du få brug for service så se her...

Hvis du skulle få brug for at indsende dine høreapparater til service, bedes du aflevere disse hos dit lokale servicecenter, som vil fremsende til os, eller sende direkte til Os på adressen:

Sonova Denmark A/S
Østre Hougvej 42
5500 Middelfart

Sender du dine høreapparater til Os skal du dog være opmærksom på nedenstående: 

Underretning om indsamling af personoplysninger

Vi sender dig denne information for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig i forbindelse med bestilling af dine høreapparater eller høretekniske udstyr.
Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.
Vi erkender, at vi ikke har oplyst dig om dette inden vi har behandlet din ordre. Vi har valgt den mere pragmatiske løsning, da vi ønsker at levere dit udstyr så hurtigt som muligt.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
3. Kategorier af personoplysninger
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
6. Opbevaring af dine personoplysninger
7. Retten til at trække samtykke tilbage
8. Dine rettigheder
9. Klage til Datatilsynet


I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.
Denne information er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1.

Med venlig hilsen
Sonova Denmark
Østre Hougvej 42 – 44
5500 Middelfart.
Telefon 6441 7887
Mail: info@phonak.dk

 

Bilag 1: Orientering efter databeskyttelsesforordningen.

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Sonova Denmark A/S
Østre Hougvej 42 – 44
5500 Middelfart
CVR-nr: 10317487
Telefon 6441 7887
Mail: info@phonak.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
a. Levering af nye høreapparater/nyt høreteknisk udstyr/tilbehør direkte til din adresse.
b. Reparation af dine høreapparater/dit høretekniske udstyr direkte til din adresse.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1B.
Kategorier af personoplysninger:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
c. Navn og adresse – eventuelt telefonnummer eller mailadresse.
d. CPR nummer, hvis din ordre kommer fra en offentlig klinik.
e. Høretest, hvis du skal have i-øret-apparater.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere:

Sonova videresælger ikke dine personlige oplysninger. Vi deler, eller videregiver på anden vis, dine personlige oplysninger til vores datterselskaber, tilknyttede virksomheder eller andre betroede forretningspartnere som leverer services på vores vegne. Vi har indgået kontrakter med disse parter for at sikre at personlige oplysninger behandles baseret på vores instruktioner og i overens-stemmelse med denne erklæring og samtlige øvrige, relevante tiltag i forhold til fortrolighed og sikkerhed.
Vi deler kun dine personlige oplysninger med disse parter og andre tredjeparter, som nævnes ovenfor, herunder myndigheder, for så vidt dette er nødvendigt for at kunne levere evt. services du har anmodet om eller godkendt, for at beskytte dine, vores, eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed, for at opretholde sikkerheden i vores services, hvis det kræves af os, eller hvis en sådan videregivelse på anden vis er nødvendig som understøttelse af en evt. lovmæssig undersøgelse eller kriminalefterforskning eller retslig procedure.
Bemærk venligst at de ovennævnte associerede selskaber til Sonova samt datterselskaber, såvel som myndigheder, kunder og leverandører, som vi kan videregive dine personlige oplysninger til, kan befinde sig uden for dit hjemland, hvilket potentielt omfatter lande såsom USA, hvis lovgivning i forhold til databeskyttelse kan afvige fra lovene i det land, hvor du befinder dig. I sådanne tilfælde vil vi sikre at der findes passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger ved at implementere passende, juridiske mekanismer, såsom EU-standardkontraktbestemmelser.

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Vi modtager alle dine data fra din høreklinik/kommunikationscenter og indsamler ikke selvstændigt data om dig.

5. Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 6 år. Tidsrummet er fastlagt ud fra at der hvert 4. år ydes nyt tilskud, men af der på en del offentlige klinikker er op til 2 års ventetid på nye apparater. Dermed har vi brug for at kunne dokumentere din tilknytning til dine apparaters serienumre i denne periode. 

6. Retten til at trække samtykke tilbage:

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 

Underretning om indsamling af personoplysninger:
Vi sender dig denne information for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig i forbindelse med bestilling af dine høreapparater eller høretekniske udstyr.
Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.
Vi erkender, at vi ikke har oplyst dig om dette inden vi har behandlet din ordre. Vi har valgt den mere pragmatiske løsning, da vi ønsker at levere dit udstyr så hurtigt som muligt.
De oplysninger vi skal give dig er følgende:
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
3. Kategorier af personoplysninger
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
6. Opbevaring af dine personoplysninger
7. Retten til at trække samtykke tilbage
8. Dine rettigheder
9. Klage til Datatilsynet
I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.
Denne information er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1.
Med venlig hilsen
Sonova Denmark
Østre Hougvej 42 – 44
5500 Middelfart.
Telefon 6441 7887
Mail: info@phonak.dk
 

Bilag 1: Orientering efter databeskyttelsesforordningen.

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Sonova Denmark A/S
Østre Hougvej 42 – 44
5500 Middelfart
CVR-nr: 10317487
Telefon 6441 7887
Mail: info@phonak.dk
2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
a. Levering af nye høreapparater/nyt høreteknisk udstyr/tilbehør direkte til din adresse.
b. Reparation af dine høreapparater/dit høretekniske udstyr direkte til din adresse.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1B.
Kategorier af personoplysninger:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
c. Navn og adresse – eventuelt telefonnummer eller mailadresse.
d. CPR nummer, hvis din ordre kommer fra en offentlig klinik.
e. Høretest, hvis du skal have i-øret-apparater.
3. Modtagere eller kategorier af modtagere
Sonova videresælger ikke dine personlige oplysninger. Vi deler, eller videregiver på anden vis, dine personlige oplysninger til vores datterselskaber, tilknyttede virksomheder eller andre betroede forretningspartnere som leverer services på vores vegne. Vi har indgået kontrakter med disse parter for at sikre at personlige oplysninger behandles baseret på vores instruktioner og i overens-stemmelse med denne erklæring og samtlige øvrige, relevante tiltag i forhold til fortrolighed og sikkerhed.
Vi deler kun dine personlige oplysninger med disse parter og andre tredjeparter, som nævnes ovenfor, herunder myndigheder, for så vidt dette er nødvendigt for at kunne levere evt. services du har anmodet om eller godkendt, for at beskytte dine, vores, eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed, for at opretholde sikkerheden i vores services, hvis det kræves af os, eller hvis en sådan videregivelse på anden vis er nødvendig som understøttelse af en evt. lovmæssig undersøgelse eller kriminalefterforskning eller retslig procedure.
Bemærk venligst at de ovennævnte associerede selskaber til Sonova samt datterselskaber, såvel som myndigheder, kunder og leverandører, som vi kan videregive dine personlige oplysninger til, kan befinde sig uden for dit hjemland, hvilket potentielt omfatter lande såsom USA, hvis lovgivning i forhold til databeskyttelse kan afvige fra lovene i det land, hvor du befinder dig. I sådanne tilfælde vil vi sikre at der findes passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger ved at implementere passende, juridiske mekanismer, såsom EU-standardkontraktbestemmelser.
4. Hvor dine personoplysninger stammer fra:
Vi modtager alle dine data fra din høreklinik/kommunikationscenter og indsamler ikke selvstændigt data om dig.
5. Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 6 år. Tidsrummet er fastlagt ud fra at der hvert 4. år ydes nyt tilskud, men af der på en del offentlige klinikker er op til 2 års ventetid på nye apparater. Dermed har vi brug for at kunne dokumentere din tilknytning til dine apparaters serienumre i denne periode. 
6. Retten til at trække samtykke tilbage:
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
8. Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.