Aplikacja myPhonak Junior - polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika w zakresie dotyczącym aplikacji myPhonak Junior („Aplikacji mobilnej”) lub Portalu internetowego myPhonak, włączając w to całą powiązaną technologię służącą do dostępu do Aplikacji mobilnej („Usługa mobilna”) lub korzystania z niej w inny sposób, jak opisano poniżej.

Niniejsza polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. W takim przypadku poinformujemy użytkownika, że niniejsza polityka prywatności została zmieniona, a na początku tego dokumentu zostanie zmieniona data „ostatniej aktualizacji”. Zalecamy co jakiś czas powtórnie zapoznawać się z treścią niniejszej Polityki prywatności.

1. Tożsamość kontrolera

Firma Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Szwajcaria (www.sonova.com), („Sonova AG”) pełni funkcję kontrolera w procesie gromadzenia danych dotyczących użytkowania i nawyków z aplikacji mobilnej i podłączonych aparatów słuchowych („AS”).

Może również wystąpić sytuacja, w której protetycy słuchu („PS”) będą występować w roli kontrolera, jednak tylko w przypadku, gdy użytkownik utworzy własne konto B2C i zaloguje się za jego pomocą do aplikacji mobilnej, aby skorzystać z usługi Zdalnego wsparcia. Usługi te są dostępne wyłącznie w niektórych krajach, a także za pośrednictwem wybranych protetyków słuchu.

2. Cele przetwarzania i gromadzenia danych osobowych

a. Brak potrzeby logowania

i. Analityka na potrzeby ulepszania produktów i usług

    Cele

    - Zapewnienie dostępności usługi mobilnej
    - Poprawa wydajności korzystania z aplikacji mobilnej
    - Wykrywanie problemów z aparatem słuchowym i doskonalenie

    produktu

    - Wykrywanie problemów i doskonalenie aplikacji mobilnej

    Podstawa prawna

    - Zgoda

    Zebrane dane osobowe

    - Dane dotyczące użytkowania (np. urządzenie mobilne, aplikacjamobilna i jej użytkowanie, stan aparatu słuchowego, język obsługi urządzenia...)
    - Dane dotyczące nawyków (np. korzystanie z aparatów słuchowych, na przykład czas noszenia w różnych środowiskach akustycznych, cykle ładowania baterii, interakcje z aparatem słuchowym, takie jak zdalne sterowanie i regulacje)

Natychmiast po zebraniu dane osobowe w naszych systemach poddawane są ponownej identyfikacji. Przetwarzanie na potrzeby analityczne odbywa się wyłącznie na podstawie danych osobowych poddanych ponownej identyfikacji. Użytkownik może zezwolić na zbieranie takich danych podczas procesu konfiguracji Aplikacji mobilnej lub zmienić swoją decyzję w późniejszym czasie w ustawieniach części dotyczącej zagadnień prawnych Aplikacji mobilnej.

b. Potrzeba zalogowania

i. Tworzenie konta B2C

    Cele

    - Dostarczanie usługi Zdalnego wsparcia 

    Podstawa prawna

    - Realizacja umowy z protetykiem słuchu

    Zebrane dane osobowe

    - Dane kontaktowe (adres e-mail przypisany do konta)
    - Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)

ii. Usługa Zdalnego wsparcia

    Cele

    - Zapewnienie dopasowania na odległość i pomaganie użytkownikowi w użytkowaniu aparatu słuchowego

    Podstawa prawna

    - Realizacja umowy z protetykiem słuchu

    Zebrane dane osobowe

    - Dane dotyczące aparatu słuchowego (czas noszenia)
    - Dane mobilne (nazwa scenariusza / nazwa bazowa)
    - Typ sieci

3. Ujawnienie Twoich danych osobowych

Firma Sonova AG może ujawniać dane osobowe użytkownika następującym stronom trzecim:

- Protetykom słuchu w przypadku korzystania z usługi Zdalnego wsparcia, o ile są dostępne;
- Innym firmom należącym do naszej grupy, na przykład naszym spółkom zależnym;
- Partnerom biznesowym, wykonawcom i zewnętrznym dostawcom usług, takim jak Microsoft, Salesforce, Sendgrid, Twilio i/lub Wirsys, Adobe Campaign Manager, Google Inc., Apple Inc., Survey Monkey;
- Innym organizacjom i jednostkom publicznym, takim jak organy ścigania, zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa.

Zanim przekażemy dane osobowe użytkownika stronie trzeciej, wyraźnie poprosimy o udzielenie zgody. Jeśli jednak będziemy zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika bez jego zgody, ujawnimy wyłącznie te dane osobowe, które są bezpośrednio potrzebne do tego, aby wypełnić spoczywające na nas obowiązki prawne.

4. Transfery danych

Zwracamy uwagę, że wyżej wymienione strony trzecie mogą być zlokalizowane poza krajem zamieszkania użytkownika. Z tego względu dane osobowe użytkownika mogą zostać przesłane do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ich ochrony. W takich przypadkach wdrożymy odpowiednie środki obejmujące zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i prawne, aby zarządzać odpowiednim transferem i zagwarantować wymagany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem. 

5. Przechowywanie danych 

Firma Sonova AG będzie przechowywała dane osobowe użytkownika przez minimalny okres odpowiadający czasowi potrzebnemu na realizację celów wyszczególnionych w poprzedniej części. Jeśli obowiązujące przepisy prawa lub inne rozporządzenia będą wymagały dłuższego okresu przechowywania, zastosujemy dłuższy okres przechowywania w celu wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Dane osobowe użytkownika przetwarzane przez protetyków słuchu na potrzeby realizacji usługi Zdalnego wsparcia będą przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Aby uzyskać więcej informacji na temat określonych okresów przechowywania, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.

6. Twoje prawa

W ramach gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych, a także zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik może mieć prawo do zażądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu, możliwości przenoszenia danych, wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, a w przypadku niektórych systemów prawnych przekazać instrukcje dotyczące sposobu przetwarzania jego danych osobowych po śmierci. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw posługując się poniższą częścią dotyczącą kontaktów lub może skontaktować się ze swoim protetykiem słuchu, jeśli jego prawa dotyczą przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby usługi Zdalnego wsparcia.

Należy pamiętać, że możliwość skorzystania z tych praw nie jest bezwarunkowa i zależy od ograniczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może również złożyć skargę do odpowiedniej jednostki nadzorującej lub kompetentnego urzędu regulacyjnego. 

7. Łącza do zasobów stron trzecich

Aplikacja mobilna może zawierać łącza do innych stron internetowych lub treści należących do lub pochodzących od stron trzecich lub łącza do stron internetowych i funkcji zawartych w banerach lub innych materiałach reklamowych. Tego rodzaju łącza do stron zewnętrznych nie są sprawdzane, monitorowane lub weryfikowane pod kątem dokładności, adekwatności, ważności, niezawodności, dostępności lub kompletności przez firmę Sonova.

8. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych użytkownika należy skontaktować się z naszym Zespołem ds. ochrony danych osobowych pod adresem privacy@sonova.com lub pod numerem telefonu +41 58 928 01 01.