התחבר וסע

מיד לאחר החיבור או ההתקנה במכשיר השמיעה או בשתל השבלול, המיקרופון האלחוטי של Roger מוכן לשימוש

Product benefit icon alttext