Vilka är garantivillkoren och hur länge gäller servicegarantin för Phonak-hörapparater?

Nationell garanti
Fråga audionomen där du köpte din hörapparat om de garantivillkor som gäller i ditt land.

Internationell garanti
Phonak erbjuder ett års begränsad internationell garanti som gäller från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti täcker fabrikationsfel och materialdefekter i själva hörapparaten, men inte tillbehör som t.ex. batterier, slangar, öroninsatser och externa hörtelefoner. Åtgärderna inom ramen för den internationella garantin är begränsade till kostnadsfri reparation av hörapparaten. Garantin är endast giltig om inköpsbevis uppvisas. Den internationella garantin påverkar inte några lagstadgade rättigheter du kan ha enligt den nationella garantin eller den gällande lagstiftning i ditt land som reglerar försäljningen av konsumentprodukter.

Garantibegränsning
Garantin täcker inte skador som beror på felaktigt handhavande eller skötsel, exponering för kemikalier eller för stor belastning. Skador, som orsakats av tredje part eller reparationer utförda av en ej auktoriserad serviceverkstad, upphäver garantin. Denna garanti gäller inte eventuella tjänster, som utförts av en audionom på hörcentralen.