PRIVACYVERKLARING EN ALGEMENE VOORWAARDEN

myRogermic app

PRIVACYVERKLARING
 

Deze privacyverklaring beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt omdat deze verband houden met het gebruik van de Roger On microfoon en uw hoortoestellen, in overeenstemming met de plaatselijke toepasselijke wetgeving. Binnen deze context beslaat deze privacyverklaring de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd via de 'myRogerMic'-applicatie (mobiele app).

1. Wie we zijn

Deze mobiele app is een product van Sonova AG, een bedrijf dat is gevestigd aan Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Zwitserland (www.sonova.com) ('Sonova AG' of 'wij'), en dient als Beheerder voor het verwerken zoals hierna wordt beschreven.

2. Welke persoonlijke gegevens er worden verzameld en waarom 

Sonova AG maakt gebruik van Google Analytics Firebase voor analysedoeleinden, om het gebruik van de mobiele app te begrijpen en de gebruiksprestaties te verbeteren, maar alleen als u hiervoor toestemming geeft. Het verwerken omvat de volgende gegevenscategorieën: 
- Uw IP-adres - dat kan worden verzameld, maar alleen in gecodeerde vorm, wat betekend dat het op geen enkele manier mogelijk is u te identificeren.
- Gebruiksgegevens, gebeurtenissen in de mobiele app, gegeven systeemgebruik (bijv. IP-adres, versie van het besturingssysteem, updates van het besturingssysteem), informatie over inlogverbinding (bijv. verbindings-ID, gelukt, mislukt, verbinding verbroken), informatie over uw apparaat (bijv. merk, categorie, model) en informatie uit crashreports.

U kunt deze verzameling van gegevens tijdens de installatie van de Mobiele app of later in de instellingen van het Juridische gedeelte van de Mobiele app aanvaarden of weigeren.

3. Vrijgifte van uw persoonsgegevens

Door de mobiele app te gebruiken, en alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven, worden persoonlijke gegevens zoals hierboven vermeld, vrijgegeven aan Google Inc.

4. Overdracht van persoonlijke informatie

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten uw rechtsgebied, waaronder landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het uwe. In dergelijke gevallen zullen we passende maatregelen treffen, zoals geschikte organisatorische, technische en juridische veiligheidsmaatregelen om de relevante overdracht te beheren en het noodzakelijke niveau van bescherming te garanderen dat in de toepasselijke wetgeving is opgenomen

5. Hoe lang uw persoonlijke gegevens worden bewaard

Sonova AG bewaart uw persoonsgegevens gedurende een minimale periode die in verband staat tot de tijd die is vereist om aan de doeleinden te voldoen die in de vorige paragraaf staan vermeld. In het geval dat de toepasselijke wetgeving of andere verordeningen een langere bewaringsperiode vereisen, passen wij de langere bewaringsperiode toe om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

6. Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Volgens plaatselijke toepasselijke wetgeving heeft u het recht te vragen om toegang tot, rectificatie van en verwijdering van uw persoonlijke gegevens; beperking van verwerking; bezwaar maken tegen verwerking of gegevensportabiliteit aanvragen; evenals het postuum geven van instructies voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Als u van mening bent dat het verwerken van uw persoonlijke gegevens niet gebeurt volgens de toepasselijke wetgeving, kunt u ook een klacht indienen bij de plaatselijke toezichthoudende autoriteit. Let op: uitoefening van dergelijke rechten is onderhevig aan de beperkingen die in de plaatselijke toepasselijke wetgeving opgenomen zijn.

7. Contact

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met ons gegevensprivacyteam via privacy@sonova.com of de functionaris gegevensbescherming – Sonova Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Zwitserland.

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

1. Algemene bepalingen

De mobiele applicatie myRogerMic (mobiele app) en verwante diensten ('Dienst' of 'Diensten') worden beheerd door Sonova AG dat is gevestigd aan Laubisrüstistrasse 28, 8712 Stäfa, Zwitserland. ('Sonova'). Toegang tot en het gebruik van de Diensten door gebruikers ('Gebruiker' of 'Gebruikers') zij onderworpen aan deze Algemene gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden'). Door deze mobiele app te installeren of te gebruiken, gaat de Gebruiker akkoord met de Gebruiksvoorwaarden, waaronder eventuele toekomstige wijzigingen daaraan.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. In dit geval zal Sonova u op de hoogte brengen dat deze Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd en dat 'laatst bijgewerkt op'-datum bovenaan dit document wordt aangepast. Wij raden aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw bekijkt.

2. Toegang en gebruik van de Diensten van de Mobiele app

Met de Mobiele app heeft de gebruiker toegang tot de volgende diensten: de bundel(s) in de richting sturen van de spreker(s) naar wie u wilt luisteren; de modus van de microfoon wijzigen; Geluid dempen/dempen opheffen; status van et huidige apparaat controleren, zoals batterijniveau en de modus van de microfoon.

De Mobiele app is niet bedoeld voor gebruik door kinderen van jonger dan 14 jaar.

a. Toegang en gebruik van de Diensten van de Mobiele app

Om toegang te verkrijgen tot de Mobiele app moet de Gebruiker deze gratis downloaden in de App Store of via Google Play. Het apparaat van de Gebruiker, wat een Android- of iOS-smartphone moet zijn, moet voldoen aan bepaalde hardware- en softwarevereisten (bijv. een bijgewerkte versie van net besturingssysteem).

De eerste keer dat de Mobiele app wordt geopend, wordt de Gebruiker gevraagd om de Algemene voorwaarden te lezen en te accepteren. Daarna heeft de Gebruiker toegang tot de verschillende Diensten die de Mobiele app biedt.

b. Beschrijving van de geboden Diensten

Met de Mobiele app krijgt de Gebruiker tot de volgende beschreven Diensten: 

Bediening op afstand: met deze functie kan de Gebruiker de functies van de verbonden draadloze microfoon openenn en beheren, zoals: de bundel(s) in de richting sturen van de spreker(s) naar wie u wilt luisteren; de modus van de microfoon wijzigen; Geluid dempen/dempen opheffen. 

3. Intellectuele eigendomsrechten

Sonova is de eigenaar van de Mobiele app, zowel in van technische, grafische , tekstuele als andere onderdelen, met als enige uitzondering de inhoud en gegevens de worden geleverd door derden. In het bijzonder is de Mobiele app toegankelijk door middel van software en databases die ontworpen en ontwikkeld zijn door Sonova, die bij Sonova horen of waarover Sonova intellectuele eigendomsrechten bezit.

Deze Gebruiksvoorwaarden geven de Gebruiker geen intellectuele eigendomsrechten over de Mobiele app, de onderdelen daarvan of de merken en beelden van Sonova. De Gebruiker ontvangt enkel een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve en herroepbare licentie om de Mobile app en de Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. 

In het bijzonder, zonder dat deze lijst volledig is, is de Gebruiker niet geautoriseerd om: de handelsmerken en logo's van Sonova na te maken, hypertekstlinks te maken over elementen van de Mobiele app, databases en programma's die door de Mobiele app gebruikt worden geheel of te gedeeltelijk te gebruiken of de downloaden.

Ieder ander gebruik of benutten dat in dit document niet nadrukkelijk wordt vermeld, of contractueel is toegezegd door Sonova, is niet toegestaan en vereist vooraf nadrukklijke schriftelijke goedkeuring door Sonova.

4. Plichten van de Gebruiker

De Gebruiker zal:
- De Mobiele app gebruiken op de manier waar deze voor bedoeld en in naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.
- ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid van zijn of haar accountidentificatoren, indien van toepassing, gewaarborgd is en deze geheim houden en deze niet vrijgeven aan derden.
- Accepteren dat de implementatie van de Diensten vereist dat hij of zij is verbonden met het internet en dat de Bluetooth-functie op zijn of haar apparaat goed werkt, en dat de kwaliteit van de Diensten afhangt van deze verbindingen, waarvoor hij of zij geheel verantwoordelijk is.
- erkennen dat de Diensten hem of haar een aanvullende, maar geen alternatieve oplossing bieden voor middelen die elders beschikbaar zijn en hetzelfde doel hebben, en dat deze oplossing geen vervanging is voor deze middelen.

5. Verantwoordelijkheden

Sonova onderneemt alle mogelijke middelen om ervoor te zorgen dat de Diensten op de beste manier aan de Gebruikers worden aangeboden. Sonova heeft een inspanningsverplichting met uitzondering van een verplichting tot resultaat, wat de Gebruiker nadrukkelijk erkent en accepteert.

Sonova zal niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of gebeurtenissen waar Sonova geen macht over heeft. Bovendien, mag Sonova niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, zelfs als Sonova van tevoren op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid tot zulke schade, die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Mobiele app en in het bijzonder uit de onderbreking of functionele beperking van de Mobiele app en Diensten als gevolg van een storing bij de provider van het telefoonnetwerk of de internettoegang van de Gebruiker.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en voor zover Sonova aansprakelijk wordt gehouden voor schade die hierboven niet wordt omschreven, wordt de aansprakelijkheid van Sonova beperkt tot persoonlijke, directe en vastgestelde schade die wordt veroorzaakt door ernstige nalatigheid of verkeerde opzet.

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegd rechtsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Zwitsers recht. Alle geschillen en disputen in verband met de uitvoering of interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden welke tussen de partijen niet in der minne kunnen worden geschikt, worden ingediend bij de bevoegde rechtbank volgens de toepasselijke wetgeving.