Skip to main content

Materialedeklarationer

 Phonak AGs overholdelse af produktrelaterede kemiske bestemmelser, 5. udgave, december 2015

 Phonak AG er forpligtet til at overholde alle gældende love og bestemmelser, herunder eventuelle nye krav til materialebegrænsning, som kan falde ind under den Europæiske Unions RoHS-direktiv (omarbejdning), også kendt som RoHS 2, samt opfyldelse af alle de relevante forpligtelser i den Europæiske Unions REACH-forordning.

REACH ("Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 vedrørende registrering, evaluering, autorisation og begrænsning af kemikalier (REACH)") er en EU-forordning vedrørende kemikalier, der trådte i kraft den 1. juni 2007, med deadlines i faser frem til 2018.

Phonak AG lever op til det overordnede mål for REACH med at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet. Phonak AG forpligter sig til at levere produkter, der er sikre at bruge og har en lav miljømæssig påvirkning gennem hele deres livscyklus.

Som producent af medicinsk udstyr har Phonak AG en proaktiv tilgang til at evaluere materialer i deres produkter og komponenter med henblik på at vurdere miljømæssige, sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici. Phonak AG vil muligvis begrænse anvendelsen af stoffer på grund af krav fra kunder eller lovgivningen, eller fordi Phonak finder det relevant baseret på et forsigtighedsprincip. Phonak AG stræber efter at erstatte juridisk tilladte materialer, når videnskabelige data har fastslået en potentiel sundhedsmæssig eller miljømæssig risiko. Phonak AG forpligter sig også til at reducere risikoen, hvis der findes materialer på markedet, som er kommercielt og teknisk rentable. Hos Phonak AG undersøger vi konstant muligheden for alternative materialer.

Phonak AG vil overholde alle gældende REACH-krav og forpligter sig til at give vores kunder oplysninger om kemikalier i vores komponenter og produkter. Phonak AG arbejder tæt sammen med leverandører i branchen for at sikre, at Phonak AGs produkter stemmer overens med REACH.

Phonak AG og vores leverandører har foretaget de nødvendige handlinger for at opfylde kravene i REACH for at sikre, at produkter fra Phonak AG fortsat kan leveres i EØS.

Phonak AG REACH-deklaration relateret til stoffer i artikler:

I henhold til REACH-direktivets artikel 33 (videregivelse af oplysninger om stoffer i artikler) angiver nedenstående tabel hvilke problematiske stoffer, der kan være til stede i Phonak AG produkter over et tærskelniveau på 0,1 i vægtprocent i artiklen. Baseret på vores nuværende viden og aktuelle leverandøroplysninger er der ikke andre problematiske stoffer til stede i vores komponenter eller produkter.

Problematisk stof: DEHP, bis(2-ethyl(hexyl)phthalat)
CAS-nummer: 117-81-7

Kommentarer: Dette stof kan være til stede i særskilt solgte PVC-rør og -kabler eller i komponenter lavet af PVC inde i produktet – dette stof kan være til stede i dekorative dele.

Problematisk stof: 1,3-propansulton
CAS-nummer: 1120-71-4

Kommentarer: Dette stof kan være til stede i Li batterier anvendt i Sonova produkter.

Problematisk stof: Blytitaniumtrioxid
CAS-nummer: 12060-00-3

Kommentarer: Dette stof kan være til stede i dielektriske lag i mikrofoner i Sonova produkter.