Generelle betingelser

I. Introduktion og brugsret

Læs venligst Brugervilkårene (“Vilkår”) omhyggeligt, før du bruger webstedet.

Vilkårene omfatter Phonaks Fortrolighedspolitik og HIPAA Authorization for Use/Disclosure of Health Information, der er omfattet af disse vilkår via henvisning. Vi har angivet et antal noter i bokse til beskrivelse eller fremhævelse af visse vigtige afsnit. Disse noter er kun angivet af praktiske årsager og har ingen juridisk eller aftalemæssig effekt.

Bindende aftale. Disse vilkår udgør en bindende aftale mellem dig og Phonak, LLC samt Phonaks associerede selskaber og datterselskaber (Phonak,” “vi,” “os). Du og brugere defineres som alle besøgende på webstedet. Du accepterer disse Vilkår, hver gang du besøger webstedet. Hvis du ikke kan acceptere disse Vilkår, har du ikke ret til at bruge webstedet. Hvis du er under 18 år, bekræfter og accepterer du, at du har dine forældres eller værges juridiske samtykke til at besøge og bruge webstedet.

Ændringer af vilkår. Vi kan ændre nærværende Vilkår når som helst ved at lægge en opdateret version ud på webstedet. Du bør jævnligt besøge denne side for at læse de seneste Vilkår, da du er forpligtet til at overholde dem. Din fortsatte brug af webstedet efter ændring af nærværende Vilkår udgør bindende accept af nærværende Vilkår.
Begrebet “lægge ud” og “udlagt”, som det bruges i nærværende Vilkår, defineres som udsendelse, upload, offentliggørelse, visning eller tilsvarende på webstedet.


II Webstedet

Webstedetdefineres som webstedet på https://www.phonak.com. Webstedet anvender en internetbaseret metode til information om vores produkter og serviceydelser.

Kun til information. Du accepterer, at alle informationer og alt indhold på webstedet er angivet "som det er og forefindes" og er beregnet udelukkende til information. Vi giver ingen medicinsk, juridisk eller psykologisk rådgivning eller diagnoser eller behandling. Der kan være indhold på webstedet, som kan bruges i helbredsmæssig sammenhæng, men det kan ikke træde i stedet for lægefaglig rådgivning, diagnoser eller behandling eller din egen sunde fornuft. Du bærer den fulde risiko og det fulde ansvar, hvis du bruger eller henholder dig til oplysninger, du har fundet på eller via dette websted eller fra os. Du bekræfter og accepterer, at vores aktiviteter i henhold til nærværende Vilkår er begrænset til at levere et websted med yderligere informationer om vores produkter og serviceydelser.

Produktbeskrivelser. Vi bestræber os på at beskrive vores produkter og serviceydelser så nøjagtigt som muligt. Vi garanterer dog ikke, at produktbeskrivelser eller andet indhold er nøjagtigt, komplet, pålideligt, ajourført eller fri for fejl. Produkternes tilgængelighed og priser kan ændres når som helst og uden varsel.

Intet patient- eller kundeforhold til Phonak. Din brug af webstedet udgør ikke et patient- eller kundeforhold til os. Du bør kontakte en uddannet sundhedsfaglig person, der kender til dine individuelle behov i forbindelse med din lidelse. Du må aldrig ignorere lægefaglig rådgivning eller vente med at søge læge på baggrund af oplysninger, du læser på webstedet. Hvis du tror, du er alvorligt syg, skal du kontakte din læge eller straks ringe 112 eller tage på skadestuen.

Tredjeparter. Webstedet kan indeholde navne på tredjeparter, der kan hjælpe dig med at købe og bruge vores produkter og serviceydelser. Vi anbefaler eller støtter dog ikke nogen tredjeparter, der er angivet på dette websted. Vi har ret, men ikke pligt, til at screene og overvåge tredjeparter med henblik på at sikre, at de har de licenser, certificeringer og akkrediteringer samt opfylder andre krav, som vi stiller til parter, der angives på webstedet. Vi er ikke ansvarlige for tredjemands handlinger eller adfærd, og du har selv ansvaret for at vurdere, om en tredjepart er kvalificeret og/eller har tilladelse til at levere serviceydelser til dig. Eventuelle tvister mellem dig og tredjeparter er udelukkende et anliggende mellem dig og de pågældende tredjeparter. Skriv til privacy@phonak.com for at informere os om uønsket eller ulovlig adfærd eller indhold, som du ser på webstedet.

Overensstemmelse med HIPAA. Når vi leverer produkter og serviceydelser til sundhedssektoren, har vi ret til at agere som forretningspartner i henhold til definitionerne i Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 samt reglerne i denne vedrørende fortrolighed og sikkerhed (HIPAA). I disse tilfælde overholder vi bestemmelserne i vores forretningsaftaler og HIPAA Privacy Rule, Breach Notification Rule og Security Rule vedrørende de beskyttede sundhedsoplysninger, vi er i besiddelse af som forretningspartner. Vi er påtager os intet ansvar for og er ikke erstatningspligtige i forbindelse med sundhedsmedarbejderes overtrædelse af HIPAA ved brug af webstedet eller vores produkter eller serviceydelser.

III. Ret til at bruge webstedet

Børn. Ingen dele af webstedet henvender sig til personer under 13 år. HVIS DU ER UNDER 13 ÅR MÅ DU BRUGE ELLER BESØGET WEBSTEDET PÅ NOGET TIDSPUNKT ELLER PÅ NOGEN MÅDE.

Repræsentant for en virksomhed, juridisk person eller organisation. Hvis du bruger webstedet på vegne af en virksomhed, en juridisk person eller en organisation (under ét "Organisation"), så bekræfter og garanterer du at:

 1. du har ret til at repræsentere denne Organisation;
 2. du har ret til at forpligte Organisationen i henhold til nærværende Vilkår; og
 3. du accepterer disse Vilkår på vegne af Organisationen.


IV. Kommunikation

Du accepterer at modtage e-mail fra os på den e-mail-adresse, du har angivet til kundeserviceformål. E-mail, der sendes til dig, vil ikke blive krypteret. Vi kan ikke garantere sikkerheden for e-mail, som sendes til dig via offentlige netværk.
Når du accepterer HIPAA Authorization for Use/Disclosure of Health Information, har vi ret til at bruge og videregive dine oplysninger i markedsføringsøjemed. Vi har ret til at kontakte dig pr. telefon, e-mail eller ad anden elektronisk vej i forbindelse med hørenedsættelse, arrangering af en hørevurdering og/eller eventuelt sang af hørerelaterede produkter og serviceydelser. Du kan tilbagekalde denne tilladelse ved at kontakte os på privacy@phonak.com

Elektronisk information. Når du bruger webstedet eller sender Personoplysninger til os, accepterer du, at vi eventuelt kan kommunikere elektronisk med dig vedrørende sikkerhed, fortrolighed og administrative forhold i relation til brugen af webstedet. Hvis vi opdager et brud på sikkerhedssystemet, kan vi forsøge at informere dig elektronisk ved at lægge en meddelelse på webstedet eller sende dig en e-mail. Du kan være juridisk berettiget til at modtage denne meddelelse skriftligt. Hvis du ønsker at modtage en gratis skriftlig meddelelse om brud på sikkerheden (eller ønsker at tilbagetrække dit samtykke til modtagelse af en elektronisk meddelelse), skal du skrive til os på privacy@phonak.com.


V. Phonaks ejerskab og indhold samt brug

Indholdet på nærværende websted omfatter: design, tekst, billeder, video, information, logoer, knap-ikoner, software, audiofiler, computerkode og andet indhold tilhørende Phonak (under étPhonaks indhold). Alt Phonaks indhold og kompileringen (dvs. indsamling, arrangering og sammenfatning) af alt Phonaks indhold tilhører Phonak eller Phonaks licensgivere og er beskyttet i henhold til gældende copyrightlovgivning, varemærkelovgivning og anden lovgivning.

Licens til dig. Vi giver dig ret til efter vores skøn at besøge og bruge webstedet og Phonaks indhold med henblik på personlig brug af webstedet i henhold til nærværende Vilkår. Enhver anden brug er udtrykkelig forbudt. Denne licens kan trækkes tilbage når som helst uden varsel eller begrundelse. Ikke-tilladt brug af Phonaks indhold kan være i strid med copyrightlovgivning, varemærkelovgivning og gældende regler og love vedrørende kommunikation og er strengt forbudt. Du skal bevare alle meddelelser vedrørende copyright, varemærker, servicemærker og andre ejendomsrettigheder i det oprindelige Phonak-indhold på alle kopier, du producerer af Phonaks indhold.

Phonaks mærker. "Phonak", Phonak-logoet og andre logoer og produkt- og servicenavne tilhørende Phonak er eller kan være varemærker tilhørende Phonak ("Phonaks mærker"). Du accepterer ikke at vise eller bruge Phonaks mærker på nogen måde uden vores forudgående skriftlige tilladelse med undtagelse af link, der er oprettet af os.


VI. Forslag og indsendt materiale

Vi vil meget gerne høre fra vores brugere og modtager gerne kommentarer til webstedet. Du skal dog være opmærksom på, at vi, hvis du indsender kreative ideer, forslag, opfindelser eller materialer ("kreative ideer"):

 1. har eneejerskab til alle på nuværende tidspunkt kendte eller senere opdagede rettigheder til disse kreative ideer;
 2. ikke er underlagt nogen fortrolighedsforpligtelser og ikke er ansvarlige for brug eller videregivelse af kreative ideer; og
 3. har ret til ubegrænset brug af de kreative ideer til et hvilket som helst kommercielt eller andet formål uden kompensation til dig eller andre.
   

VII. Ansvarsfraskrivelse, begrænsninger og forbud vedrørende brugerindhold

Vi påstår eller garanterer ikke, at indhold lagt ud af tredjemand er sandt, nøjagtigt eller pålideligt. Du accepterer, at brug af materiale lagt ud af tredjemand er for din egen risiko. Ved at bruge webstedet accepterer du risikoen for, at du kan finde indhold, som kan være stødende eller upassende.
Phonak står ikke bag og er ikke ansvarlig for noget indhold fra tredjemand på webstedet. Du påtager dig hele risikoen i forbindelse med Brugerindhold, herunder hvis nogen antager det for at være af god kvalitet, nøjagtigt eller pålideligt. Du kan gøre dig selv erstatningspligtig, hvis dit Brugerindhold eksempelvis indeholder materiale, som ikke er korrekt, som er bevidst misvisende eller injurierende eller som udgør brud på tredjemands rettigheder eller indeholder materiale som er ulovligt eller som taler for overtrædelse af love eller regler.
Du accepterer udelukkende at bruge webstedet til det formål, det er beregnet til, på en måde, du har rettigheder til. Brugen af webstedet skal være i henhold til al gældende lovgivning vedrørende fortrolighed, databeskyttelse, immaterialrettigheder mm. Nedenstående brug af webstedet er forbudt. Du må ikke:

 1. forsøge at manipulere, skade, foretage reverse engineering, stjæle fra eller opnå ikke-tilladt adgang til webstedet, brugerkonti eller teknologi og udstyr, som understøtter webstedet;
 2. frame eller linke til webstedet uden tilladelse;
 3. bruge dataminering, robotter eller andre dataindsamlingsenheder på eller via webstedet, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til nærværende Vilkår;
 4. udlægge ufuldstændige, urigtige eller misvisende oplysninger, udgive dig for en anden person eller afgive urigtige oplysninger om din tilknytning til en person eller en juridisk person;
 5. videregive personlige oplysninger om en anden person eller chikanere, genere eller udlægge kritisabelt materiale;
 6. sælge, overdrage eller videregive nogen af dine rettigheder til brug af webstedet til tredjemand uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke;
 7. udlægge annoncer eller link eller indhold med markedsføringsrelateret indhold, undtagen i det omfang, det er udtrykkeligt tilladt i henhold til nærværende Vilkår;
 8. bruge webstedet på ulovlig vis eller til at begå en ulovlig handling i relation til webstedet som på anden måde medfører bøde, bod eller anden erstatningspligt for Phonak eller andre; eller
 9. tilgå webstedet fra en jurisdiktion, hvor dette er ulovligt eller ikke tilladt.


VIII. Konsekvenser af overtrædelse af nærværende Vilkår

Vi forbeholder os retten til at deaktivere eller slette din konto og forhindre adgang til webstedet uanset årsag efter vores eget skøn. Vi forbeholder os retten til at nægte at levere webstedet til dig fremover.
Du er ansvarlig for eventuelle krav, gebyrer, bøder, bod og andre erstatningsforpligtelser, vi pådrager os på grund af eller som følge af dit brud på nærværende Vilkår og din brug af webstedet.


IX. Phonaks ansvar

Ændringer på webstedet. Vi har ret til at ændre, deaktivere eller fjerne alle dele af webstedet når som helst, herunder driftstimer eller webstedets tilgængelighed eller en funktion uden varsel eller ansvar.

Brugertvister. Vi er ikke ansvarlige for tvister eller uenigheder mellem dig og tredjemand, som du interagerer med på eller uden for webstedet. Du bærer selv al risiko i forbindelse med aktiviteter med tredjemand. Du acceptere at løse tvister direkte med den anden part. Du friholder Phonak for alle krav, påstande og erstatning i tvister mellem brugere på webstedet. Du accepterer desuden ikke at involvere os i sådanne tvister. Vær forsigtig, og brug din sunde fornuft, når du bruger webstedet.

Indholdets nøjagtighed. Vi fremsætter ingen påstande om, at indholdet på webstedet er nøjagtigt, pålideligt, komplet eller aktuelt. Tilsvarende fremsætter vi ingen påstande om, at data fra tredjemandsleverandører er nøjagtige, pålidelige komplette eller aktuelle, eller vedrørende kvaliteten eller arten af produkter og serviceydelser fra tredjemand, som skaffes via webstedet. Du bruger webstedet for din egen risiko.

Websteder og programmer tilhørende tredjemand. Webstedet kan indeholde link til websteder og programmer tilhørende tredjemand. Du er selv ansvarlig for at vurdere, om du vil besøge eller bruge disse. Vi er ikke ansvarlige for, og står ikke bag, funktioner, indhold, annoncer, produkter eller andre materialer på andre websteder og i andre programmer. Du bærer selv risikoen, og vi frafalder ethvert ansvar for erstatningskrav, der måtte opstå som følge af din brug af disse.

Funktioner tilhørende tredjemand. Du kan muligvis bruge indhold og funktioner, der tilhører tredjemand, på webstedet. Din brug af sådant indhold eller sådanne funktioner sker i henhold til denne tredjemands vilkår og betingelser.
Vi giver ingen løfter og frafalder ethvert ansvar for specifikke resultater af brugen af webstedet.

Definition af Frigjorte parter. Frigjorte parter omfatter Phonak og Phonaks associerede selskaber, ledende medarbejdere, øvrige medarbejdere, repræsentanter, samarbejdspartnere og licensgivere.


A. FRAFALD AF GARANTI

DU HAR UDTRYKKELIGT FORSTÅET OG ACCEPTERER, AT: (A) DIN BRUG AF WEBSTEDET OG DE PRODUKTER OG SERVICEYDELSER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER VIA WEBSTEDET SKER FOR DIN EGEN RISIKO, OG AT WEBSTEDET OG DE PRODUKTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER VIA WEBSTEDET, LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG I "TILGÆNGELIGT OMFANG", OG DE FRIGJORTE PARTER FRAFALDER UDTRYKKELIGT ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI FOR DE PRODUKTER ELLER SERVICEYDELSER, DER TILBYDES AF DE FRIGJORTE PARTER ELLER ANDRE PERSONER PÅ ELLER VIA WEBSTEDET, UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER; (B) DE FRIGJORTE PARTER IKKE GARANTERER, AT (i) WEBSTEDET ELLER PRODUKTER ELLER SERVICEYDELSER, DER GØRES TILGÆNGELIGE PÅ ELLER VIA WEBSTEDET OPFYLDER DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER, (ii) WEBSTEDET FUNGERER UDEN AFRYDELSER, RETTIDIGT, SIKKERT ELLER FEJLFRIT, (iii) RESULTATERNE AF BRUGEN AF WEBSTEDET ER NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE, OG (iv) EVENTUELLE FEJL PÅ WEBSTEDET RETTES; OG (C) MATERIALE, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE INDHENTES VIA BRUG AF WEBSTEDET, ÅBNES EFTER DIT EGET SKØN OG FOR DIN EGEN RISIKO, OG AT DU SELV ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER DIN MOBILE ENHED OG FOR TAB AF DATA SOM FØLGE AF DOWNLOAD ELLER BRUG AF DETTE MATERIALE.

B. BEGRÆNSNING AF ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT DE FRIGJORTE PARTER IKKE ER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, SÆRLIGT DOKUMENTEREDE SKADER, FØLGESKADER ELLER BOD, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNING FOR TAB AF INDTJENING, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM DE FRIJORTE PARTER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTANING), SOM SKYLDES: (i) BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSTEDET ELLER PRODUKTER ELLER SERVICEYDELSER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER VIA WEBSTEDET; (ii) OMKOSTNINGER TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER SOM FØLGE AF VARER, DATA, INFORMATIONER ELLER SERVICEYDELSER, DER ER OPNÅET ELLER MEDDELELSER MODTAGET ELLER TRANSAKTIONER INDTASTET I, GENNEM, FRA ELLER SOM RESULTAT AF WEBSTEDET; (iii) IKKE-TILLADT ADGANG TIL, ØDELÆGGELSE AF, MANIPULERING ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA; (iv) ERKLÆRINGER ELLER ADFÆRD FRA BRUGERE ELLER TREDJEMAND PÅ WEBSTEDET; (v) DIN BRUG AF INDHOLD STILLET TIL RÅDIGHED AF OS; ELLER (vi) NOGEN ANDRE ÅRSAGER, SOM KAN RELATERES TIL WEBSTEDET. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE, AT VISSE GARANTIER UDELUKKES, ELLER AT ANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER BEGRÆNSES ELLER UDELUKKES. DET ER DERFOR MULIGT, AT NOGLE AF BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT IKKE GÆLDER FOR DIG.
I VIDEST MULIGT OMFANG, DET TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, KAN DE FRIJORTE PARTERS SAMLEDE MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED WEBSTEDET ELLER DIN BRUG AF PHONAKS INDHOLD UANSET ÅRSAGEN TIL SØGSMÅLET (I HENHOLD TIL AFTALERET, ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT, GARANTIBRUD ELLER ANDET) IKKE OVERSTIGE USD 100.
Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og friholde de Frigjorte parter fra og mod alle erstatningskrav, søgsmål og øvrige krav, herunder uden begrænsning rimelige advokat- og revisorhonorarer, der opstår som følge af (i) din brug eller henholden til indhold tilhørende tredjemand, (ii) din brug eller henholden til Phonaks indhold, eller (iii) dit brud på nærværende Vilkår. Vi vil straks informere dig om et sådant eventuelt krav, søgsmål eller en sådan sag.


X. Generelle vilkår

Disse Vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Phonak vedrørende din brug af webstedet. Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve vores rettigheder eller bestemmelser i nærværende Vilkår, udgør dette ikke frafald af denne rettighed eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i nærværende Vilkår af en domstol kendes for ugyldig, aftaler parterne, at retten skal forsøge at håndhæve parternes intentioner, som de afspejles i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i nærværende Vilkår forbliver fuldt retskraftige. Overskrifterne til afsnittene i disse Vilkår og Fortrolighedspolitikken er angivet af praktiske årsager og har ingen juridisk eller aftalemæssig effekt. Ordet "inklusive" defineres som "inklusive uden begrænsning".


XI. Voldgift, klassefrafald, frafald af nævningesag

Nærværende vilkår og relationen mellem dig og Phonak er omfattet af lovgivningen i Staten Illinois uden hensyntagen til bestemmelserne vedrørende international privatret. Du og Phonak aftaler at underkaste jer eksklusiv voldgift for alle tvister i relation til din brug af webstedet i henhold til reglerne, der gælder for American Arbitration Association. En sådan voldgift vil i nødvendigt omfang finde sted i Chicago, Illinois. Du erklærer, at du ikke vil anlægge sag mod Phonak i noget andet forum.
Du bekræfter og forstår desuden følgende i forbindelse med eventuelle tvister med de Frigjorte parter som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet eller nærværende Vilkår:
• DU GIVER AFKALD PÅ RETTEN TIL EN NÆVNINGESAG;
• DU GIVER AFKALD PÅ RETTEN TIL AT MØDE SOM REPRÆSENTANT, SOM PRIVAT ADVOKAT I OFFENTLIGHEDENS INTERESSE ELLER I EN ANDEN REPRÆSENTATIV ROLLE ELLER AT DELTAGE I ET FÆLLES SØGSMÅL I RETSSAGER, DER OMFATTER EN SÅDAN TVIST; OG
• DU SKAL INDGIVE ALLE KRAV, SENEST ÉT (1) ÅR EFTER AT KRAVET ER OPSTÅET. HEREFTER VIL DET VÆRE UDELUKKET FOR ALTID.


Kontaktoplysninger

Sonova Denmark A/S
Østre Hougvej 42-44
DK - 5500 Middelfart
info@phonak.com

Ikrafttrædelsesdato: 05/07/2015
Dato for seneste opdatering:

05/07/2015