הצד השני בשיחה יכול להשתמש בכל סוג טלפון (נייד, משרדי או נייח) ואינו נדרש להתקין את היישום

Product benefit icon alttext