Warunki korzystania

I. Wprowadzenie i uprawnienia

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Warunkami korzystania („Warunki”) przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej.


Niniejsze Warunki obejmują Politykę prywatności firmy Phonak oraz Upoważnienie do korzystania z danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz ich ujawnienia w oparciu o treść Ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) włączone do treści niniejszych Warunków poprzez odwołanie. W celu wyjaśnienia najważniejszych sekcji i zwrócenia na nie uwagi dodaliśmy do treści Warunków kilka komentarzy umieszczonych w polach. Komentarze te zostały uwzględnione na stronie wyłącznie dla wygody użytkownika i nie powodują skutków prawnych ani umownych.


Wiążąca umowa. Niniejsze Warunki stanowią wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem i firmą Phonak, LLC oraz jej spółkami stowarzyszonymi i zależnymi (Phonak”, „my”, „nas). Terminy użytkownik i użytkownicy odnoszą się do wszystkich osób odwiedzających stronę internetową. Użytkownik zgadza się na niniejsze Warunki każdorazowo, gdy uzyskuje dostęp do strony internetowej. Jeśli użytkownik nie zgadza się na niniejsze Warunki, nie może korzystać ze strony internetowej. Osoby poniżej 18. roku życia oświadczają i potwierdzają, że mają obowiązującą w świetle prawa zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uzyskanie dostępu do strony internetowej i korzystanie z niej.

Zmiany w treści Warunków. Firma Phonak może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do treści niniejszych Warunków, publikując ich zaktualizowaną wersję. Użytkownicy powinni okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków, ponieważ jej postanowienia są dla nich wiążące. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu zmian do niniejszych Warunków przez firmę Phonak stanowi wiążącą zgodę na niniejsze Warunki.
Terminy „publikować” i „publikowanie” używane w treści niniejszych Warunków oznaczają czynność dostarczania, przesyłania, wysyłania lub wyświetlania bądź inne podobne czynności mające miejsce na stronie.


II. Strona internetowa

Termin strona internetowaoznacza stronę internetową dostępną pod adresem https://www.phonak.com. Strona internetowa stanowi środek umożliwiający uzyskiwanie w trybie online informacji na temat naszych produktów i usług.


Charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik potwierdza, że wszystkie informacje i treści znajdujące się na stronie są dostarczane „tak jak są” i służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie udzielamy porad medycznych, prawnych ani psychologicznych, nie wydajemy diagnoz ani nie kierujemy leczeniem. Strona internetowa może dostarczać użyteczne treści związane z tematyką zdrowotną, nie zastępuje jednak porady lekarskiej, diagnozy, leczenia ani zdrowego rozsądku. Użytkownik decyduje się korzystać z informacji uzyskanych od firmy Phonak, znalezionych na stronie internetowej lub uzyskanych za jej pośrednictwem lub polegać na nich wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że działalność realizowana zgodnie z niniejszymi Warunkami ogranicza się do dostarczania strony internetowej zawierającej więcej informacji na temat produktów i usług firmy Phonak.


Opisy produktów. Dokładamy starań, by opisy oferowanych przez nas produktów i usług były możliwie najdokładniejsze. Nie gwarantujemy jednak, że opisy produktów ani inne treści są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub pozbawione błędów. Dostępność i ceny produktów mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.


Brak relacji pomiędzy firmą Phonak a użytkownikiem jako pacjentem/klientem. Korzystanie z niniejszej strony internetowej nie powoduje powstania relacji pomiędzy firmą Phonak a użytkownikiem jako pacjentem lub klientem. W sprawie konkretnych zagadnień medycznych należy skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia, który posiada wiedzę na temat poszczególnych potrzeb medycznych użytkownika. Nie należy lekceważyć porady lekarskiej ani odwlekać w czasie wizyty u lekarza, polegając na informacjach przeczytanych na niniejszej stronie internetowej. W obliczu nagłego zagrożenia zdrowia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zadzwonić na numer 112 lub udać się do szpitala.


Strony trzecie. Na niniejszej stronie internetowej mogą być wymienione strony trzecie, które mogą pomóc w zakupie i użytkowaniu naszych produktów i usług. Nie polecamy ani nie wspieramy żadnych stron trzecich wymienionych na stronie internetowej. Choć nie jesteśmy do tego zobowiązani, możemy kontrolować i monitorować działalność stron trzecich w celu zapewnienia, że dysponują one wszelkimi licencjami, certyfikatami i kwalifikacjami lub że spełniają one inne warunki wstępne uznawane przez nas za niezbędne w celu zapewnienia sobie możliwości figurowania na naszej stronie internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania ani za postępowanie jakiejkolwiek strony trzeciej; wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy dana strona trzecia posiada kwalifikacje i spełnia wymogi prawne niezbędne do świadczenia usług użytkownikowi, ponosi sam użytkownik. Wszelkie ewentualne spory z udziałem stron trzecich dotyczą wyłącznie użytkownika i właściwych stron trzecich. W celu poinformowania nas o niewłaściwych lub niezgodnych z prawem działaniach lub treściach na naszej stronie prosimy o przesłanie wiadomości na adres privacy@phonak.com.


Zgodność z ustawą HIPAA. Oferując nasze produkty i usługi świadczeniodawcom, zgodnie z postanowieniami Ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) z 1996 roku oraz ujętych w jej treści przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa możemy występować w roli partnera. W takim przypadku zachowamy zgodność z postanowieniami naszych umów partnerskich oraz z ujętymi w ustawie HIPAA zasadami dotyczącymi prywatności, bezpieczeństwa oraz powiadamiania o naruszeniach odnoszącymi się do chronionych informacji zdrowotnych, którymi będziemy posługiwać się, pełniąc rolę partnera. Firma Phonak nie ponosi odpowiedzialności ani nie ma żadnych zobowiązań w związku z naruszeniami postanowień ustawy HIPAA, jakich dopuści się świadczeniodawca, korzystając ze strony internetowej albo z produktów lub usług firmy Phonak.

III. Prawo do korzystania ze strony internetowej

Dzieci. Żadna z sekcji strony internetowej nie jest skierowana do osób poniżej 13. roku życia. OSOBY PONIŻEJ 13. ROKU ŻYCIA NIE POWINNY NIGDY I W ŻADEN SPOSÓB KORZYSTAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ ANI UZYSKIWAĆ DO NIEJ DOSTĘPU.

Przedstawiciel firmy, podmiotu lub organizacji. Osoby korzystające ze strony internetowej w imieniu firmy, podmiotu lub organizacji (określanych łącznie mianem „Organizacji”) oświadczają i gwarantują, że:

 1. są autoryzowanymi przedstawicielami przedmiotowej Organizacji;
 2. zostały uprawnione do związania przedmiotowej Organizacji niniejszymi Warunkami; oraz
 3. zgadzają się podlegać niniejszym Warunkom w imieniu ich Organizacji.


IV. Wiadomości elektroniczne

Użytkownik zgadza się otrzymywać od firmy Phonak wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany do celów związanych z obsługą klienta. Wiadomości e-mail przesyłane na podany adres nie będą szyfrowane. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa wiadomości e-mail wysyłanych za pośrednictwem sieci publicznych.
Przyjmując Upoważnienie do korzystania z danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz ich ujawnienia w oparciu o treść Ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), firma Phonak może wykorzystać i ujawnić informacje dotyczące Użytkownika dla celów marketingowych. Możemy kontaktować się z użytkownikami telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub innych elektronicznych środków przekazu w sprawie ubytku słuchu, umówienia testu słuchu i/lub możliwej sprzedaży produktów i usług związanych ze słyszeniem. Użytkownik może cofnąć pozwolenie na tego rodzaju kontakt, wysyłając stosowną wiadomość na adres privacy@phonak.com


Elektroniczne powiadomienia. Korzystając ze strony internetowej lub dostarczając firmie Phonak swoje Informacje osobiste, użytkownik potwierdza, że możemy kontaktować się z nim za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu w sprawie problemów z bezpieczeństwem i prywatnością lub problemów natury administracyjnej związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej. W przypadku wykrycia naruszenia systemu zabezpieczeń możemy podjąć próbę powiadomienia o tym fakcie użytkownika drogą elektroniczną, publikując powiadomienie na stronie internetowej lub wysyłając wiadomość na jego adres e-mail. Przepisy prawa mogą uprawniać użytkownika do otrzymania tego rodzaju powiadomienia w formie pisemnej. Aby otrzymać bezpłatnie pisemne powiadomienie o naruszeniu zabezpieczeń (lub aby wycofać zgodę na otrzymywanie powiadomień w formie elektronicznej), należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@phonak.com.


V. Treści firmy Phonak — własność i wykorzystywanie


Zawartość strony internetowej obejmuje: projekty, tekst, elementy graficzne, obrazy, materiały wideo, informacje, logo, ikony przycisków, oprogramowanie, pliki audio, kod źródłowy oraz inne treści należące do firmy Phonak (określane łącznie mianem Treści firmy Phonak). Całość Treści firmy Phonak oraz kompilacje (tj. dobór, układ i zestawienie) wszystkich Treści firmy Phonak stanowią własność firmy Phonak lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi, przepisami prawa znaków towarowych oraz innymi przepisami prawa.


Licencja udzielona użytkownikowi. Firma Phonak na mocy niniejszych Warunków upoważnia użytkownika według własnego uznania do uzyskiwania dostępu do strony internetowej i korzystania z niej oraz z Treści firmy Phonak wyłącznie do użytku prywatnego strony internetowej. Korzystanie ze strony internetowej oraz z Treści firmy Phonak w inny sposób jest zabronione. Niniejsza licencja może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania powodu. Nieuprawnione korzystanie z Treści firmy Phonak może stanowić naruszenie praw autorskich, praw znaków towarowych oraz obowiązujących rozporządzeń i ustaw dotyczących komunikacji elektronicznej i jest surowo zabronione. Użytkownik jest zobowiązany zachować w każdej kopii Treści firmy Phonak wszystkie informacje o prawach autorskich, znaki towarowe, znaki usługowe oraz inne informacje o tytule własności zawarte w oryginalnych Treściach firmy Phonak.


Znaki firmy Phonak. „Phonak”, logo Phonak oraz inne loga Phonak oraz nazwy produktów i usług są lub mogą być znakami towarowymi firmy Phonak (Znaki firmy Phonak). Użytkownik zgadza się w żaden sposób nie wyświetlać ani nie wykorzystywać znaków firmy Phonak bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Phonak z wyjątkiem sytuacji, w których firma Phonak udostępni użytkownikowi do wyłącznego użytku odpowiednie łącze.


VI. Przesyłane materiały i sugestie


Doceniamy opinie naszych użytkowników i zachęcamy do dzielenia się z nami komentarzami dotyczącymi strony internetowej. Nasi użytkownicy muszą jednak wiedzieć, że jeśli podzielą się z nami kreatywnymi pomysłami, sugestiami, wynalazkami lub materiałami (kreatywne pomysły), firma Phonak:

 1. wejdzie w wyłączne posiadanie wszystkich aktualnie znanych lub odkrytych później praw do kreatywnych pomysłów;

 2. nie podlega żadnym zobowiązaniom ani dotyczącym poufności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie ani ujawnienie kreatywnych pomysłów; oraz

 3. ma prawo do nieograniczonego korzystania z kreatywnych pomysłów w dowolnych celach, zarówno handlowych, jak i innych, bez obowiązku rekompensaty względem użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby.

VII. Zrzeczenie się odpowiedzialności oraz ograniczenia i zakazy odnoszące się do zawartości użytkownika

Nie zapewniamy ani nie gwarantujemy prawdziwości, dokładności ani wiarygodności treści przesłanej przez strony trzecie. Użytkownik potwierdza, że polegając w jakikolwiek sposób na materiałach przesłanych przez strony trzecie, czyni tak na własną odpowiedzialność. Korzystając ze strony internetowej, Użytkownik akceptuje ryzyko napotkania na niej niewłaściwych treści oraz treści w inny sposób niestosownych.
Firma Phonak nie aprobuje treści stron trzecich znajdujących się na stronie internetowej ani nie ponosi za nie odpowiedzialności. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane ze swoją Treścią użytkownika, w tym ryzyko związane z faktem, że inne osoby mogą polegać na jej jakości, dokładności i wiarygodności. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli na przykład jego treść zawiera informacje, które są nieprawdziwe, celowo wprowadzają w błąd lub mają charakter szkalujący, narusza prawa stron trzecich, zawiera materiały niezgodne z prawem lub popiera naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji.
Użytkownik zgadza się korzystać ze strony internetowej wyłącznie w celach, do których została ona stworzona oraz w sposób, do jakiego został on upoważniony. Użytkownik jest zobowiązany korzystać ze strony internetowej z zachowaniem zgodności ze wszystkimi przepisami dotyczącymi prywatności, ochrony danych i własności intelektualnej oraz innych obowiązujących przepisów. Następujące sposoby korzystania ze strony internetowej są zakazane. Użytkownikowi zabrania się:

 1. podejmowania prób zmiany, uszkodzenia, odczytu kodu źródłowego lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do strony internetowej, kont użytkowników lub technologii, a także dokonywania kradzieży z ich użyciem;
 2. zagnieżdżania strony internetowej lub odsyłania do niej bez uzyskania zezwolenia;
 3. korzystania z techniki ekstrakcji danych, robotów lub innych urządzeń gromadzących dane na stronie lub za jej pośrednictwem, o ile wyraźnie nie zezwalają na to niniejsze Warunki;
 4. przesyłania informacji, które są niekompletne, nieprawdziwe lub które celowo wprowadzają w błąd, podszywania się pod inną osobę i błędnego przeinaczania swoich powiązań z osobą lub podmiotem;
 5. ujawniania informacji osobowych dotyczących innych osób, niepokojenia lub obrażania innych osób oraz przesyłania niewłaściwych materiałów;
 6. sprzedawania, przekazywania i przenoszenia jakichkolwiek posiadanych przez niego praw do korzystania ze strony internetowej stronie trzeciej bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Phonak;
 7. publikowania treści i łączy reklamowych i marketingowych z wyjątkiem sytuacji, na które wyraźnie zezwalają niniejsze Warunki;
 8. korzystania ze strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem lub w celu popełniania czynów niezgodnych z prawem w odniesieniu do strony internetowej lub czynów, których popełnienie prowadzi do nałożenia na sprawcę grzywien, kar lub wystąpienia innych zobowiązań względem firmy Phonak lub innych osób lub podmiotów; lub
 9. uzyskiwania dostępu do strony internetowej z jurysdykcji, w których jest to niezgodne z prawem lub nieuprawnione.


VIII. Konsekwencje naruszenia niniejszych Warunków

Firma Phonak zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta i uniemożliwienia dostępu do strony internetowej według własnego uznania, z dowolnej przyczyny. Firma Phonak zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia użytkownikowi strony internetowej w przyszłości.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, opłaty, grzywny i kary poniesione przez firmę Phonak lub inne osoby lub podmioty oraz za wszelkie inne zobowiązania nałożone na firmę Phonak lub inne osoby lub podmioty w związku z lub w następstwie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej i naruszenia niniejszych Warunków.


IX. Odpowiedzialność firmy Phonak

Zmiany na stronie internetowej. Firma Phonak może w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia zmienić, zawiesić lub przestać udostępniać dowolny element strony internetowej, w tym godziny działania lub dostępności strony internetowej lub dowolnej funkcji, nie ponosząc za to odpowiedzialności.


Spory z udziałem użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne spory lub różnice zdań wynikłe pomiędzy użytkownikiem i jakąkolwiek stroną trzecią, z którą użytkownik nawiązuje kontakty na stronie internetowej lub poza nią. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z nawiązywaniem kontaktów ze stronami trzecimi. Użytkownik zgadza się rozwiązywać spory bezpośrednio ze stroną przeciwną. Użytkownik zrzeka się ze strony firmy Phonak wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań w następstwie sporów, w których stronami są użytkownicy strony internetowej. Użytkownik zgadza się także nie angażować firmy Phonak w tego rodzaju spory. Podczas korzystania ze strony internetowej należy zachować ostrożność oraz zdrowy rozsądek.


Dokładność treści. Nie składamy żadnych oświadczeń względem dokładności, wiarygodności, kompletności lub aktualności jakichkolwiek treści znajdujących się na stronie internetowej. Analogicznie nie składamy żadnych oświadczeń względem dokładności, wiarygodności, kompletności lub aktualności jakichkolwiek danych pochodzących od innego dostawcy usług, jak również względem jakości lub charakteru oferowanych przez strony trzecie produktów lub usług, jakie można pozyskać za pośrednictwem strony internetowej. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko.


Strony internetowe i aplikacje stron trzecich. Strona internetowa może zawierać łącza do stron internetowych i aplikacji stron trzecich. Użytkownik odpowiada za ocenę tego, czy chce uzyskać do nich dostęp lub ich użyć. Firma Phonak nie ponosi odpowiedzialności za żadne funkcje, treści, reklamy, produkty ani inne materiały zamieszczane na innych stronach i w innych aplikacjach ani nie wspiera ich. Użytkownik ponosi wszelkie związane z nimi ryzyko, a firma Phonak zrzeka się wszelkich zobowiązań wynikających ze sposobu, w jaki użytkownik z nich korzystania.


Funkcje stron trzecich. Na stronie internetowej może istnieć możliwość skorzystania z funkcji i treści stron trzecich. Korzystanie przez użytkownika z tego rodzaju treści i funkcji podlega warunkom ogólnym określonym przez odpowiednie strony trzecie.
Nie składamy żadnych obietnic i zrzekamy się wszelkich zobowiązań związanych z określonymi wynikami korzystania ze strony internetowej.


Definicja stron zwolnionych. Strony zwolnione obejmują firmę Phonak i jej spółki stowarzyszone, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, partnerów i licencjodawców.


A. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

UŻYTKOWNIK JASNO ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE: (A) KORZYSTA ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ WSZELKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG UDOSTĘPNIONYCH NA STRONIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ŻE STRONA INTERNETOWA ORAZ WSZELKIE PRODUKTY I USŁUGI UDOSTĘPNIONE NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ OFEROWANE W STANIE „TAK JAK SĄ” I ZGODNIE Z DOSTĘPNOŚCIĄ, A STRONY ZWOLNIONE WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM M.IN. GWARANCJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ STRONY ZWOLNIONE LUB INNE OSOBY NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM, DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJE NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH; (B) STRONY ZWOLNIONE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE (i) STRONA INTERNETOWA LUB DOWOLNE PRODUKTY LUB USŁUGI UDOSTĘPNIONE NA STRONIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM SPEŁNIĄ WYMOGI LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, (ii) STRONA INTERNETOWA BĘDZIE DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB POZBAWIONY BŁĘDÓW, (iii) REZULTATY, JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTE W WYNIKU KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE, ORAZ (iv) KTÓREKOLWIEK BŁĘDY NA STRONIE INTERNETOWEJ ZOSTANĄ POPRAWIONE; ORAZ (C) UŻYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTĘP DO WSZELKICH MATERIAŁÓW POBRANYCH LUB W INNY SPOSÓB POZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO I PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIEGO RODZAJU SZKODY WYSTĘPUJĄCE W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM LUB URZĄDZENIU PRZENOŚNYM LUB ZA UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z POBRANIA LUB UŻYCIA TEGO RODZAJU MATERIAŁÓW.

B. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZENIE PRZED ROSZCZENIAMI

UŻYTKOWNIK JASNO ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE STRONY ZWOLNIONE NIE PONOSZĄ PRZED UŻYTKOWNIKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB RETORSYJNE, W TYM M.IN. ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ ZA UTRATĘ ZYSKÓW, REPUTACJI, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI STRONY ZWOLNIONE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA) WYNIKAJĄCE Z: (i) KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG UDOSTĘPNIONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NICH; (ii) KOSZTU ZAOPATRZENIA SIĘ W TOWARY I USŁUGI ZASTĘPCZE W NASTĘPSTWIE UZYSKANIA ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ JAKICHKOLWIEK TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG LUB OTRZYMANIA WIADOMOŚCI ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB ZAWARCIA TRANSAKCJI ZE STRONY INTERNETOWEJ, ZA JEJ POŚREDNICTWEM LUB W JEJ WYNIKU; (iii) BEZPRAWNEGO DOSTĘPU DO TRANSMISJI LUB DANYCH, ICH USZKODZENIA, INGERENCJI W NIE LUB ICH ZMIANY; (iv) WYPOWIEDZI LUB ZACHOWANIA JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA LUB STRONY TRZECIEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ; (v) POLEGANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ FIRMĘ PHONAK TREŚCIACH; LUB (vi) JAKIEJKOLWIEK INNEJ KWESTII ZWIĄZANEJ ZE STRONĄ INTERNETOWĄ. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE MA MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OKREŚLONYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD UBOCZNYCH LUB WYNIKOWYCH. PODOBNIE NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ WYMIENIONYCH W TYM AKAPICIE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.
W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWA STRON ZWOLNIONYCH ZWIĄZANA ZE STRONĄ INTERNETOWĄ LUB WYNIKAJĄCA Z NIEJ LUB ZWIĄZANA Z WYKORZYSTYWANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA TREŚCI FIRMY PHONAK LUB WYNIKAJĄCA Z NIEGO, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY ROSZCZENIA (NARUSZENIE UMOWY, CZYN NIEDOZWOLONY, NARUSZENIE GWARANCJI LUB INNE) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY 100 USD.
Użytkownik zobowiązuje się chronić strony zwolnione oraz zabezpieczyć je i zwolnić od odpowiedzialności wobec/z tytułu jakichkolwiek roszczeń, powództw lub żądań, w tym m.in. uzasadnionych kosztów usług adwokackich i księgowych, domniemanych lub wynikających z (i) korzystania przez użytkownika z jakiejkolwiek treści strony trzeciej lub polegania na niej, (ii) korzystania przez użytkownika z dowolnych treści firmy Phonak lub polegania na nich, lub (iii) naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków. Firma Phonak zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić użytkownika o tego rodzaju roszczeniu, powództwie lub postępowaniu.


X. Warunki ogólne

Niniejsze Warunki stanowią całość zawartej pomiędzy użytkownikiem i firmą Phonak umowy dotyczącej korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. W przypadku, gdy firma Phonak nie wykona lub nie wyegzekwuje jakiegokolwiek prawa lub postanowienia, o których jest mowa w niniejszych Warunkach, nie będzie to stanowiło zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. W przypadku, gdy dowolne postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, strony mimo wszystko zgadzają się, że sąd powinien dążyć do nadania skutków prawnych intencjom stron określonym w przedmiotowym postanowieniu, przy czym pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w mocy. Tytuły sekcji niniejszych Warunków i Polityki prywatności zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają żadnych skutków prawnych ani kontraktowych. Wyrażenie „w tym” oznacza „w tym bez ograniczeń”.


XI. Arbitraż, zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym, zrzeczenie się prawa do rozprawy z udziałem przysięgłych

Niniejsze Warunki oraz relacje pomiędzy użytkownikiem i firmą Phonak podlegają przepisom prawa stanu Illinois z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach. Użytkownik i firma Phonak zgadzają się przekazywać wszelkie spory związane z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej do wyłącznego i osobistego rozstrzygnięcia przed sądem arbitrażowym zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Tego rodzaju postępowanie arbitrażowe powinno w razie potrzeby odbyć się w Chicago w stanie Illinois. Użytkownik zobowiązuje się nie pozywać firmy Phonak w żadnym innym trybie postępowania.
Użytkownik potwierdza także i rozumie, że w odniesieniu do wszelkich sporów ze stronami zwolnionymi związanych z niniejszymi Warunkami lub z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej lub z nich wynikających:
• UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH;
• UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO PEŁNIENIA FUNKCJI PRZEDSTAWICIELA, GENERALNEGO OSKARŻYCIELA PRYWATNEGO LUB INNEGO RODZAJU PRZEDSTAWICIELA ORAZ DO PEŁNIENIA ROLI CZŁONKA GRUPY POWODÓW W POSTĘPOWANIU ZBIOROWYM W DOWOLNYM PROCESIE SĄDOWYM OBEJMUJĄCYM JAKIKOLWIEK TEGO RODZAJU SPÓR; ORAZ
• UŻYTKOWNIK MUSI ZŁOŻYĆ EWENTUALNY POZEW W OKRESIE JEDNEGO (1) ROKU PO WYSTĄPIENIU ROSZCZENIA, PONIEWAŻ W PRZECIWNYM RAZIE ULEGNIE ONO PRZEDAWNIENIU.


Informacje kontaktowe

Phonak, LLC
4520 Weaver Parkway
Warrenville, Illinois 60555
info@phonak.com

Data wejścia w życie: 05.07.2015
Ostatnia aktualizacja:

05.07.2015