PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt: 18-01-2023

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe uw persoonsgegevens, waaronder gevoelige gegevens, gerelateerd aan het gebruik van uw Hoortoestellen ('HT'), worden verzameld en verwerkt. Binnen deze context beslaat deze Privacyverklaring de verwerking van uw persoonsgegevens die via de 'myPhonak'-app ('Mobiele app') of het myPhonak-webportaal ('Webportaal') gebeurt, alsmede alle gerelateerde technologie waarop of waarmee de Mobiele app zoals hieronder beschreven wordt gebruikt. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de lokale juridische verplichtingen van uw land, waaronder het Zwitserse Federal Data Protection Act ('FDPA'), de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ('AVG'), of de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 ('HIPAA') voor uw persoonsgegevens geclassificeerd als 'Protected Health Information'.

Deze Privacyverklaring kan regelmatig worden bijgewerkt. In dergelijke gevallen zullen we u informeren dat deze Privacyverklaring is gewijzigd en wordt de datum 'laatst bijgewerkt' aangepast die bovenaan dit document wordt weergegeven. Wij raden u aan regelmatig de meest recente versie van deze Privacyverklaring te raadplegen.

1. Wie we zijn

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Zwitserland (www.sonova.com), ('Sonova AG') treedt op als de Verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in de volgende paragraaf.

Uw Audicien kan ook optreden als Verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd aan het einde van onderstaande paragraaf.

2. Persoonsgegevens die we verzamelen, en waarom


2.1 Persoonsgegevens die op de Mobiele app worden verzameld

Sonova AG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Op basis van uw toestemming (deze verwerkingen zijn niet verplicht en zullen alleen plaatsvinden wanneer u daarmee akkoord gaat en daar toestemming voor geeft):

 • Voor het beheer van uw klantenaccount: uw accountgegevens (voornaam (optioneel), achternaam (optioneel), e-mailadres, wachtwoord, land, telefoonnummer), de gegevens van uw hoortoestel en accessoires (serienummer, type hoortoestel, model-ID). Let op: als u na het aanmaken van uw account ervoor kiest het door u geselecteerde land te wijzigen, wijzigt dit niets aan de gegevensopslag; gegevens blijven bewaard in het land dat aanvankelijk is geselecteerd. Let op: als u uw account verwijdert, worden de gegevens van uw hoortoestel en accessoires niet verwijderd.
 • Voor toegang tot en inzage in uw gezondheidsgegevens in de Mobiele app - voor deze verwerking dient u een account en inloggegevens aan te maken: gezondheidsgegevens (aantal stappen, activiteitsniveaus, draagtijd, de duur van het gebruik in verschillende akoestische omgevingen, streamingsduur, hartslag, afstand, doelen voor het aantal stappen en de draagtijd, laadtijd), gegevens van het hoortoestel (zoals serienummer en horende zijde), uw accountgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord, land en telefoonnummer).
 • Voor inzicht in uw demografische gegevens en voorkeuren in het gebruik van de Mobiele app: uw locatie, zoals plaats/regio/land (Sonova zal de locatiegegevens van de gebruikers niet opslaan en kan deze op geen enkele manier volgen), telefoongegevens (zoals merk, model, informatie over het besturingssysteem, platform en taal), basisinteractie met de Mobiele app (bijv. eerste keer openen van de Mobiele app, schermwisselingen en interactie met de Mobiele app, zoals knoppen, schuifbalken en functies), versie van de Mobiele app.
 • Voor het verzenden van een tevredenheidsonderzoek over de Mobiele app (via Survey Monkey): leeftijdsgroep, land en type hoortoestel.

Op basis van de uitvoering van uw overeenkomst: (deze verwerkingen zijn verplicht aangezien ze noodzakelijk zijn om uw hoorervaring te verbeteren en ervoor te zorgen dat uw hoortoestel en de Mobiele app goed werken):

 • Om ervoor te zorgen dat uw hoortoestel en Mobiele app naar behoren werken en om u de mogelijkheid te bieden om uw hoortoestel aan te passen: gegevens opgeslagen op uw hoortoestel door uw audicien (geboortedatum, leeftijd, geslacht, audiogram), productidentificatie van het hoortoestel (productnaam, type hoortoestel, versie hoortoestel, hoofdmerk, privélabel, prijsniveau, batterijtype, type toestel, toestelopties, firmwareversie, hardwareversie), persoonlijke aanpassingsinstellingen (waaronder individuele aanpassingen en aangepaste instellingen, indien van toepassing).
 • Om aanvullende informatieve content aan u te verstrekken (zoals instructies en instructiefilmpjes) om uw ervaring met het hoortoestel en de Mobiele app te verbeteren: uw accountgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord, land, telefoonnummer).

Op basis van uw wettelijke verplichting:

 • Om de prestaties van het hoortoestel te monitoren en de goede werking en beveiliging (post-market surveillance) te garanderen: verbinding met het hoortoestel (zoals verbindingsstatus, product-ID, detectiegegevens, pairing-gegevens, uitgebreide informatie over de verbinding), gegevens over het vastlopen van de Mobiele app en andere fouten van de Mobiele app, technisch logboek van Mobiele app-gebeurtenissen (zoals gebeurtenissen voor het detecteren en beoordelen van de prestaties, beveiliging en andere problemen; hiervoor is mogelijk een IP-adres vereist).

Op basis van ons gerechtvaardigd belang:

 • Om u berichten te sturen (zoals enquêtes voor productfeedback of andere berichten met betrekking tot onderzoeksaanvragen, meldingen via de Mobiele app) voor marktonderzoek, analyse en productverbetering: uw accountgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, land, telefoonnummer).

Uw audicien verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de uitvoering van uw overeenkomst:

 • Voor de aanpassing van uw hoortoestellen op afstand via de (RID) Remote Support-service: gegevens bewaard op uw hoortoestel (geboortedatum, leeftijd, geslacht, audiogram), productidentificatie van het hoortoestel (productnaam, type hoortoestel, versie hoortoestel, hoofdmerk, privélabel, prijsniveau, batterijtype, type toestel, toestelopties, firmwareversie, hardwareversie), naam van Bluetooth-apparaat, serienummer, koppelingscode van de hoortoestellen, bijhouden van logboeken van gebruik hoortoestellen (aantal keren opgestart, aanpassingen, gebruiksduur sinds eerste/vorige aanpassing, gebruikstijd per akoestische situatie, tijd in bedrijf, correcties, aantal oplaadcycli), aanpasconfiguratie van hoortoestellen, en andere gebruiksgegevens (uw serviceregistratie-ID of serviceregistratiestatus, IP-adres, RID-nummer bewaard op de hoortoestellen).

2.2 Persoonsgegevens verzameld op het Webportaal

Door gebruik te maken van het Webportaal en door een klantenaccount aan te maken of erop in te loggen, worden uw persoonsgegevens door Sonova AG voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Voor het beheer van uw klantenaccount (aanmaken van uw klantenaccount, faciliteren van zelf-registratie van uw account, om u de mogelijkheid te bieden uw account te verwijderen) op basis van uw toestemming: uw e-mailadres, uw ID-gegevens (naam, achternaam, geslacht, geboortedatum), adres, telefoonnummer.
 • Voor het beheer van uw hoortoestelgegevens die gekoppeld zijn aan uw account op basis van ons legitiem belang: serienummer en draagtijd van hoortoestellen.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven per e-mail en/of toekomstige e-mails voor marktonderzoek, op basis van uw toestemming: uw e-mailadres.

3. Hoe we uw persoonsgegevens delen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de instructies die wij aan onze medewerkers verstrekken. Deze medewerkers hebben de vereiste training op het gebied van gegevensbescherming gevolgd en hebben een geheimhoudingsplicht.

Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gedeeld met:

 • Aan andere bedrijven binnen onze bedrijfsgroep, zoals onze dochterondernemingen, die allemaal verplicht zijn om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake privacy- en gegevensbescherming;
 • Onze zakenpartners, opdrachtnemers en externe dienstverleners. Deze derden verwerken alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de diensten die zij aan ons verlenen, en doen dit in overeenstemming met onze instructies en onze privacy- en beveiligingseisen.
 • Aan andere organisaties en openbare instanties, toezichts- en controle-instanties, inclusief wetshandhavingsautoriteiten, indien hiertoe een wettelijke verplichting geldt.

Door gebruik te maken van de Mobiele app en/of het Webportaal worden uitsluitend persoonsgegevens gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 • Microsoft Azure: biedt een cloudinfrastructuur voor het hosten van onze diensten.
 • Salesforce, Inc: voor het leveren van klantenaccounts en beheer van de accountdatabase.
 • Twilio, Xirsys: voor het beheer en onderhoud van de WebRTC-service en voor het verlenen van technische ondersteuning.
 • Google Analytics: analytische gegevens.
 • Google Firebase: crashanalyses, configuratie op afstand en pushmeldingen. 
 • Momentive Europe UC (Survey Monkey): wordt gebruikt voor tevredenheidsonderzoeken onder gebruikers.
 • Elasticsearch B.V: logboekopname voor monitorings-, beveiligings- en observatiedoeleinden.
 • Adobe Marketing Cloud: voor marketingcampagnes via het Webportaal.

Voordat we persoonsgegevens vrijgeven aan overige externe partijen die hierboven niet zijn genoemd, vragen we nadrukkelijk om uw toestemming. Als we echter verplicht zijn om persoonsgegevens vrij te geven zonder uw toestemming, dan geven we uitsluitend persoonsgegevens vrij die strikt noodzakelijk zijn voor dat doel om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

4. Internationale overdracht van persoonsgegevens

Houd er rekening mee dat enkele van de bovengenoemde externe partijen zich buiten het land waarin u woonachtig bent, kunnen bevinden. Uw persoonsgegevens kunnen dan ook worden overgedragen aan landen waarin niet dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens geldt als in uw land. In dergelijke gevallen verbinden wij ons ertoe om:

 • geschikte procedures toe te passen om aan toepasselijke wetgeving te voldoen;
 • passende organisatorische, technische en juridische veiligheidsmaatregelen te treffen om voldoende bescherming van de doorgegeven persoonsgegevens te garanderen;
 • indien nodig, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, modelcontractbepalingen van de Europese Commissie toe te passen;
 • afhankelijk van het land van de importerende partij treffen we aanvullende maatregelen, zoals een beoordeling van de gevolgen van de overdracht.

5. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Sonova AG bewaart uw persoonsgegevens gedurende een minimale periode die in verband staat tot de tijd die is vereist om aan de doeleinden te voldoen die in paragraaf 2 staan vermeld. Relevante persoonsgegevens worden bijvoorbeeld niet meer bewaard als u uw account verwijdert of als wij aan onze contractuele verplichtingen hebben voldaan. In het geval dat de toepasselijke wetgeving of andere verordeningen een langere bewaartermijn vereisen, passen wij de langere bewaartermijn toe om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Uw persoonsgegevens die door audiciens worden verwerkt, worden bewaard conform de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie over specifieke bewaartermijnen kunt u contact opnemen met uw audicien.

6. Uw wettelijke rechten

In het kader van de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en indien van toepassing op de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk het recht om toegang, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens, of beperking van verwerking aan te vragen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking, een verzoek indienen tot overdraagbaarheid van gegevens en uw toestemming te allen tijde intrekken. Afhankelijk van uw land hebt u mogelijk andere rechten, zoals het geven van instructies over hoe uw persoonsgegevens na uw overlijden moeten worden verwerkt. Volgens de Amerikaanse HIPAA hebt u het recht om een overzicht van de openbaarmakingen van uw persoonsgegevens aan te vragen, en het recht om een papieren exemplaar van deze verklaring middels een schriftelijk verzoek aan te vragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door de contactgegevens in de paragraaf Contact hieronder te gebruiken of u dient contact op te nemen met uw audicien indien uw rechten persoonsgegevens betreffen die verwerkt worden voor de Remote Support-service.

Let op: uitoefening van dergelijke rechten is onderhevig aan de beperkingen die in de toepasselijke wetgeving opgenomen zijn.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving, dan kunt u ook een klacht indienen bij de plaatselijke toezichthoudende instantie of de toepasselijke regelgever.

7. Links van derden op de Mobiele app

De Mobiele app kan links naar andere websites of content bevatten die eigendom of afkomstig is van externe partijen of links naar websites en functies in banners of andere advertenties. Dergelijke links worden door Sonova niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, gepastheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid. De Mobiele app verstrekt geen persoonsgegevens aan deze derden en hun websites. We zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor persoonsgegevens die door hen worden verwerkt.

Dit is bijvoorbeeld het geval in het tabblad Health-bronnen waarmee u toegang krijgt tot een lijst met applicaties van derden die gericht zijn op de gezondheid, die daarom niet tot de verantwoordelijkheid van Sonova behoren.

8. Contact met ons opnemen

In geval van vragen over deze Privacyverklaring of de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het Data Privacy Team via privacy@sonova.com of.