Skip to main content

Privacyverklaring en voorwaarden - myRogerMic app

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor zover ze het gebruik van de Roger On microfoon en uw hoortoestellen betreffen, en conform de plaatselijke toepasselijke wetgeving. In deze context dekt deze privacyverklaring de verwerking van uw persoonsgegevens zoals verricht via de 'myRogerMic' toepassing ('Mobiele app').

1. Wie we zijn

De Mobiele app is een product van Sonova AG, een bedrijf gevestigd aan de Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Zwitserland (www.sonova.com) ('Sonova AG' of 'wij'), dat optreedt als beheerder van de verwerking beschreven in het volgende gedeelte:

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom

Sonova AG gebruikt Google Analytics Firebase voor analyses. Dit is om het gebruik van de Mobiele app te begrijpen en de gebruiksprestaties ervan te verbeteren. We doen dit echter alleen met uw toestemming. Deze verwerking omvat de volgende gegevenscategorieën:

- Uw IP-adres, dat kan worden verzameld, maar alleen in geanonimiseerde vorm. Dit houdt in dat het onmogelijk is u te identificeren.
- Gegevensgebruik, gebeurtenissen in de Mobiele app, gegevens over systeemgebruik (bijv. IP-adres, versie en updates van het besturingssysteem), aanmeldgegevens (bijv. ID van de verbinding, geslaagde/mislukte verbinding, verlies van verbinding), gegevens over uw toestel (bijv. merk, categorie, model) en meldingen over vastlopen.

U kunt de verzameling van dergelijke gegevens inschakelen wanneer u de Mobiele app configureert of dit later in-/uitschakelen in de instellingen van het juridische gedeelte van de Mobiele app.

3. Overdracht van uw persoonsgegevens

Door de Mobiele app te gebruiken, en alleen als u er expliciet toestemming voor geeft, kunnen uw persoonsgegevens zoals hiervoor vermeld worden overgedragen aan Google Inc.

4. Overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten uw rechtsgebied die persoonsgegevens minder goed beschermen dan in uw eigen land het geval is. In dergelijke gevallen nemen we adequate maatregelen inclusief gepaste organisatorische, technische en juridische veiligheidsmaatregelen om de betreffende overdracht te beheren en te verzekeren dat de noodzakelijke mate van bescherming volgens de toepasselijke wetgeving van kracht is.

5. Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard

Sonova AG bewaart uw persoonsgegevens minimaal gedurende een periode die vereist om te voldoen aan de doelen vermeld in het voorgaande gedeelte. Als de toepasselijke wetgeving of andere verordeningen een langere bewaartijd vereisen, houden we de langere bewaartijd aan om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

6. Uw rechten

U bent te allen tijde gerechtigd uw toestemming in te trekken. Al naar gelang de plaatselijke wetgeving bent u mogelijk gerechtigd om toegang, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van verwerking aan te vragen, bezwaar tegen verwerking te maken of gegevensportabiliteit aan te vragen, of instructies te geven voor het postume gebruik van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende instantie als u denkt dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving. De uitoefening van deze rechten is onderhevig aan de beperkingen opgelegd door de plaatselijke toepasselijke wetgeving.

7. Contact opnemen

Neem voor eventuele vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met ons team voor gegevensprivacy op privacy@sonova.com of de functionaris voor gegevensprivacy – Sonova Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Zwitserland.

Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

De mobiele toepassing myRogerMic ('Mobiele app') en bijbehorende diensten ('Dienst' of 'Diensten') worden geëxploiteerd door Sonova AG, dat officieel gevestigd is aan de Laubisrüstistrasse 28, 8712 Stäfa, Zwitserland. ('Sonova'). Toegang tot het gebruik van Diensten door gebruikers ('Gebruiker' of 'Gebruikers') is onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden'). Door de Mobiele app te installeren of gebruiken stemt de Gebruiker in met de Voorwaarden, inclusief toekomstige wijzigingen hiervan.

Deze Voorwaarden kunnen zo nu en dan worden gewijzigd. In dat geval zal Sonova u informeren dat deze voorwaarden zijn gewijzigd en wordt de datum 'laatst gewijzigd op' bovenaan in dit document aangepast. We raden u aan deze Voorwaarden periodiek te raadplegen.

2. Toegang tot en gebruik van de Diensten in de Mobiele app

De Mobiele app geeft de Gebruiker toegang tot de volgende Diensten: de beam(s) richten op de spreker(s) waarnaar u wilt luisteren, de microfoonmodus wijzigen, dempen/dempen opheffen, de huidige toestelstatus controleren, zoals het batterijniveau en de huidige microfoonmodus.

De Mobiele app is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 14.

a. Toegang tot en gebruik van de Diensten in de Mobiele app

Voor toegang tot de Mobiele app moet de Gebruiker de gratis app downloaden in de Apple App Store of bij Google Play. Het apparaat van de Gebruiker, dat een Android- of iOS-smartphone moet zijn, moet voldoen aan bepaalde hardware- en softwarevereisten (bijv. een bijgewerkte versie van het besturingssysteem).

Wanneer de Mobiele app voor het eerst wordt geopend, wordt de Gebruiker gevraagd de Voorwaarden te lezen en accepteren. De Gebruiker krijgt dan toegang tot de verschillende Diensten in de Mobiele app.

b. Beschrijving van de aangeboden Diensten

In de Mobiele app heeft de Gebruiker toegang tot de hierna beschreven Diensten:

Afstandsbediening: met deze functie kan de gebruiker de functies van de verbonden draadloze microfoon openen en beheren, zoals: de beam(s) richten op de spreker(s) waarnaar u wilt luisteren, de microfoonmodus wijzigen, dempen/dempen opheffen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Sonova is eigenaar van de Mobiele app, d.w.z. van de technische, grafische, tekst- of andere componenten ervan, met als enige voorbehoud de content en gegevens geleverd door derden. De Mobiele app is toegankelijk door middel van de software en databases die zijn ontworpen en ontwikkeld door Sonova, dat er eigenaar van is of er de intellectuele eigendomsrechten van bezit.

Deze Voorwaarden verlenen de Gebruiker geen intellectuele eigendomsrechten op de Mobiele app, componenten ervan of merken en visuals van Sonova. De Gebruiker ontvangt alleen een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve en intrekbare licentie om de Mobiele app en Diensten te gebruiken conform de Voorwaarden.

De gebruiker is met name, en zonder dat deze opsomming volledig is, niet gemachtigd om: de handelsmerken en logo's van Sonova te reproduceren, hypertextlinks op elementen van de Mobiele app te maken, door de Mobiele app gebruikte databases en programma's geheel of gedeeltelijk te gebruiken of extraheren, enz.

Iedere andere vorm van gebruik of exploitatie die niet expliciet in dit document wordt genoemd of waarvoor door Sonova contractueel geen toestemming is verleend, is niet toegestaan en vereist expliciete toestemming vooraf van Sonova.

4. Verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker verplicht zich ertoe:
- De Mobiele app te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan en conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
- De vertrouwelijkheid te waarborgen van zijn of haar account-id's (indien van toepassing), ze geheim te houden en ze niet aan derden bekend te maken.
- Te accepteren dat de implementatie van de Diensten vereist dat hij of zij verbonden is met internet en de Bluetooth-functie van zijn of haar apparaat efficiënt werkt, en dat de kwaliteit van de Diensten afhangt van deze verbindingen, waarvoor alleen hij of zij verantwoordelijk is.
- Te erkennen dat de Diensten voor hem of haar een aanvulling zijn op, maar geen alternatieve oplossing voor de middelen die elders beschikbaar zijn om hetzelfde doel te bereiken en dat deze oplossing geen vervanging is voor die andere middelen.

5. Verantwoordelijkheid

Sonova stelt alles in het werk om de aan Gebruikers aangeboden Diensten zo goed mogelijk te leveren. Sonova heeft een middelenverbintenis, met uitsluiting van alle verplichtingen tot resultaat, die de Gebruiker expliciet erkent en accepteert.

Sonova kan niet verantwoordelijk worden gehouden ingeval van overmacht of gebeurtenissen buiten haar controle. Verder kan Sonova niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade, zelfs niet als Sonova is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, die kan voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Mobiele app en met name uit de verstoring, onderbreking of functionele beperking van de Mobiele app en Diensten als gevolg van een defect in het telefoonnet van de Gebruiker of een storing bij de internetprovider van de Gebruiker.

Voor zover wettelijk toegestaan en voor zover Sonova aansprakelijk zou worden gehouden voor hiervoor niet genoemde schade, blijft de aansprakelijkheid van Sonova beperkt tot persoonlijke, directe en vastgestelde schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet.

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechter

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Zwitsers recht. Ieder geschil of dispuut over de uitvoering of interpretatie van deze Voorwaarden dat niet in der minne tussen beide partijen kan worden geschikt, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter conform de toepasselijke wetgeving.