Gebruiksvoorwaarden

I. Introductie en geschiktheid

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’) aandachtig door alvorens de website te gebruiken.


Deze Voorwaarden omvatten het Privacybeleid van Phonak en de HIPAA-autorisatie voor gebruik/openbaarmaking van gezondheidsgegevens, die door middel van verwijzing is opgenomen in deze Voorwaarden. We hebben een aantal annotaties in kaders geplaatst om belangrijke delen te verduidelijken of te benadrukken. Deze annotaties zijn uitsluitend gemakshalve toegevoegd en hebben geen wettelijke of contractuele waarde.


Bindende overeenkomst. Deze voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Phonak, LLC en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (Phonak,’ ‘wij’, ‘ons). U en gebruikers verwijzen naar alle bezoekers van de website. Telkens wanneer u de website bezoekt, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u de website niet gebruiken. Als u jonger dan 18 jaar bent, verklaart u en gaat u ermee akkoord dat u de wettelijke toestemming van uw ouder of verzorger heeft voor de toegang tot en het gebruik van deze website.

Herziening van de Voorwaarden. We kunnen te allen tijde deze Voorwaarden herzien door een bijgewerkte versie te publiceren. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de meeste recente Voorwaarden te bekijken, aangezien u hieraan gebonden bent. Als u de website blijft gebruiken nadat deze Voorwaarden gewijzigd zijn, betekent dit dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden en eraan gebonden blijft.
De term ‘publiceren’, zoals gebruikt in deze Voorwaarden betekent indienen, uploaden, weergeven of vergelijkbare handelingen op de website.


II. De website

De websitebetekent de website https://www.phonak.com. De website biedt online informatie over onze producten en diensten.


Uitsluitend informatiedoeleinden. U gaat ermee akkoord dat alle informatie en inhoud op de website geleverd is ‘zoals deze is’ en uitsluitend dient voor informatiedoeleinden. We geven geen medische, juridische of psychologische adviezen, diagnoses of behandelingen. De website kan nuttige inhoud bevatten aangaande gezondheid, maar is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies, diagnose of behandeling, of uw eigen oordeel. U aanvaardt alle risico's en verantwoordelijkheid voor het gebruik van of het vertrouwen op informatie die u van of via de website of via ons verkrijgt. U erkent en gaat ermee akkoord dat onze activiteiten krachtens deze Voorwaarden beperkt zijn tot het leveren van een website die u meer informatie biedt over onze producten en diensten.


Productbeschrijvingen. We proberen de producten en diensten die we aanbieden zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. We bieden echter geen garantie dat productbeschrijvingen of andere inhoud juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. De beschikbaarheid en prijzen van producten kunnen te allen tijde, zonder kennisgeving worden gewijzigd.


Geen patiënt- of cliëntrelatie met Phonak. Uw gebruik van de website creëert geen patiënt- of cliëntrelatie met ons. U dient gekwalificeerde gezondheidsdeskundigen te raadplegen die bekend zijn met uw persoonlijke medische behoeften met betrekking tot uw specifieke medische problemen. Sla professioneel advies nooit in de wind en stel het inwinnen van advies nooit uit vanwege informatie die u op de website leest. Als u denkt dat bij u sprake is van een medisch noodgeval, bel dan onmiddellijk uw arts of 112, of ga naar het ziekenhuis.


Derden. Op de website staan mogelijk derde partijen vermeld die u kunnen helpen bij het aanschaffen en gebruiken van onze producten en diensten. We bevelen geen derden aan op de website, noch keuren wij deze goed. We mogen, maar zijn hiertoe niet verplicht, derden screenen en monitoren om er zeker van te zijn dat ze over licenties, certificeringen en diploma's beschikken of voldoen aan overige vereisten waaraan moet worden voldaan om op de website te worden vermeld. We zijn niet verantwoordelijk voor activiteiten of gedrag van derde partijen, en u draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het bepalen of een derde partij gekwalificeerd en/of wettelijk bevoegd is om u diensten te verlenen. Eventuele geschillen die u met derde partijen heeft, zijn uitsluitend tussen u en deze derde partij. Neem contact op met privacy@phonak.com om ons op de hoogte te stellen van ongepast of onwettelijk gedrag of ongepaste of onwettelijke inhoud die u op de website aantreft.


HIPAA-compliance. Wanneer wij producten en diensten aan zorgverleners leveren, kunnen wij handelen als zakenpartners in overeenstemming met de bepalingen van de Health Insurance Portability and Accountability Act uit 1996 en de bijbehorende privacy- en beveiligingsregelgeving (HIPAA). In dit geval gaan we akkoord met de bepalingen van onze zakenpartnersovereenkomst en de HIPAA Privacy Rule, Breach Notification Rule en Security Rule, met betrekking tot de beschermde gezondheidsinformatie die we als zakenpartner behouden. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor HIPAA-overtredingen van zorgverleners wanneer deze de website of onze producten of diensten gebruiken.

III. Geschiktheid voor het gebruik van de website

Kinderen. Geen enkel deel van de website is gericht aan personen jonger dan 13 jaar. ALS U JONGER DAN 13 JAAR BENT, GEBRUIK OF BEKIJK DEZE WEBSITE DAN NIET, OP GEEN ENKELE WIJZE.

Vertegenwoordiger van een bedrijf, entiteit of organisatie. Als u de website gebruikt namens een bedrijf, entiteit of organisatie (samen ‘Organisatie’ genoemd), dan verklaart en garandeert u:

 1. dat u een gemachtigde vertegenwoordiger van die Organisatie bent;
 2. dat u gemachtigd bent om die Organisatie aan deze Voorwaarden te binden en
 3. dat u ermee akkoord gaat om namens die Organisatie aan deze Voorwaarden gebonden te zijn.


IV. Communicaties

U gaat ermee akkoord om e-mail met betrekking tot klantenservice van ons te ontvangen op het e-mailadres dat u bij ons heeft opgegeven. Wij sturen u geen versleutelde e-mail. We kunnen geen garantie geven voor de beveiliging van e-mail die we via openbare netwerken naar u sturen.
Door akkoord te gaan met de HIPAA-autorisatie voor gebruik/openbaarmaking van gezondheidsgegevens, mogen wij uw gegevens gebruiken en openbaarmaken voor marketingdoeleinden. We kunnen telefonisch, via e-mail of andere elektronische wijze contact met u opnemen aangaande gehoorverlies, het instellen van een gehoorcontrole, en/of mogelijke verkoop van aan horen gerelateerde producten en diensten. U kunt deze toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via privacy@phonak.com


Elektronische kennisgeving. Door deze website te gebruiken of door ons Persoonlijke informatie te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat we elektronisch met u communiceren aangaande beveiliging, privacy en administratieve problemen met betrekking tot uw gebruik van de website. Als we op de hoogte zijn van een inbreuk op een beveiliging kunnen wij proberen u elektronisch te informeren door een bericht op de website te publiceren of u een e-mail te sturen. Mogelijk heeft u wettelijk recht om dit bericht schriftelijk te ontvangen. Om kosteloos schriftelijke kennisgeving van een inbreuk op de beveiliging aan te vragen (of om uw toestemming voor het ontvangen van elektronische berichtgeving in te trekken), kunt u ons schrijven op privacy@phonak.com.


V. Eigendom en gebruik van inhoud van Phonak


De inhoud van de website omvat: ontwerpen, tekst, weergaven, afbeeldingen, video, informatie, logo's, pictogrammen van knoppen, software, audiobestanden, computercodes en andere Phonak-inhoud (tezamen Phonak-inhoud genoemd). Alle Phonak-inhoud en de samenstelling (dat wil zeggen de inzameling, ordening en assemblage) van alle Phonak-inhoud zijn het eigendom van Phonak of haar licentiehouders en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten.


Licentie aan u. We autoriseren u, met inachtneming van deze Voorwaarden, om de website en de Phonak-inhoud te bezoeken en te gebruiken, uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de website, naar ons goeddunken. Iedere andere vorm van gebruik is uitdrukkelijk verboden. De licentie kan te allen tijde worden ingetrokken, zonder kennisgeving en met of zonder aanleiding. Ongeautoriseerd gebruik van Phonak-inhoud kan een schending betekenen van auteursrecht, handelsmerken en van toepassing zijnde wet- en regelgeving omtrent communicatie en is strikt verboden. U dient alle auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, of andere eigendomsrechten van de originele Phonak-inhoud die van toepassing zijn te behouden wanneer u een kopie maakt van Phonak-inhoud.


Phonak-merken. ‘Phonak’, het Phonak-logo en andere Phonak-logo's en namen van producten en diensten, zijn (mogelijk) handelsmerken van Phonak (de Phonak-merken). Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en behalve indien wij het mogelijk maken door een link te verstrekken, gaat u ermee akkoord op geen enkele wijze de Phonak-merken te gebruiken of weer te geven.


VI. Suggesties


We horen graag van onze gebruikers. Uw opmerkingen met betrekking tot de website zijn van harte welkom. Houd er wel rekening mee dat wij, als u ons creatieve ideeën, suggesties, uitvindingen of materialen (creatieve ideeën) stuurt,

 1. het exclusieve eigendom zullen hebben over alle momenteel bekende of later ontdekte creatieve ideeën;

   

 2. niet onderworpen zijn aan enige geheimhoudingsplicht en niet aansprakelijk zullen zijn voor gebruik of de openbaarmaking van creatieve ideeën; en

   

 3. recht hebben op ongelimiteerd gebruik van creatieve ideeën voor alle mogelijke doeleinden, commercieel of niet-commercieel, zonder compensatie aan u of anderen.

VII. Disclaimers, beperkingen en verboden met betrekking tot gebruikersinhoud

We geven geen verklaringen over of garantie voor de waarheid, juistheid of betrouwbaarheid van inhoud die door derde partijen is geplaatst. U aanvaardt dat u op eigen risico vertrouwt op materiaal dat wordt gepubliceerd door derde partijen. Door de website te gebruiken aanvaardt u het risico dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die bezwaarlijk of op andere wijze ongepast is.
Phonak keurt inhoud van derde partijen op de website niet goed en is er niet verantwoordelijk voor. U aanvaardt alle risico's die verbonden zijn aan uw gebruikersinhoud, waaronder het vertrouwen dat iemand stelt in de kwaliteit, juistheid of betrouwbaarheid ervan. Mogelijk draagt u aansprakelijkheid, bijvoorbeeld wanneer uw gebruikersinhoud materiaal bevat dat foutief, opzettelijk misleidend of lasterlijk is, de rechten van derden schendt, onwettelijk materiaal bevat of aanzet tot de overtreding van wet- of regelgeving.
U gaat ermee akkoord de website uitsluitend te gebruiken voor het beoogde doel en op een wijze die is goedgekeurd. U dient de website te gebruiken in overeenstemming met alle wetten aangaande privacy, databescherming, intellectueel eigendom en andere van toepassing zijnde wetten. Het volgende gebruik van de website is niet toegestaan. Het is verboden om:

 1. de website, gebruikersaccounts of de technologie en apparatuur die de website ondersteunen te verstoren, te beschadigen, er reverse engineering op toe te passen, ervan te stelen of er ongeautoriseerde toegang toe te verkrijgen;
 2. de website zonder toestemming te framen of een link naar de website te plaatsen;
 3. datamining, robots of andere hulpmiddelen voor het verzamelen van data op of via de website, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven in deze Voorwaarden;
 4. onvolledige, foutieve of misleidende informatie te publiceren, u uit te geven voor iemand anders of uw connectie met een persoon of entiteit onjuist voor te stellen;
 5. persoonlijke informatie over een andere persoon openbaar te maken of een andere persoon te treiteren, beledigen of bezwaarlijk materiaal te plaatsen;
 6. uw rechten om de website te gebruiken te verkopen, over te dragen of toe te wijzen aan derde partijen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijk toestemming;
 7. reclame of links naar marketinginhoud te publiceren, tenzij hiervoor specifiek toestemming wordt verleend in deze Voorwaarden;
 8. de website op onrechtmatige wijze te gebruiken of om onwettige activiteiten uit te voeren met betrekking tot de website of activiteiten die op andere wijze leiden tot boetes, straf en andere aansprakelijkheid jegens Phonak of anderen; of
 9. de website te openen in een rechtsgebied waarin de website illegaal of ongeautoriseerd is.


VIII. Consequenties van de schending van deze Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen en te zorgen dat u geen toegang tot de website heeft, om welke reden dan ook, naar ons eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om in de toekomst de website niet meer beschikbaar aan u te stellen.
U bent verantwoordelijk voor eventuele vorderingen, boetes, straf en andere aansprakelijkheden die door ons of anderen worden opgelegd of die voortvloeien uit uw schending van deze Voorwaarden en uw gebruik van de website.


IX. Aansprakelijkheid van Phonak

Wijzigingen aan de website. We kunnen alle aspecten van de website op ieder gewenst moment wijzigen, opschorten of beëindigen, met inbegrip van de gebruiksduur of beschikbaarheid van de website of onderdelen, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.


Gebruikersgeschillen. We zijn niet verantwoordelijk voor geschillen of meningsverschillen tussen u en derde partijen waar u al dan niet via de website contact mee heeft. U aanvaardt alle risico's die verbonden zijn aan het omgaan met derde partijen. U gaat ermee akkoord alle geschillen rechtstreeks met de derde partij op te lossen. U vrijwaart Phonak van alle vorderingen, eisen en schadevergoedingen in geschillen tussen gebruikers van de website. U gaat er ook mee akkoord dat u ons niet bij dergelijke geschillen betrekt. Wees voorzichtig en gebruik uw gezonde verstand wanneer u de website gebruikt.


Juistheid van inhoud. Wij doen geen verklaringen over de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid or tijdigheid van de inhoud van de website. Evenzo doen wij geen verklaringen over juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van data van onafhankelijke dienstverleners of de kwaliteit of aard van producten van derde partijen of diensten die via de website worden verkregen. Gebruik de website op eigen risico.


Websites en applicaties van derden. De website bevat mogelijk links naar websites en applicaties van derden. U dient zelf te bepalen of u deze wilt openen of gebruiken. We zijn niet verantwoordelijk voor eigenschappen, inhoud, advertenties, producten of andere materialen op andere websites en applicaties en erkennen deze niet. U aanvaardt alle risico's en we wijzen alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit uw gebruik van deze websites en applicaties.


Functionaliteit van derde partijen. De website stelt u mogelijk in staat om inhoud en functionaliteit van derden te gebruiken. Op uw gebruik van deze inhoud of functionaliteit zijn voorwaarden en bepalingen van deze derde partijen van toepassing.
We doen geen beloftes en wijzen alle aansprakelijkheid voor specifieke gevolgen van het gebruik van de website af.


Gevrijwaarde partijen. Gevrijwaarde partijen omvatten Phonak en haar gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, partners en licentiegevers.


A. AFWIJZING VAN GARANTIES

U BEGRIJPT EN GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD MET HET VOLGENDE: (A) U GEBRUIKT DE WEBSITE EN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD OP OF VIA DE WEBSITE UITSLUITEND OP EIGEN RISICO EN PRODUCTEN OF DIENSTEN OP OF VIA DE WEBSITE WORDEN BESCHIKBAAR GESTELD ‘ZOALS ZE ZIJN’ OF ‘ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN’ EN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES MET BETREKKING TOT PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE OP OF VIA DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN DOOR DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN OF ANDERE PERSONEN, IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING; (B) DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT (i) DE WEBSITE OF PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD OP OF VIA DE WEBSITE ZULLEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF VERWACHTINGEN, (ii) DE WEBSITE NIET ONDERBROKEN ZAL WORDEN, TIJDIG ZAL ZIJN EN GEEN FOUTEN ZAL BEVATTEN, (iii) DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN MIDDELS HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE JUIST EN BETROUWBAAR ZIJN, EN (iv) EVENTUELE FOUTEN IN DE WEBSITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, EN (C) MATERIAAL DAT IS GEDOWNLOAD OF OP ANDERE WIJZE IS VERKREGEN MIDDELS HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, GEBRUIKT U NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO, EN U DRAAGT ZELF DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF MOBIELE APPARAAT OF VOOR DATAVERLIES ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.

B. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING

U BEGRIJPT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF MORELE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE KANS OP DEZE SCHADE), ALS GEVOLG VAN: (i) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE OF PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD OP OF VIA DE WEBSITE; (ii) DE KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN VERKREGEN PRODUCTEN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA, VANAF OF ALS GEVOLG VAN DE WEBSITE; (iii) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, CORRUPTIE VAN, BEMOEIENIS MET OF VERANDERINGEN VAN UW VERZENDINGEN OF GEGEVENS; (iv) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN GEBRUIKER OF DERDE PARTIJ OP DE WEBSITE; (v) UW VERTROUWEN OP INHOUD DIE DOOR ONS BESCHIKBAAR WORDT GESTELD; OF (vi) ANDERE KWESTIES AANGAANDE DE WEBSITE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DIENOVEREENKOMSTIG ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, BEDRAAGT DE GEZAMENLIJKE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE WEBSITE OF UW GEBRUIK VAN DE PHONAK-INHOUD, ONGEACHT DE REDEN (CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN GARANTIE OF ANDERS) MAXIMAAL $ 100.
U gaat ermee akkoord de Gevrijwaarde partijen te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen vorderingen, acties of eisen, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische en administratieve kosten die voortvloeien uit (i) uw gebruik van of vertrouwen op inhoud van derde partijen, (ii) uw gebruik van of vertrouwen op Phonak-inhoud, of (iii) uw schending van deze Voorwaarden. We stellen u tijdig op de hoogte van eventuele vorderingen, rechtszaken of procedures.


X. Algemene voorwaarden

Deze Voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen u en Phonak aangaande uw gebruik van de website. Indien wij rechten of bepalingen uit deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van dit recht of deze voorwaarde. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig is bevonden door een rechtbank van een bevoegd rechtsgebied, gaan de partijen er desalniettemin mee akkoord dat de rechtbank zich in moet zetten om te zorgen dat de intenties van de partijen, zoals deze worden weergegeven in de bepaling en de overige bepalingen uit deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De titels van de onderdelen van deze Voorwaarden en het Privacybeleid zijn alleen voor het gemak bedoeld en hebben geen wettelijk of contractuele waarde. Het woord 'waaronder' betekent 'waaronder, maar niet beperkt tot'.


XI. Arbitrage, kwijtschelding inzake groepsacties en vrijstelling van juryrechtspraak

Deze Voorwaarden en de relatie tussen u en Phonak wordt onderworpen aan de wetten van de Amerikaanse deelstaat Illinois met betrekking tot de bepalingen inzake internationaal privaatrecht. U en Phonak gaan akkoord met de persoonlijke en exclusieve arbitrage voor geschillen met betrekking tot uw gebruik van de website krachtens de American Arbitration Association. Deze arbitrage, voor zover nodig, vindt plaats in Chicago in de VS. U komt overeen Phonak niet aan te klagen bij een andere rechtbank.
U erkent en begrijpt dat, met betrekking tot geschillen met de Gevrijwaarde partijen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de website of deze Voorwaarden:
• U HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OPGEEFT;
• U HET RECHT OM ALS VERTEGENWOORDIGER, ALS OPENBAAR AANKLAGER (PRIVATE ATTORNEY GENERAL), OF IN ANDERE VERTEGENWOORDIGENDE HOEDANIGHEID OP TE TREDEN, OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN EISER IN GROEPSACTIES, IN EEN RECHTSZAAK NAAR AANLEIDING VAN EEN GESCHIL OPGEEFT, EN
• U DIENT VORDERINGEN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA DE AANLEIDING VAN DE VORDERING IN TE DIENEN, HIERNA IS DE ZAAK VERJAARD.


Contactgegevens

Phonak Belgium
Z3-Doornveld 122
B-1731 Zellik

infomail@sonova.com

Ingangsdatum: 05/07/2015
Datum laatste wijziging:

05/07/2015