Cleaning and caring for your hearing aids

Learn how to clean hearing aids and take care of them

The placement of hearing aids in the ear canal means that they are constantly exposed to moisture as well as ear wax - conditions that are not ideal for any piece of technology. It’s therefore important to take care of your hearing aids and to regularly clean them so they stay in good condition and functioning at their best.

Cleaning Hearing Aids

The following are general recommendations on how to clean your In-the-ear or behind-the-ear hearing aids. Your hearing care professional can provide you with more detailed information on how to clean your specific model.

We also provide a line of cleaning and care products specifically designed to make cleaning and taking care of your hearing aids easier than ever.

Rengøring og pleje

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan skal jeg pleje mit høreapparat?

Hvis du passer godt på dine høreapparater, kan de holde i mange år, og du minimerer problemer i dagligdagen. Høreapparater er robuste, men de kan ikke tåle forkert pleje eller behandling. Nedenfor findes nogle gode plejetips:

Hold høreapparatet rent
Sørg altid for, at dine hænder er rene og tørre, før du rører ved høreapparatet. Mikrofonindgangen er meget lille og kan blive blokeret, hvis den håndteres forkert.

Undgå stød og slag
Undgå at tabe høreapparatet på hårde flader. Det kan ske under rengøring eller batteriskift. Høreapparatet skal isættes og udtages forsigtigt.

Beskyt høreapparaterne mod høje temperaturer
Høreapparatet må aldrig udsættes for høj varme. Det skal beskyttes mod direkte sollys (i hjemmet og i bilen), og må ikke lægges i nærheden af en radiator.

Beskyt høreapparaterne mod fugt
Tag høreapparatet ud af øret, før du tager bruse- eller karbad eller svømmer. Det bør ikke lægges i badeværelset på grund af den høje luftfugtighed. Vask jævnligt ørerne, før høreapparaterne isættes. Fugt og kondens kan beskadige høreapparatets elektronik. Vi anbefaler, at du tager batteriet ud af høreapparatet om natten og lader batterikammeret stå åbent. Du kan bruge et særligt tørresystem, som fås hos din hørespecialist.

Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr
Høreapparatet skal opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Tændte høreapparater, som ligger frit, udsender en højfrekvent lyd, der kan irritere hunde. Det har resulteret i, at høreapparater er blevet spist af hunde.

Undgå kontakt med hårspray og makeup
Fine partikler fra hårspray og makeup-pulver kan tilstoppe mikrofonindgangen og bevirke, at lydstyrkeknappen sætter sig fast. Tag høreapparatet ud, før du bruger kropsplejeprodukter og kosmetik.

Rengøring
Rengør høreapparatet forsigtig med et blød, tør klud. Alkohol, opløsningsmidler og rengøringsmidler skader høreapparatet.

Ørehygiejne
God ørehygiejne er meget vigtig. For at dine høreapparater kan fungere optimalt skal dine ører altid være fri for ørevoks, afskallet hud og infektioner. Det gælder også for ørestykket til bag-øret-apparater. Du kan købe produkter til at rense ører og ørestykker hos din hørespecialist. De kan også undersøge dig øre og høreapparaterne grundigt for blokeringer forårsaget af ørevoks mm. og kontrollere, at høreapparaterne fungerer korrekt.

Opbevar høreapparaterne på et sikkert sted
Når du ikke bruger dine høreapparater, skal de opbevares i den tørre klud. Høreapparaterne skal altid transporteres i opbevaringsæsken. Tag batterierne ud, hvis høreapparatet ikke skal bruges i en længere periode.

Reparationer skal altid foretages af specialister

Brug aldrig skruetrækker eller olie på høreapparater. Ved kontakt med elektronikken eller mikromekanikken er der risiko for uoprettelige skader.

Sådan rengør og plejer du dine i-øret-høreapparater

Din hørespecialist kan give dig en grundig vejledning i, hvordan du rengør dine høreapparater og anbefaler Phonaks rengørings- og plejeprodukter.

  • Vand og opløsningsmidler kan beskadige de følsomme elektroniske komponenter. Tag høreapparaterne ud, aftør dem med en blød, tør klud. (Hvis høreapparatet kommer i kontakt med vand eller opløsningsmiddel, skal det straks tørres af med en blød, tør klud)
  • Kontroller lytteslangen og ørestykket for rester af ørevoks eller fugt hver dag, og rengør det, hvis det er nødvendigt. Brug en særlig børste til formålet. Rengør altid høreapparaterne ovenfra og ned for at forhindre, at der kommer ørevoks eller støvpartikler ind i apparaterne.
  • Hvis lydstyrken falder, kan ørevoksfilteret være blokeret. Udskift ørevoksfilteret, eller kontakt din hørespecialist.

Vigtige oplysninger om i-øret-apparater

Da elektronikken i i-øret-apparater er indbygget i ørestykket (skallen), er disse høreapparater særlig udsatte for skader forårsaget af ørevoks, fugt og snavs.

Sådan rengør og plejer du dine bag-øret-høreapparater

Tag ørestykket ud, og rengør det hver dag (med rengøringsklude fra Phonaks rengørings- og plejeserie eller en blød, fugtig klud).

Kontroller ørestykkets åbning omhyggeligt under rengøringen. Den må ikke være blokeret, da dette vil forvrænge eller helt blokere lyden fra høreapparatet. Rengør ørestykket grundigt mindst en gang om ugen. Spørg efter Phonaks rengørings- og plejeserie hos din hørespecialist.

Kontakt din hørespecialist i følgende situationer:

  • Hvis du oplever ubehag eller smerter, selvom ørestykket sidder korrekt.
  • Hvis du ikke kan fjerne ørevoksen fra åbningen i ørestykket.
  • Hvis slangen på ørestykket er gul og porøs.
  • Hvis du ikke længere kan indstille den ønskede lydstyrke, fordi høreapparatet begynder at fløjte.

Important for Behind-the-Ear hearing aids

Always separate the earpiece from the hearing aid before cleaning it. The hearing aid should never come into contact with water! When you connect the earpiece to your hearing aid, it has to be absolutely dry. It is best to dry the tube with a puff of air using an air puffer (do not blow air through the tube from your mouth). You can get this inexpensive accessory from your hearing care professional. Alternatively, shake the drops of water out of the tube where possible and leave the tube to dry on a clean cloth overnight. Re-attach the tube and hearing aid in the morning.

Taking care of your hearing aid

How do I care for my hearing aid?

By carefully handling your hearing aids, you will maintain their functionality for many years and minimize possible problems during daily use. Hearing aids have a robust design - but need to be correctly taken care of. Below are a few valuable maintenance tips:

Protect your hearing aid from dirt
Always make sure that your fingers are clean and dry before touching your hearing aid. The microphone input is very small and can become blocked if handled incorrectly.

Avoid impacts
Avoid dropping the hearing aid on hard surfaces. This can happen while cleaning or changing the battery. Take care when inserting or removing your hearing aid.

Protect your hearing aid from the effects of high temperatures
You should never expose your hearing aid to heat. Protect it from direct sunlight (at home or in a parked car) and do not place it near heaters.

Protect your hearing aid from moisture
Remove the hearing aid from your ear before showering, bathing or swimming. Due to high moisture levels, you should not leave it in the bathroom. Occasionally clean your ears before inserting the hearing aids. This means cleaning the outer part of your ear, including the bowl shaped part before the entrance to the ear canal. Try not to insert cotton buds/Q- tips down inside your ear canal as this can push wax further inside. Moisture and condensation can damage the electronics in your hearing aid. We recommend that you remove the battery from the hearing aid at night and to leave the battery compartment open. You can use special drying systems that are available from your hearing care professional.

Keep away from children and pets
Place the hearing aid out of reach of children and pets. Hearing aids that are still switched on and lying around emit high pitched sounds that can irritate pets. This has resulted in some hearing aids getting eaten by pet dogs.

Avoid contact with hair spray or make-up
Fine particles from hair spray or make-up powder can clog up the microphone and jam the volume control switch. Remove your hearing aid before applying body care products and cosmetics. 

Ear hygiene
Always pay attention to proper ear hygiene. For your hearing aids to provide the best performance, your ears must always be free of earwax and debris, e.g. dry skin or infections, the same also applies to the earpiece in Behind-the-Ear aids. You can get products  from your hearing care professional to help keep the ear or earpieces clean. They can also examine your ear and hearing aids thoroughly for any blockages caused by ear wax, or debris and check that the hearing aids are functioning properly.

Store your hearing aids in a safe place
When you are not using your hearing aids, store them in a dry cloth. Always transport your hearing aids in their storage case. Remove the batteries if you are not going to use the hearing aids for a long period of time.

Only have repairs performed by specialists
Please note that your hearing aid repairs should only be performed by your hearing care professional. Using the incorrect tools or attempting to perform any unwarranted maintenance can be bad for hearing aids. If a screwdriver or oil comes into contact with the electronics or micromechanics,  it may cause irreparable damage.                                                                               

 

Vigtige oplysninger om bag-øret-apparater

Tag altid ørestykket af høreapparatet, før den rengøres. Høreapparatet må aldrig komme i kontakt med vand! Ørestykket skal være helt tørt, før det sættes på høreapparatet. Det anbefales at tørre slangen med luft ved hjælp af en blæsebælg. (Du må ikke blæse luft gennem slangen med munden). En blæsebælg kan købes billigt hos din hørespecialist.