Podsumowanie zasad ochrony prywatności w aplikacji

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie użytkownika o rodzajach danych gromadzonych w aplikacji, sposobie ich użycia oraz podmiotach, którym dane te są udostępniane.

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności 

 

Warunki korzystania 

Ta aplikacja została opracowana przez firmę Sonova AG z siedzibą pod adresem Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Szwajcaria z myślą o użytkowaniu ze zgodnymi bezprzewodowymi aparatami słuchowymi. Ta aplikacja wysyła sygnał do aparatów słuchowych i umożliwia sterowanie ich działaniem za pośrednictwem określonych urządzeń przenośnych, pod kątem których została opracowana.

Należy zapoznać się z sekcją „Wyłączenie odpowiedzialności” tego menu ustawień oraz instrukcji użytkowania dołączonych do aparatów słuchowych, aby zapoznać się z informacjami na temat przeznaczenia, środków ostrożności i ostrzeżeń.

Polityka prywatności 

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie użytkownika o rodzajach danych gromadzonych w aplikacji, sposobie ich użycia oraz podmiotach, którym dane te są udostępniane. 

Jakie dane osobowe są gromadzone w aplikacji i dlaczego?

Aby możliwe było korzystanie z aplikacji i sparowanie aparatu słuchowego ze smartfonem, utworzona przez protetyka słuchu nazwa aparatu słuchowego, która może zawierać imię i nazwisko użytkownika, oraz adres Bluetooth aparatu zostaną zarejestrowane w aplikacji w smartfonie. Aby możliwe było korzystanie z funkcji zdalnego sterowania, określone dane, takie jak bieżący poziom głośności i aktualnie wybrany program aparatu słuchowego, opcje programu aparatu oraz poziom naładowania jego baterii są także rejestrowane i wyświetlane w aplikacji mobilnej. Ponadto w celu dostarczania użytkownikowi przydanych informacji dotyczących średniego czasu noszenia aparatu słuchowego wyrażanego w godzinach na dzień, w aplikacji mobilnej jest także rejestrowany i wyświetlany czas ostatniego dostosowania aparatu słuchowego przez protetyka słuchu. W celu ulepszania funkcji produktu i zwiększania zadowolenia użytkowników aplikacji firma Sonova może gromadzić agregowane statystyki dotyczące użycia uwzględniające sposób korzystania z aplikacji przez użytkowników, w tym łączną liczbę użytkowników aplikacji, modele urządzeń i informacje geograficzne. Z wyjątkiem sytuacji wskazanych powyżej, firma Sonova nie ma żadnego innego dostępu do danych osobowych użytkownika ani żadnych innych danych zapisanych w urządzeniu. 

Kto będzie mieć dostęp do danych osobowych użytkownika i dlaczego?

Firma Sonova korzysta z usługi Google Analytics oferowanej przez firmę Google Inc. („Google”) w celu generowania statystyk dotyczących sposobu korzystania z aplikacji. W celu umożliwienia korzystania z tej usługi adres IP użytkownika jest przesyłany do usługi Google Analytics. Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie przechowywane w aplikacji mobilnej w celu analizowania sposobu korzystania z aplikacji. Przed jakimkolwiek przetworzeniem adresu IP lub przed jego zapisem adres IP jest jednak anonimizowany albo maskowany. Więcej informacji na temat usługi Google Analytics oraz procesów przetwarzania i anonimizowania adresu IP użytkownika można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/2763052

 

Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie” — niewielkie pliki tekstowe w aplikacji zawierające informacje takie jak ustawienia logowania, dane geograficzne i dane demograficzne, zapisywane w aplikacji mobilnej w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania z aplikacji mobilnej przez użytkowników. Generowane z użyciem plików cookie informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji przez użytkownika, w tym adres IP użytkownika, zostaną zanonimizowane przez firmę
Google z użyciem odpowiednich ustawień (funkcji „anonymizelp()” lub jej odpowiednika) i przesłane na serwery firmy Google w Standach Zjednoczonych. Więcej informacji na temat sposobu działania procesu anonimizacji adresu IP
można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/2763052

Firma Google w imieniu firmy Sonova wykorzysta informacje wygenerowane z użyciem plików cookie do celów oceny użycia aplikacji i dostarczenia raportów dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z aplikacji, zawierających m.in. łączną liczbę osób korzystających z aplikacji, modele urządzeń oraz dane geograficzne, służących celom analitycznym. Dostęp do danych użytych do celów analitycznych mają wyłącznie analitycy danych z firmy Sonova. Poza dostępem, jaki mają do danych analitycy danych, firma Sonova może uzyskać jedynie dostęp do zagregowanych statystyk dotyczących sposobu użytkowania aplikacji, które zawierają wyłącznie zanonimizowane dane. 

Firma Google może przesłać informacje wygenerowane z użyciem plików cookie stronom trzecim w przypadku wystąpienia ustawowego obowiązku nakazującego wykonanie tej czynności lub jeśli strona trzecia przetwarza dane w imieniu firmy Google. Firma Google w żadnym razie nie będzie łączyć ani wiązać adresu IP użytkownika z innymi zgromadzonymi przez siebie danymi.  

Korzystając z aplikacji mobilnej, użytkownik zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Sonova lub Google w sposób opisany w niniejszym dokumencie. 

Jak długo, przez kogo i gdzie są przechowywane dane osobowe użytkowników?

Usługa Google Analytics przechowuje zanonimizowany adres IP użytkownika oraz dane wygenerowane z użyciem plików cookie na serwerach w Stanach Zjednoczonych w celu sporządzania raportów dotyczących użytkowania aplikacji, przeznaczonych dla operatorów aplikacji oraz w celu dostarczania innych usług związanych z użytkowaniem aplikacji. Wszystkie pozostałe dane są przechowywane lokalnie w aplikacji, gdzie dostęp do nich ma jedynie użytkownik. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć te dane, usuwając aplikację z urządzenia. 

Jakie prawa ma użytkownik względem swoich danych osobowych?

Użytkownik ma pełny dostęp do wszystkich informacji zapisanych w aplikacji oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i do usunięcia w dowolnym momencie takich danych osobowych poprzez odinstalowanie aplikacji z wykorzystywanego urządzenia.

Instalując aplikację i korzystając z niej na urządzeniu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób opisany w treści niniejszej Polityki prywatności. Firma Phonak zastrzega sobie prawo do zmiany swojej Polityki prywatności. Zmieniona Polityka prywatności będzie obowiązywać tylko w odniesieniu do danych zgromadzonych po jej wejściu w życie. Wszelkie zmiany będą publikowane przed ich wejściem w życie.

 

© Copyright by Sonova AG, 2017 - wszystkie prawaone.

This app has been developed by Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Switzerland and is intended to be used with compatible wireless hearing instruments. This app sends a signal and controls the hearing aids via selected mobile devices for which this app has been developed.

Please refer to the “Disclaimer” section of this settings menu and the user guides provided with your hearing instrument for information on intended use, cautions and warnings.

 

Privacy Policy

 

The purpose of this notice is to inform you about the types of data that is collected with the app, how that data is used and with whom it is shared.
 

What personal data is collected in the app and why?

To be able to use the app and pairing your hearing device to your smartphone, your hearing device name, as defined by your Hearing Care Professional, which may include your name, and Bluetooth address will be registered in the app on your smartphone. To provide the remote control functionality, some data,  such as current haring aid volume, current hearing aid program, program options and battery state, will be registered and visualized in the mobile app too. Furthermore, to provide you with useful usage information about the average wearing time of your hearing aid in hours per day, the time of the last adjustment of your hearing aid by your Hearig Care Professional is registered and visualized in the app too. To improve the functionalities and user experience of the app, Sonova may collect aggregated usage statistics about how users are using the app, such as the total number of app users,  the device models and the geography. Otherwise, Sonova does not have access to your personal data or any other data stored on your device. 

Who will have access to your personal data and why?

Sonova uses Google Analytics, a service offered by Google Inc. “Google” to generate statistics about the usage of the app. For this purpose, your IP address will be transmitted to Google Analytics. Google Analytics will use cookies, stored on your mobile app to analyze your usage of the app. However, before any processing or storing of your IP address, your IP address will be anonymized, respectively masked. For further information about Google Analytics, the processing and the anonymization process of your IP address, please read here: https://support.google.com/analytics/answer/2763052

Google Analytics uses “cookies”,  small text files deployed on your app that can contain information such as login settings, geographic, and demographic information, stored on your mobile app to help analyze how users use our mobile app. The information generated by the cookies about your use of our app, including your IP address, will be anonymized by Google by use of the appropriate settings (“anonymizelp()” function or equivalent) and transmitted to Google servers in the United States. For more information on how IP anonymization works, please read here: https://support.google.com/analytics/answer/2763052

On behalf of Sonova, Google will use the information generated by the cookies for the purpose of evaluating the use of our app and providing compiled reports about how users are using the app, such as the total number of of app users,  the device models and the geography, for analytical purposes. Only Sonova Data Analysts may have access to the data used for analytics purposes . Otherwise, Sonova may have only access to the aggregated usage statistics that contains only anonymized data. 

Google may transfer the information generated by the cookies to third parties in case of a statutory obligation or if a third party processes data on behalf of Google. Under no circumstances, Google will combine or associate your IP address with other data stored at Google.  

By using our mobile app you consent to the collection and processing of your personal data by Sonova or Google as described in this notice.

How long will your personal data be stored, by whom and where?

Google Analytics stores your anonymized IP Address and generated data through the use of cookies on servers in the US, for compiling reports on app activities for app operators and for providing other services relating to the app activity. Otherwise, all data is stored locally in your app where only you have access. You can delete such data at any time by removing the app form your device.

What rights do you have in respect to your personal data?

You have full access to all information stored on your app and the right to withdraw your consent to process your personal data and delete your personal data at any time by de-installing your app from your device.

By installing  and using the app on your device, you consent to the processing of your personal data as described in this policy. We reserve the right to change our Privacy Policy. A revised Privacy Policy will apply only to data collected subsequent to its effective date. Any revisions will be posted prior to its effective date.
 

© Copyright by Sonova AG, 2017 - all rights reserved.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drag components or assets here
Drag components or assets here
Drag components or assets here
 

This app has been developed by Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Switzerland and is intended to be used with compatible wireless hearing instruments. This app sends a signal and controls the hearing aids via selected mobile devices for which this app has been developed.

Please refer to the “Disclaimer” section of this settings menu and the user guides provided with your hearing instrument for information on intended use, cautions and warnings.

 

Privacy Policy

 

The purpose of this notice is to inform you about the types of data that is collected with the app, how that data is used and with whom it is shared.
 

What personal data is collected in the app and why?

To be able to use the app and pairing your hearing device to your smartphone, your hearing device name, as defined by your Hearing Care Professional, which may include your name, and Bluetooth address will be registered in the app on your smartphone. To provide the remote control functionality, some data,  such as current haring aid volume, current hearing aid program, program options and battery state, will be registered and visualized in the mobile app too. Furthermore, to provide you with useful usage information about the average wearing time of your hearing aid in hours per day, the time of the last adjustment of your hearing aid by your Hearig Care Professional is registered and visualized in the app too. To improve the functionalities and user experience of the app, Sonova may collect aggregated usage statistics about how users are using the app, such as the total number of app users,  the device models and the geography. Otherwise, Sonova does not have access to your personal data or any other data stored on your device. 

Who will have access to your personal data and why?

Sonova uses Google Analytics, a service offered by Google Inc. “Google” to generate statistics about the usage of the app. For this purpose, your IP address will be transmitted to Google Analytics. Google Analytics will use cookies, stored on your mobile app to analyze your usage of the app. However, before any processing or storing of your IP address, your IP address will be anonymized, respectively masked. For further information about Google Analytics, the processing and the anonymization process of your IP address, please read here: https://support.google.com/analytics/answer/2763052

Google Analytics uses “cookies”,  small text files deployed on your app that can contain information such as login settings, geographic, and demographic information, stored on your mobile app to help analyze how users use our mobile app. The information generated by the cookies about your use of our app, including your IP address, will be anonymized by Google by use of the appropriate settings (“anonymizelp()” function or equivalent) and transmitted to Google servers in the United States. For more information on how IP anonymization works, please read here: https://support.google.com/analytics/answer/2763052

On behalf of Sonova, Google will use the information generated by the cookies for the purpose of evaluating the use of our app and providing compiled reports about how users are using the app, such as the total number of of app users,  the device models and the geography, for analytical purposes. Only Sonova Data Analysts may have access to the data used for analytics purposes . Otherwise, Sonova may have only access to the aggregated usage statistics that contains only anonymized data. 

Google may transfer the information generated by the cookies to third parties in case of a statutory obligation or if a third party processes data on behalf of Google. Under no circumstances, Google will combine or associate your IP address with other data stored at Google.  

By using our mobile app you consent to the collection and processing of your personal data by Sonova or Google as described in this notice.

How long will your personal data be stored, by whom and where?

Google Analytics stores your anonymized IP Address and generated data through the use of cookies on servers in the US, for compiling reports on app activities for app operators and for providing other services relating to the app activity. Otherwise, all data is stored locally in your app where only you have access. You can delete such data at any time by removing the app form your device.

What rights do you have in respect to your personal data?

You have full access to all information stored on your app and the right to withdraw your consent to process your personal data and delete your personal data at any time by de-installing your app from your device.

By installing  and using the app on your device, you consent to the processing of your personal data as described in this policy. We reserve the right to change our Privacy Policy. A revised Privacy Policy will apply only to data collected subsequent to its effective date. Any revisions will be posted prior to its effective date.
 

© Copyright by Sonova AG, 2017 - all rights reserved.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drag components or assets here
Drag components or assets here
Drag components or assets here
 

Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik powinien włączyć w aplikacji powiadomienia dotyczące aktualizacji aplikacji. Zaleca się instalowanie wszystkich aktualizacji w celu zapewnienia prawidłowego działania aplikacji.

Z aplikacji należy korzystać wyłącznie z urządzeniami, do użytku z którymi została ona opracowana. Firma Sonova nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia aplikacji z innymi urządzeniami.

FIRMA SONOVA MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE ZAPRZESTAĆ SPRZEDAŻY LUB OFEROWANIA POMOCY TECHNICZNEJ DLA NINIEJSZEJ APLIKACJI LUB PRODUKTU, W TYM DLA DOWOLNEGO APARATU SŁUCHOWEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU Z NINIEJSZĄ APLIKACJĄ.

NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z UŻYCIA NINIEJSZEJ APLIKACJI, DOKUMENTACJI LUB INNYCH USŁUG DOSTARCZANYCH PRZEZ FIRMĘ SONOVA. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ („AS IS”), I NIE UDZIELA SIĘ W ZWIĄZKU Z NIMI ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI. NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ I WYKLUCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE CZY SANKCYJNE WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK UŻYCIA NINIEJSZEJ APLIKACJI LUB DANYCH W NIEJ ZAWARTYCH.Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH