Privacy Notice - myPhonak Junior app

Laatst bijgewerkt: 18-10-2022

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in verband met de myPhonak Junior-applicatie ('Mobiele app') en alle gerelateerde technologie voor de toegang tot of het gebruik van de Mobiele Applicatie ('Mobiele Service') zoals hierna beschreven.

Deze Privacyverklaring kan regelmatig worden bijgewerkt. In dit geval willen we u erover informeren dat deze Privacyverklaring is aangepast en dat de datum 'laatst bijgewerkt' die bovenaan dit document wordt weergegeven, wordt gewijzigd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

1. Identiteit van de beheerders

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Zwitserland (www.sonova.com), ('Sonova AG') treedt op als Beheerder wanneer gebruiks- en gedragsgegevens via de Mobiele app en de verbonden hoortoestellen ('HT') worden verzameld.

Uw Audicien kan ook optreden als Verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd aan het einde van onderstaande paragraaf.

2. Doel van verwerking en persoonsgegevens die worden verzameld

a. Analytische gegevens voor de verbetering van producten en services

    Doeleinden

    - Beschikbaarheid van Mobiele service garanderen
    - Gebruiksprestaties van Mobiele app verbeteren
    - Problemen met HT vaststellen en het product verbeteren
    - Problemen vaststellen en de Mobiele app verbeteren

    Rechtsgrondslag

    - Instemming

    Verzamelde persoonsgegevens

    - Gebruiksgegevens (d.w.z. Mobiele apparaat, Mobiele app en het gebruik ervan, status van HT, taal van apparaat…)
    - Gedragsgegevens (d.w.z. gebruik van het HT - de duur van het gebruik in verschillende akoestische omgevingen, de oplaadcyclussen van de batterij, uw interacties met het hoortoestel zoals afstandsbediening en afstellingen)

De verzamelde persoonsgegevens worden onmiddellijk anoniem gemaakt in onze systemen. Alle verwerking met analytische doeleinden gebeurt uitsluitend op persoonsgegevens die anoniem zijn gemaakt. U kunt deze verzameling van gegevens tijdens de installatie van de Mobiele app of later in de instellingen van het Juridische gedeelte van de Mobiele app aanvaarden of weigeren.

b. Remote Support-service

    Doeleinden

    - Aanpassing op afstand aanbieden en gebruiker helpen met het HT-gebruik

    Rechtsgrondslag

    - Het functioneren van de overeenkomst met de audicien

    Verzamelde persoonsgegevens

    - HT-gegevens (draagtijd)
    - Mobiele gegevens (naam scenario/basis)
    - Netwerktype

3. Uw persoonsgegevens vrijgeven

Sonova AG kan uw persoonsgegevens aan de volgende externe partijen vrijgeven:

- Aan audiciens, wanneer de Remote Support-service (indien beschikbaar) worden gebruikt;
- Aan andere bedrijven in onze bedrijfsgroep, zoals onze dochterondernemingen;
- Aan zakenpartners, contractanten en externe dienstverleners, zoals Microsoft, Twilio en/of Xirsys, Google Inc., Apple Inc., Survey Monkey;
- Aan andere organisaties en openbare instanties, zoals wetshandhavingsautoriteiten indien hiertoe een wettelijke verplichting geldt.

Voordat we persoonsgegevens vrijgeven aan overige externe partijen vragen we nadrukkelijk om uw toestemming. Als we echter verplicht zijn om persoonsgegevens vrij te geven zonder uw toestemming, dan geven we uitsluitend persoonsgegevens vrij die strikt noodzakelijk zijn voor dat doel om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

4. Gegevensoverdracht

Houd er rekening mee dat de bovengenoemde externe partijen zich buiten het land waarin u woonachtig bent kunnen bevinden. Uw persoonsgegevens kunnen dan ook worden overgedragen aan landen waarin niet dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens geldt. In dergelijke gevallen zullen we passende maatregelen treffen, zoals geschikte organisatorische, technische en juridische veiligheidsmaatregelen om de relevante overdracht te beheren en het noodzakelijke niveau van bescherming te garanderen dat in de toepasselijke wetgeving is opgenomen. 

5. Gegevensbehoud 

Sonova AG bewaart uw persoonsgegevens gedurende een minimale periode die in verband staat tot de tijd die is vereist om aan de doeleinden te voldoen die in de vorige paragraaf staan vermeld. In het geval dat de toepasselijke wetgeving of andere verordeningen een langere bewaringsperiode vereisen, passen wij de langere bewaringsperiode toe om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Uw persoonsgegevens die door audiciens worden verwerkt voor de Remote Support-service, worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgevingen. Voor meer informatie over specifieke bewaringsperioden kunt u contact opnemen met uw audicien.

6. Uw wettelijke rechten

In het kader van de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en indien van toepassing op de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk het recht om toegang, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens, of beperking van verwerking aan te vragen. U kunt bovendien mogelijk bezwaar maken tegen de verwerking, een verzoek indienen tot overdraagbaarheid van gegevens, uw toestemming op elk moment intrekken, en in sommige rechtsgebieden instructies geven over hoe uw persoonsgegevens na uw overlijden moeten worden verwerkt. U kunt uw rechten uitoefenen door de contactgegevens in de paragraaf Contact hieronder te gebruiken of dient u contact op te nemen met uw audicien indien uw rechten persoonsgegevens betreffen die verwerkt worden voor de Remote Support-service.

Let op: uitoefening van dergelijke rechten is niet ongelimiteerd en is onderhevig aan de beperkingen die in de toepasselijke wetgeving opgenomen zijn.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving, dan kunt u ook een klacht indienen bij de plaatselijke toezichthoudende instantie of de toepasselijke regelgever. 

7. Links van derden

De Mobiele app kan links naar andere websites of content bevatten die eigendom of afkomstig is van externe partijen of links naar websites en functies in banners of andere advertenties. Dergelijke links worden door Sonova niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, gepastheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.

8. Contact

In het geval van vragen over deze Privacyverklaring of de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het Data Privacy Team via privacy@sonova.com of +41 58 928 01 01.