A készülékek forgalmazására és szervizelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el!

Bevezetés

Az Ön személyes adatainak védelme rendkívül fontos számunkra. A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy ismertessük: az üzleti tevékenységünk (hallókészülékek, kommunikációs eszközök gyártása, forgalmazása, javítása) során Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk, továbbá milyen szervezési és technikai intézkedéseket teszünk a személyes adatok védelme érdekében. Az Adatkezelési tájékoztató a szolgáltatásaink igénybevétele során Önt megillető adatvédelmi jogokat is tartalmazza.

1. Az adatkezelő megnevezése

 • Adatkezelő: Sonova Hungary Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
 • Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. VI. ép.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-718969
 • Adószám: 13105466-2-41
 • E-mail: adatvedelem@sonova.com
 • Telefonszám: +36-1-237-0898
 • Honlap: www.sonova.com/hu/hungary

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR vagy Általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüatv.) 
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv. törvény)
 • a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatörvény)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)
 • a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő bevonásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM. rendelet

3. Adatkezelési tevékenységek

3.1. Hallókészülék vásárlásához kapcsolódó adatkezelés

A kezelt személyes adatok

 • ügyfél neve
 • ügyfél audiogramja, fülnyomata

Adatkezelés célja

 • hallókészülék gyártása és vásárlása

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéseA személyes adatok megőrzési ideje: Ptk. 6:163 § (2) bekezdés alapján a szerződés teljesítését követő 2 év

3.2. Hallókészülék javításához kapcsolódó adatkezelés

A kezelt személyes adatok

 • ügyfél neveü
 • gyfél audiogramja, fülnyomata

Adatkezelés célja

 • hallókészülék javítása

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéseA személyes adatok megőrzési ideje: Ptk. 6:163 § (2) bekezdés alapján a szerződés teljesítését követő 2 év

3.3. Hallókészülék vásárlásához vagy javításához igénybe vett társadalombiztosítási támogatással kapcsolatos adatkezelés

A kezelt személyes adatok

 • ügyfél neve, lakcíme, születési dátuma, TAJ-száma, betegség BNO kódja
 • átvevő aláírása

Adatkezelés célja

 • társadalombiztosítási támogatás igénybevételének nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: az Eüatv. 4. § (2) bek. s) pontjaA személyes adatok megőrzési ideje: az Eüatv. 30. § (7) bekezdése alapján kihordási idővel megegyező (6 év)

3.4. Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

A kezelt személyes adatok

 • ügyfél neve, címe

Adatkezelés célja

 • számla kiállítása
 • bizonylat megőrzése

Az adatkezelés jogalapja: a Számviteli törvény 166. § (1) bekezdéseA személyes adatok megőrzési ideje: a Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése alapján 8 év

3.5. Készülék kiszállításával kapcsolatos adatkezelés (opcionális)

A kezelt személyes adatok

 • ügyfél neve, szállítási címe, telefonszáma, email címe

Adatkezelés célja

 • termék kiszállítása

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéseA személyes adatok megőrzési ideje: a Ptk. 6:270. § alapján a szállítás teljesítését követő 1 év

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára (így például, ha a rendőrség vagy ügyészség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri).

Az Adatkezelő az adatkezelés során Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő csakis olyan Adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az Adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. Az adatkezelésnek az Adatkezelő nevében való elvégzését követően az Adatfeldolgozó az Adatkezelő választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat alkalmazza az adatkezelési tevékenységei során:

 • számlázási feladatok: K+J Számviteli Szolgáltató Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 66., cégjegyzékszám: 13-09-124347, adószám: 12286968-2-13).
 • termék kiszállítása csomagban: General Logistics Systems (GLS) Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44)

Az Adatkezelő részéről törvényi kötelezettség alapján adattovábbítás történik a következő állami hatóságok felé:

 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

5. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés naplózva van, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy egyéb elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt törvény a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulhat a következő Hatósághoz:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • honlap: www.naih.hu
 • email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági eljárás kezdeményezése: az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek)

8. Az Adatkezelési Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van. Az Ön kérésére az Adatkezelő megküldi Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.