Kommunikationmetoder for børn med hørenedsættelse

I de kommende dage og måneder vil din familie skulle træffe beslutninger om, hvordan I skal hjælpe barnet til at udtrykke sine behov og kommunikere med omverdenen. Det er vigtigt, at I lærer en masse metoder, I kan bruge til at kommunikere med jeres barn. Aktørerne i den tidlige intervention og talepædagoger kan hjælpe jer i denne proces. De kan hjælpe jer med at lære, hvordan I skal lære jeres barn at kommunikere på den måde, der fungerer bedst for jeres familie.

Valg af kommunikation

Børn lærer sprog på et tidligt tidspunkt ved at opleve verden omkring dem via alle deres sanser. De bruger både øjne og ører til at forstå, hvad andre forsøger at kommunikere. Nogle børn lærer at bruge en sans mere end andre. Nogle bruger næsten kun hørelsen via høreapparater eller et cochlear implant. Andre bruger øjnene mere. Den metode, der bruges til at lære barnet at kommunikere, påvirker den måde, barnet lærer at bruge sine sanser på.

Der findes flere metoder, du kan bruge til at lære dit barn at kommunikere. De enkelte metoder er alle udviklet til at maksimere barnets selvværd. Metoderne maksimerer desuden barnets evner til at omgås venner, familie og omverdenen i sociale sammenhænge. Familien er den vigtigste faktor for resultaterne uanset metode. Familien er barnets første og vigtigste lærer. Metoder, som kun barnet undervises i, isolerer barnet fra familien. Når familien inkluderes, øges sprogindlæringstiden til 24 timer i døgnet alle ugens dage. Du og aktørerne i den tidlige intervention beslutter, om du vil lære barnet at tale, bruge tegnsprog eller begge dele. De kan vejlede dig i beslutningerne om barnets læringsoplevelser. Metoderne påvirkes desuden kulturelt af det område, hvor du bor. De påvirkes også af tilbuddene og ressourcerne i lokalområdet.

Auditory/Oral

Auditory-Oral-metoden lægger vægt på det talte sprog. Børnene lærer at bruge deres hørelse, mundaflæsning og ledetråde i konteksten til at forstå og bruge talesprog. Målet er at give barnet de nødvendige talesprogsfærdigheder til at kunne gå i en almindelig skole og fungere uafhængigt.

Denne metode lægger vægt på konstant brug af høreapparater eller cochlear implants. Den lægger også vægt på talesprog sammen med naturligt forekommende ledetråde i samtalen som f.eks. mundaflæsning. Ved mundaflæsning anvendes visuelle informationer fra ansigt, krop og omgivelser som hjælp til at forstå talte ord.

Tanken er, at talesproget hjælper udviklingen af læse- og skrivefærdigheder. Gode læse- og skrivefærdigheder er afgørende inden for alle uddannelsesområder. Der benyttes små klasselokaler med daglig individuel undervisning i mundtlige sprogfærdigheder. Lærerne underviser ved hjælp af talesprog i alle aktiviteter i klassen.

Auditory/Verbal

Auditory-Verbal-metoden (AV) er baseret på den præmis, at børn med alle grader af hørenedsættelse kan udvikle evnen til at lytte og bruge talekommunikation.

Denne metode er baseret på den normale model for neurologisk udvikling. Den er baseret på den overbevisning, at kroppen og hjernen er designet til at bruge alle fem sanser lige meget under læring. Teknologi bruges til at styrke og udvikle høresansen, så barnet kan modtage information og lære med de muligheder, det har til rådighed. AV-metoden følger et hierarki af høreudvikling i undervisning af opmærksomhed, registrering, identifikation og skelnen af lyde. AV-terapeuter kan være aktørerne i den tidlige intervention, døveundervisere, audiologer eller talesprogspatologer og har gennemgået en specialuddannelse. Familien deltager aktivt i behandlingerne.

Cued speech

Nogle lyde ser ens ud på læberne. Prøv at se i spejlet og sige lydene /p/, /b/ og /m/. Med cued speech bruges håndbevægelser til at supplere den auditoriske og visuelle information. Der bruges håndbevægelser tæt på den talendes ansigt for at hjælp lytteren til at forstå bestemte lyde og gengive dem visuelt. Familiemedlemmerne lærer håndtegnene, så barnet kan lære at mundaflæse og lære forskellen på lydene, når de ser ens ud.

I cued speech bruges otte forskellige håndstillinger fire forskellige steder (kaldet cues) kombineret med de naturlige mundbevægelser, så alle lydene i talesproget ser forskellige ud. Det kaldes et lydbaseret visuelt kommunikationssystem. Cued speech bruges til at lette udviklingen af sprog, læsefærdigheder og kommunikation. Denne metode kan kombineres med andre metoder. Den er tilpasset til over 55 sprog og dialekter. Brugen af cued speech fokuserer opmærksomheden omkring munden, forstærker lydene i et ord eller en frase og integrerer bevægelse med hørelse og syn. Du kan finde flere oplysninger på Cued Speech Foundation.

Simultaneous Communication

Simultaneous Communication er, når en person bruger tegnsprog og talesprog samtidig. Ordene på tegnsprog og de talte ord forekommer samtidig. Denne metode er blevet brugt til at undervise børn med autisme eller Downs syndrom i sprog samt til at fremme sprogudviklingen hos småbørn med normal hørelse. Hvis denne metode vælges, er der vigtigt, at du altid bruger tegn, når du taler med dit barn. Tegnprogskurser udbydes jævnligt.

Signing Exact English

Signing Exact English (SEE) er et tegnsprogssystem, som er udviklet til at gøre alt på det engelske sprog synligt. Det er en bogstavelig tegnsprogsversion af det engelske sprog. American Sign Language (ASL) og engelsk er to forskellige sprog med forskellige ord og ordrækkefølge. Formålet med SEE var, at det skulle fungere som et supplement til ordforrådet i ASL, så børnene tydeligt kunne se, hvad der blev sagt på engelsk. SEE blev udviklet i begyndelsen af 1970’erne og er baseret på ASL-tegn, som så er udvidet med ord, forstavelser, verbaltider og endelser, så det viser et tydeligt og komplet billede af det engelske sprog. For engelsktalende forældre kan det være nemmere at lære dette tegnsystem, fordi de i forvejen kender rækkefølgen af ordene. I løbet af 70’erne begyndte man at bruge instruktioner på tegnsprog i skolerne til undervisning af børn med hørenedsættelse. I 1978 var SEE det mest brugte engelske tegnsystem i amerikanske skoler.

Det opmuntrer til maksimal brug af resthørelsen og taleaflæsning, fordi tegnene på SEE svarer til alle elementerne af det talte sprog. SEE opmuntrer til, at ASL inddrages for at vise intonation visuelt. Denne mulighed støttes af S.E.E. Center.

Total Communication

Total Communication omfatter brug af alle kommunikationsmetoder samtidig (dvs. tale, Signing Exact English, auditorisk taletræning, taleaflæsning, mundaflæsning og fingerstavning). Barnet får information både via hørelsen og via øjnene. Dermed kan barnet bruge de oplysninger, der passer bedst til hans eller hendes behov.

Formålet med Total Communication var at give barnet adgang til et visuelt sprogligt fundament og samtidig opmuntre til udvikling og brug af talesprog. Nogen var dog bekymrede for, at børnene ikke kunne udvikle et solidt sprogligt fundament på hverken American Sign Language (ASL) eller engelsk (tegnsprog eller talesprog). I dag forveksles begrebet Total Communication ofte med Simultaneous Communication (tegnsprog og tale samtidig).

Tegnsprog

Der findes over 117 forskellige tegnsprog over hele verden. I et land kan der være forskellige dialekter af tegnsprog ligesom med talesprog. Studier af tegnsprogssystemer kan være meget forvirrende på grund af de mange forskellige systemer og den forskelligartede terminologi.

For eksempel er der udviklet flere andre tegnsprogssystemer til brug sammen med engelsk talesprog. Samlet kan disse systemer kaldes Manually Coded English (MCE), Sign Supported Speech (SSS), Sign Supported Systems (SSS) eller Sign Supported, men de refererer blot til systemer, der bruger både tegn og tale til kommunikation.

Du kan få flere oplysninger om tegnsprog hos talepædagogen.

Find flere oplysninger om, hvordan du kan kommunikere med dit barn, ved at klikke her.